maandag 12 maart 2018

Vrijheid en deugd

Inleiding

Voordat een mens een ander in zijn waarde kan laten, echt in zijn waarde laat, zal hij hem eerst naar ware waarde moeten schatten en dat vraagt tijd, inspanning en aandacht. Waarderen houdt meer in dan enkel tolereren of (los)laten.

Als ik mijn leven niet alleen tot een waagstuk maak, dat werd het deels al, maar ook wil paren aan levenskunst en tegelijk ethisch wil handelen spreek ik zelfbewust zekere idealen in mijn gemoed en verstand aan. Is deugd leerbaar? Zowel voor deugnieten als voor braven? Braven lijken nog meer verstokt…, terwijl de oorspronkelijk betekenis van dat Nederlandse woord duidelijk verwant is met de Engelse term brave. Hoe komt dat?


Van Dale

braaf
braaf (geen afbreking)
bij­voeg­lijk naam­woord • bra­ver, braafst
1588 • Frans bra­ve [dap­per, braaf] • Ita­li­aans bra­vo • Grieks barbaros [bui­ten­lands, on­be­schaafd]
1
ver­ou­derd: dap­per
een braaf sol­daat vreest de dood niet
2
ver­ou­derd: flink, fiks, aan­mer­ke­lijk
braaf drin­ken
veel drin­ken
het heeft braaf ge­re­gend
braaf wat
heel wat
braaf lie­gen
sterk lie­gen
3
be­wust van zijn plich­ten
= deugd­zaam, recht­scha­pen (1)
on­der bra­ve men­sen ver­ke­ren
​van bra­ve ou­ders
de bra­ve grijs­aard
hij heeft braaf ge­han­deld
4
van jon­ge men­sen eer­baar, kuis, ze­dig
bra­ve meis­jes en bru­ta­le jon­gens
5
in zwak­ke­re op­vat­ting niets ver­keerds doend, de bur­ger­lij­ke braaf­heid be­trach­tend
= eer­zaam (2)
een bra­ve ziel
zo, bra­ve borst
6
zich van niets be­wust
= ar­ge­loos
het bra­ve mens was er he­le­maal be­duusd van
7
van kin­de­ren, hon­den ge­hoor­zaam
bra­ve hond!
De bra­ve Hen­drik
ti­tel van een in­der­tijd veel­ge­le­zen boek­je van N. Ans­lijn
uitdrukking; van­daar, thans een bra­ve hen­drik
iemand die al te braaf wil zijn, met name voor een jon­gen die nooit aan kat­ten­kwaad wil mee­doen
8
iro­nisch van on­ge­hoor­za­me kin­de­ren
zo, bra­ve jon­gen, ben je daar ein­de­lijk?
9
on­gun­stig schijn­hei­lig
een braaf ge­zicht zet­ten

Friedrich Nietzsche

De Nederlandse filosoof Joep Dohmen opent de inleiding (Hoe overleven we de vrijheid?) van zijn verdienstelijke boek Het leven als kunstwerk (2008) doeltreffend met een aforisme van Friedrich Nietzsche:

Vrij waarvan? Wat kan mij dat nou schelen?
Vrij waartoe, dat wil ik horen! -

- Nietzsche

Dat is echter geen exact citaat, maar een parafrase van de hand van Dohmen; een bewerking, inkorting van een tekstdeel uit het hoofdstuk Over de weg van de scheppende van Nietzsches werk Zo sprak Zarathoestra (Uitgeverij Atheneum, 2013).

Het is een prachtig hoofdstuk waarin Nietzsche aanspoort tot zelfontmaskering en zelfontkrachting, opdat een kiem van waarachtigheid wordt gelegd in ’t eigen binnenste. Hieronder enkele tekstdelen daaruit, inclusief het deel waaraan Dohmen refereert:

Uit: Zo sprak Zarathoestra; hoofdstuk Over de weg van de scheppende; Friedrich Nietzsche:

“ […] Vrij noemt u zichzelf? Uw heersende gedachte wil ik horen en niet dat u aan een juk bent ontkomen.
Bent u zo iemand die aan een juk heeft mogen ontkomen? Er zijn er velen die hun laatste waarde weggooiden toen ze hun dienstbaarheid weggooiden.
Vrij waarvan? Wat kan Zarathoestra dat schelen! Maar duidelijk moeten uw ogen mij vertellen: vrij waartoe?
Kunt u zichzelf uw kwaad en uw goed geven en uw wil boven u ophangen als een wet? Kunt u voor zichzelf rechter zijn en wreker van uw wet?
Vreselijk is het om alleen te zijn met de rechter en wreker van je eigen wet. Dus wordt er een ster uitgeworpen in de lege ruimte en in de ijzige adem van het alleen-zijn.
Nu leidt u nog aan de velen, o ene: nu beschikt u nog over al uw moed en verwachtingen.
Maar eens zal de eenzaamheid u moe maken, eens zal uw trots zich krommen en zal uw moed kraken. Eens zult u schreeuwen: ‘Ik ben alleen!’.
Eens zult u uw hoogte niet meer zien en uw laagte maar al te goed; uw verhevenheid zelf zal u angst aanjagen als een spook. Eens zult u schreeuwen ‘Alles is vals!’.
[…]
Maar de ergste vijand die u kunt tegenkomen zult u altijd zelf zijn; uzelf ligt voor u op de loer in holen en wouden.
Eenzame, u gaat de weg naar uzelf! En uw weg voert naar uzelf en langs uw zeven duivels!
Ketter zult u zijn voor uzelf, en heks en waarzegger en dwaas en twijfelaar en onheilige en booswicht.
U moet uzelf willen verbranden in uw eigen vlam: hoe kunt u nieuw worden als u niet eerst as bent geworden!
Eenzame, u gaat de weg van de scheppende: een god wilt u zich scheppen uit uw zeven duivels!
Eenzame u gaat de weg van de liefhebbende: uzelf hebt u lief en daarom veracht u uzelf, zoals alleen liefhebbenden verachten.
Scheppen wil de liefhebbende, omdat hij veracht! Wat weet iemand van liefde die niet juist dat heeft moeten verachten wat hij liefhad!
Ga de eenzaamheid in met uw liefde en met uw scheppen, broeder; en pas laat zal de rechtvaardigheid u achterna hinken.
Ga de eenzaamheid in met mijn tranen broeder. Ik heb lief wie boven zichzelf uit wil scheppen en zo te gronde gaat.’ –

Zo sprak Zarathoestra”

Hoop dat lezers van dit blogartikel de tekst van het hele hoofdstuk waarnaar ik verwijs zullen lezen en op zich in willen laten werken, niet alleen die van het tekstcitaat hierboven. Voor mij is de kern van Nietzsches volledige relaas in ieder geval goed herkenbaar. Eén zaak licht ik er uit. Tweemaal heeft Nietzsche het in bovenstaande tekst over ‘zeven duivels’. Wat bedoelt hij daarmee? Hij wijst hier op de actieradius van zeven ondeugden, welke doorgaans worden gelieerd, niet ten onrechte naar mijn idee, aan de zeven hoofdzonden. Met zondebegrippen in christelijke en metafysische zin had Nietzsche met het mens- en wereldbeeld dat hij ontwikkeld had in beginsel niet veel op, maar als filoloog en filosoof was hij natuurlijk zeer goed bekend met (on)deugden- en zondenleren. Verder heb ik het idee dat de beschreven zelfconfrontatie waarmee wordt geworsteld en de herwaardering en ommekeer waarnaar wordt gestreefd in feite persoonlijke beschrijvingen zijn van ervaringen met wat ook wel dubbelganger en wachter aan de drempel problematiek wordt genoemd. Kan een mens zichzelf radicaal omvormen, transformeren en transcenderen; langs puur individuele weg zichzelf overstijgen en overwinnen? Nietzsche verlangt daar vurig naar, maar laat een daarmee corresponderende en daaraan beantwoordende ziele- en geesteswereld buiten beschouwing. Nu ja, in zekere zin nam hij die natuurlijk wel mee in zijn beschouwing, bijzonder hartstochtelijk zelfs, maar om zekere redenen verwees hij die werelden krachtig, resoluut en consequent naar het rijk der fabelen.


Dante Alighieri en Rudolf Steiner naar een onderzoek van Mieke Mosmuller

Mieke Mosmuller
Dit laat de gedachte gaan naar innerlijke worstelingen en een ontwikkelingsweg die Dante Alighieri met betrekking tot deugden, ondeugden en zonden beschreef in zijn De goddelijk komedie (14e eeuw). Langs beeldende weg komt in dit literaire werk een spirituele dimensie en wachter aan de drempel thematiek wel direct aan bod. Rudolf Steiner stelde dit onder andere nader aan de orde in een lezing die hij 11 februari 1906 te Düsseldorf heeft gegeven: Das religiöse Weltbild des Mittelalters in Dantes «Göttlicher Komödie» (GA 97). Honderd jaar later onderzocht Mieke Mosmuller in dat verband een relatie tussen (1) Steiners beschrijving van de menselijke ziel en zielewereld zoals hij die bood in zijn basiswerk Theosofie (GA 9), (2) Dante’s beeldenpanorama in De goddelijke komedie, (3) de deugdenleer zoals die opgeld deed bij de oude Grieken en verder ontwikkeld in de middeleeuwen leefde en (4) erfzonde en bevrijding of verlossing daarvan. Haar onderzoeksbevindingen verwerkte ze in een artikel dat in 2010 in het tijdschrift Gegenwart verscheen. Zie het webarchief van Uitgeverij Occident, alwaar het artikel in gescande vorm kan worden geopend en gedownload: Die sieben Hauptsunden (Gegenwart, 2010). Het artikel is lezen, bestuderen en over- en doordenken mijns inziens zeker waard. Ter wille van lezersgemak heb ik het als puur pdf-document op het web (mijn website) geplaatst. Zie: Die sieben Hauptsunden (Mieke Mosmuller, Gegenwart, 2010).


Meerwaarde en metamorfose

Steiner sprak en schreef veel over kardinale en christelijke deugden en daaraan gerelateerde ondeugden. Verbonden met deze deugden wees hij tevens op twaalf deugden gekoppeld aan de twaalf maanden van het jaar. Daarmee sloot hij aan bij aanwijzingen van Helena Blavatsky; bij elk van die deugden voegde hij ter bewustwording een wordt tot… toe. Bijvoorbeeld geldt voor de huidige maand maart: grootmoedigheid (edelmoedigheid) wordt tot liefde. Zie bladzijde 74 en 75 en bladzijde 528 en 529 (noten) van de boekuitgave Seelenübungen - Übungen mit Wort und Sinnbild-Meditationen zur methodischen Entwicklung höherer Erkenntniskräfte - 1904 – 1924 (GA 267).


Tot zo ver ditmaal. Een volgende keer onder andere meer over mijn persoonlijk wedervaren. Dat laat ik op dit moment toch even weg.


Muziek
 Loreena McKennit
Dante’s Prayer

woensdag 31 januari 2018

Forces & Creatures

With and without masks
Een kort blog over (1) jaarwisseling, (2) ontwikkelingsgang, (3) een sprookje van Johann Wolfgang von Goethe met commentaar van Rudolf Steiner, (4) Mieke Mosmuller en (5) een eigen onderneming.

Was aanvankelijk van plan om in de eerste week van het nieuwe jaar weer met bloggen te starten op Cahier, maar dat liep anders. Maakte even pas op de plaats, omdat er verschillende zaken op stapel staan. Veel komt samen. Forceren heeft dan weinig zin; temporiseren en schakelen wel als het om schrijven gaat. Sturen. Handelen met beleid. ‘k Bundel mijn krachten.

Aanstaande maandag, 5 februari, ben ik jarig, word ik 59. Een gezegende leeftijd. Wetmatig bezien vormt dat jaar – niet onbelangrijk - de middenas, het 4e jaar, van een specifieke 7-jarige levensfase, die pakweg op 56-jarige leeftijd aanvangt en op 63-jarige leeftijd een afronding vindt. Voor mij is 't een sleuteljaar. Veel zal zich inzichtelijk voor me ontsluiten.


Darth Vader long time ago?
Verleden week maandag ging ik naar de bioscoop. Gemiddeld doe ik dat eens in de twee á drie jaar. Zelden dus. Wou de laatste Star War film zien: The Last Jedi (2017/18). Heb er van genoten, het was onderhoudend, maar het had niet de diepgang die ik had gehoopt. Op allerlei gebied kwamen in de 20e eeuw elementen van de westerse en oosterse cultuur samen. Dat geldt evengoed voor martial arts en sciencefiction. Filmseries als Star Wars zijn daar een uiting van. Het thema is intussen flink uitgemolken, maar veel mensen hebben er duidelijk nog niet genoeg van gekregen.
Laafde me de afgelopen weken zeker aan een relatief onbekend sprookje geschreven door Johann Wolfgang von Goethe: Het sprookje van de groene slang en de schone Lelie (1794), goed naar het Nederlands vertaald door Mieke Mosmuller en voorzien van mooie illustraties van de hand van Daniel van Bemmelen (Uitgeverij Occident, 2014). Mosmuller vermeldt op de achterzijde van dat boek:

Mieke Mosmuller:

“Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) schreef het sprookje in de tijd van de Franse Revolutie rond 1794. De vraag naar het bestaan van de menselijke vrijheid stond in die tijd centraal. Het sprookje is in zekere zin een antwoord op de ‘Brieven over de esthetische opvoeding van de mens’ van zijn vriend Friedrich Schiller. Schiller had een filosofische verhandeling geschreven over de waardigheid van de mens. Goethe geeft als antwoord een rijke beeldenreeks. Hij geeft een raadsel op, zonder antwoord. Hij wilde de beelden niet duiden totdat er minstens honderd mensen zouden hebben gereageerd, die een poging tot ontraadseling zouden hebben gedaan. Dat aantal werd blijkbaar niet bereikt, want er is geen verklaring van Goethe zelf gekomen. Wel hebben in de eeuwen erna velen getracht de beelden te verklaren.”

Op 12 en 14 november 1908 hield Rudolf Steiner er te Berlijn twee bijzondere lezingen over. Die zijn opgenomen in GA 57 (bladzijde 23 tot en met 84) en naar het Nederlands vertaald door M. Macintosh (1976). Die vertalingen vallen hier te lezen: (1) Goethes geheime openbaring – Exoterisch en (2) Goethes geheime openbaring – Esoterisch. Het licht dat Steiner op dit sprookje werpt en de wijze waarop hij in deze lezingen over spirituele ontwikkeling en inwijdingswegen sprak, is mijns inziens betekenisvol en veelzeggend.

Mijn korte recensie van Mosmullers boek De anthroposofische beweging (Uitgeverij Occident, 2017) rondde ik begin van deze maand af en zal in het februarinummer van ledentijdschrift Motief verschijnen. Het is ingetogen geschreven en bescheiden van opzet, beslaat een klein A4-tje. Hoop dat de redactie een passende afbeelding heeft kunnen bijvoegen. Het is bedoeld om mensen te entameren het boek zelf te bestuderen. Of er lezersreacties op de boekbespreking zullen volgen, weet ik natuurlijk niet. Dat zal eveneens blijken.

Of Mieke Mosmuller in 2018 door Motief een interview zal worden afgenomen is de vraag. Heb daar deze maand kort e-mail verkeer over gehad met redacteur Michel Gastkemper. Tot dusver ziet hij geen aanleiding voor een interview. Zelf zie ik zeker wel serieuze weegpunten en issues voor een vraaggesprek. Eind volgende maand stuur ik hem een paper toe, waarmee die weegpunten en issues overzichtelijk naar voren worden gebracht. Het is een blad voor en door leden met redactievoering ten behoeve van kwaliteits- en procesbewaking. Dus daarover mag zeker worden gewikt en gewogen.

Verder is Gastkemper van oordeel dat ik ervaring mis om zo’n eventueel interview af te nemen. Dat kan ik begrijpen. Hoewel het naar mijn idee wel van belang is wie iets aanvat, ook al zou dat voor een eerste keer zijn. In ieder geval gaat het niet om mij. Totaal niet. Mij gaat het er om dat Mosmuller goede vragen krijgt voorgelegd en haar ruimte wordt geboden om daar op te antwoorden en zich uit te spreken.

Dit jaar start ik een eigen onderneming. Een schrijfbureau, wellicht gecombineerd met een uitgeverij als bedrijfsvorm. Over dat laatste ben ik nog niet uit. Februari dit jaar neem ik daarover een besluit en zet ik de nodige stappen. Ben geen man van dralen. Het gaat om productie en aanbod van eigen (schrijf)werk, fictie en non-fictie, en eventueel vertalingen van zekere geschriften. Eind volgende maand of halverwege maart 2018 volgt daarover een update op Cahier.

Getting older with nice colleagues – Japan Museum, Leiden – Christmas, 2017

Music
The Corrs
Radio

dinsdag 19 december 2017

Self-respect and development

Toch nog één blog dit jaar. Er moest nog een punt op de 'i' worden gezet en een uitroepteken achter het slotstuk geplaatst. Apotheose. M’n recente spreuk heb ik de afgelopen dagen vervolmaakt, opdat het voor mij functioneel zowel stof ter meditatie als instrument voor concentratie vormt. Het werkt, is effectief. Voor mij met mijn referentie- en begrippenkader, voorstellingswereld en levensinstelling wel althans. Heb er naast een repeterend slotdeel de ‘gesteldheden’ (1) rust, (2) vertrouwen en (3) vastberaden aan toegevoegd, waarover ik al iets schreef in mijn blog Aforisme en perikel - Lichtflits en experiment (Cahier, 13 februari 2017). Een citaat uit dat blog:

Tekstdeel uit Aforisme en perikel - Lichtflits en experiment (Cahier, 13 februari 2017):
"Rond kerst 2016 lichtte voor mij niet alleen het belang maar ook de realiteit van innerlijke rust, innerlijk vertrouwen en innerlijke vastberadenheid op. Die trits. Gisteren schreef ik er drie trefzinnen over. Met een wereld van gedachten eromheen. Wijsheid of groei naar meer wijsheid, gecombineerd met een krachtige levensvoering, zie ik niet los van perikelen, lasten en opgaven des levens. Een menselijk perikel staat in verband met proberen, uitproberen en vallen en opstaan. Niet zonder risico en gevaar. Life experiments."

Rond kerst 2017 heeft dit concreet gestalte en inhoud gekregen. Zo werken ritmische impulsen. In dit geval monden ze uit in kerstgeschenken. Daar moet je zelf wat voor doen. ‘t Komt niet aanwaaien. Met enkel nakauwen - of zelfs nawauwelen - van teksten of mededelingen van anderen is niet veel gedaan. Zo komt meestal niet veel tot stand. Nou ja, ...bij mij in ieder geval niet.

An arrogant attitude? Cocky with egocentric maxims? No, not at all. Niet voor niets gaf ik in mijn vorige blog (Cahier, 11 december 2017) bij een literatuurlijst een verwijzing naar twee bijbelteksten, één uit het Oude en één uit het Nieuwe Testament. Uit die bijbelteksten spreekt mijns inziens veel wijsheid en goede raad. Het gaat daar over zelfactualisatie. Laat ik ze hier maar eens rechtstreeks naar voren halen:

Leviticus 19:17/18 (De bijbel en de Nederlandse cultuur; Oude Testament):
[17] Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laad niet omwille van een ander schuld op je [18] door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heer.

Marcus 12:30/31 (De bijbel en de Nederlandse cultuur; Nieuwe Testament):
[30] “ […] Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht.” [31] Het op één na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als u zelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.

Persoonlijke noot: als ik bij het naderen van 2018 terug- en vooruitkijk, m’n ingeslagen koers gadesla, zie ik dat met restricties in zekere opzichten een aangeboren ‘strijder’ in mij zich opwerkt naar een ontwikkelingsstadium van een ‘leeuw’. Dat zijn aanduidingen die betrekking hebben op een spirituele ontwikkelingsweg. Voor meer over die stadia en termen, zie bladzijde 91 uit Rudolf Steiners voordrachtenreeks Het evangelie naar Johannes – Esoterische achtergronden (Google Books; GA 103, bladzijde 91; Hamburg, 1908; Uitgeverij Christofoor, Zeist; Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, 2001). Met dit in het achterhoofd vallen de laatste twee regels van de aangepaste spreuk beter te plaatsen (onverstoorbaarheid en onbewogenheid).

Omslag 3e druk
Hieronder de bijgewerkte spreuk en daaronder een bijpassende muziekcover van Melissa Etheridge met zangtekst. Ik sluit graag aan bij deelbare algemeen-menselijke dagelijkse belevingen en bij publieke (openbare) geheimen (Google Books; redactionele aantekening met betrekking tot een tekstdeel op bladzijde 12, bladzijde 381 van het geschrift De wetenschap van de geheimen der ziel - Herkomst en bestemming van de mens; GA 13, 1910; Uitgeverij Christofoor, Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, 2e druk 2004).

Bij die aantekening wordt gerefereerd aan een opmerkelijk tekstdeel van een brief van Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) gericht aan Christoph Schultz (1781-1834) over het bijzondere karakter van openbare (publieke) geheimen:

Uit een brief van Goethe aan Schultz (28 november 1821):

" [...] Er zijn zoveel openbare geheimen, omdat het gevoel ervan bij weinigen bewust wordt en deze weinigen dan, uit vrees zichzelf en anderen te schaden, een innerlijk licht op deze geheimen niet tot uitdrukking brengen. [...] "

Van sektarisme en geheimdoenerij moet ik niets hebben. Nothing! Dat dient echter niet te worden verward met fijngevoelige discretie en zekere gerechtvaardigde pedagogische en agogische beginselen (timing). Mens zijn onder mensen, dat is wat ik wil en betracht. Positief ingesteld, eerlijk en moedig. Niets liever... Niet anders!

RUST
Geloof

Ik geloof in mezelf;
ik zelf;
ik word ik.
Koersvast en trefzeker word ik
en ik vereeuwig.
Ongetwijfeld.
(Volkomen vervuld.)
 

Zo handel ik
nu;
daarmee word ik onverstoorbaar;
daarmee word ik onbewogen.VERTROUWEN

Liefde

Ik houd van mezelf;
ik zelf;
ik word ik.
Rein van hart zuiver ik.
Daadkrachtig word ik.
Tegelijk word ik wijs.
Tegelijk word ik verdraagzaam.

Zo handel ik
nu;
daarmee word ik onverstoorbaar;
daarmee word ik onbewogen.


VASTBERADEN

Hoop

Ik hoop op mezelf;
ik zelf;
ik word ik.
Werkelijk (weder)belichaam ik.
Meer dan eens word ik onbevangen;
meer dan eens word ik gelaten
en onbevreesd.

Zo handel ik
nu;
daarmee word ik onverstoorbaar;
daarmee word ik onbewogen.

Music
Melissa Etheridge
Respect Yourself (People Stand Up)

Lyrics
Respect Yourself

If you disrespect anybody that you run into
How do you think anybody's supposed to respect you?
If you lay the blame and complain
You'll only stay the same
It's a whole lot of rooms in this house
Ain't no room for shame

To my people on the front porch, front page, full of rage
Reaching through the bars of your cage
Now look inside cause the pride of the tribe
Is crying for change


Respect Yourself
Respect Yourself
Respect Yourself
Respect Yourself

You can move any mountain in your way
If you believe that you can
But if there's blood on your hands
It's the sign of a desperate plan

You're gonna make a few mistakes, heads will shake
But you know you're ready now
You got to start in your heart
Do your part to turn the world around


Respect Yourself
Respect Yourself
Respect Yourself
Respect Yourself

Every one of us changes
At the speed of trust
Now is the time, come on
People stand up and respect yourself
Respect yourself

maandag 11 december 2017

Wordingskracht

In de Noorse Edda treedt Thor op als representant van elementaire ik-kracht(en), ik-kwaliteit bij mensen; terwijl de oude Griekse term Kyrios in het bijzonder samenhangt met ik-activiteit in een zin van heerskracht in de eigen ziel met een daaraan verbonden historische omkering: in plaats van het denkt in mij, het voelt in mij en het wil in mij wordt dan ik denk, ik voel en ik wil van kracht. Dat luidt zelfregie in. In die zin kan het fenomeen Kyrios rechtstreeks betrokken worden op mysteriën van het Nieuwe Testament en een levend actueel Christendom.

De spreuk die ik verleden week maandag in het blog Virtues (Cahier, 4 december 2017) naar voren bracht, is inmiddels door mij gewijzigd; de zinsnede ‘ik ben ik’, is veranderd in ‘ik word ik’.

Michael with Dragon
Wat is een pelgrim? Heeft U daar een voorstelling van beste lezer? Kan het daarbij naast iets uiterlijks misschien eigenlijk juist gaan om iets innerlijks? Een innerlijke reis, een inwendige ontwikkelingsgang, terwijl de dagelijkse plichten onverminderd - misschien zelfs geïntensiveerd - niet worden verzaakt of opgeschort maar trouw worden vervuld? Dat is in ieder geval wel mijn idee en specifiek koppel ik dat aan psychische fenomenen als identificatie en zelfbewustzijn. Waarmee identificeert een mens zich en waarmee treedt hij daarmee in relatie? Wat maakt hem tot een ik, een zelfbewust individu met een eigen actieradius? Met welk recht, op welke wijze en met wat voor impact zegt een mens ik tegen zichzelf? En wat hangt daar verder mee samen?

Een pelgrim in mij, ik zelf als individu in wording, ziet zich kernachtig omschreven in een geesteswetenschappelijke behandeling van een ziele-kwaliteit en een ziele-sfeer die in het bijzonder betrekking heeft op lust- en onlustbeleving, zelfbewustzijn en ik-identificatie. Naar mijn opvatting kun je daar iets mee als je daar meer inzicht in krijgt en ouder wordt, je levenservaring toeneemt. Rudolf Steiner daarover in de lezing De zielewereld (GA 53; Berlijn, 10 november 1904):

Uit: De zielewereld (GA 53; Berlijn, 10 november 1904); Rudolf Steiner:
“ […] De vierde klasse is die, waar de ziel niet meer op iets van de omgeving is gericht, maar waar deze ziel op datgene is gericht, wat in het eigen lichaam leeft; waar het gevoel zich richt op datgene, wat in het eigen lichaam als welzijn, als smartelijk, als lust- en onlustgevoelens voordoet. Dit innerlijk golven van gevoelens in het eigen bestaan, deze zelflust, deze bestaanslust omschrijven we bij dit wezen als de vierde klasse van zielekrachten. […]

“ […] Zodra de ziel aan het schouwspel van de zintuigen is ontrukt, leeft ze in de zielewereld. Dat zijn de belevenissen van de ziel in de zielewereld, die ze direct na de dood doormaakt. Daar leeft ze in een van alle fysieke en chemische krachten vrije wereld, in een wereld van lijden, begeerten en driften. Ze heeft aanvankelijk al datgene te ontwikkelen, wat daar ontwikkeld kan worden. Open en bloot, dat wil hier zeggen zonder fysieke omhulsels, is ze aan dat overgegeven, wat naar haar toevloeit en haar zelf doorstroomt. Geleidelijk aan loutert ze zich door deze doorstromende eigenschappen, terwijl ze de begeerten leert kennen, zonder de mogelijkheid te hebben ze te bevredigen. Daar leert de ziel zonder fysiek lichaam leven. Daar leert ze een zelf te zijn, zonder de fysieke lust en zonder de fysieke pijn, zonder het fysieke welbehagen, en zonder het fysieke mishagen. En daar voelt ze zich aanvankelijk niet meer als een zelf. De belichaamde ziel voelt zich als een zelf, omdat ze zich in een lijf  bevindt. De ziel in het lijf zegt tegen zijn lijf  “ik”, omdat het zich in het lijf bevindt. Wil ze echter na de dood “ik” zeggen, dan leert ze het gevoel van het lijf kennen, zonder de mogelijkheid het te leven. Went ze zich dat af, dan leert ze zich als ziel gewaarworden. Zich als ziel gewaarworden leert de mens in het vierde gebied, en hoe vaker de mens door dit gebied is heengegaan, hoe langer
hij een zielsmatige pelgrim is geweest, des te krachtiger is zijn ziele-zelfgevoel ontwikkeld, des te meer weet hij dan ook, wanneer hij weer zal wederbelichamen, niet alleen tot zijn lichaam, maar ook tot zijn ziel “ik” te zeggen, des te meer voelt hij zich als een zielewezen. Dat is het verschil tussen een mens, die vele, en een mens die weinig belichamingen heeft doorgemaakt. De hoger ontwikkelde voelt zich als een zielewezen. – Dan leert de mens ook deze hogere gebieden kennen, die wij hebben beschreven als het zielelicht, als de zielekracht en als de geestziel. Daar naar binnen toe leeft en weeft de mens. Men is gewend deze hogere gebieden van het astrale gebied in de theosofische literatuur  als het zomerland te kenschetsen. Dat is dat gebied, waarin de ziel geleidelijk aan overgaat naar de sympathiesferen, naar de sferen, waar ze in louter liefde voor de omgeving, in louter liefde voor de kleuren leert te leven. Eerst dan, wanneer de ziel van de mens na de dood door de verschillende gebieden is heengegaan, dan is zijn geest, het derde, het hoogste deel van de mens, in staat al het astrale, al het zielsmatige, wat van wensen, begeerten en hartstochten is vervuld en dat zich nog aan het zintuiglijke vastklampt, achter zich te laten. En alleen datgene, wat van de ziel de geest toebehoort, wat geest heeft ontwikkeld in het zielsmatige, dat leeft verder, aangezien de mens zich van de geneigdheid, het verlangen naar het zintuiglijke ontdaan heeft. […] “

Hieronder volgt die spreuk van mijn hand - drieslag - nog een keer:

RUST

Geloof

Ik geloof in mezelf;
ik zelf;
ik word ik.
Koersvast en trefzeker word ik
en ik vereeuwig.
Ongetwijfeld.
(Volkomen vervuld.)

Zo handel ik
nu;
daarmee word ik onverstoorbaar;
daarmee word ik onbewogen.VERTROUWEN

Liefde


Ik houd van mezelf;
ik zelf;
ik word ik.
Rein van hart zuiver ik.
Daadkrachtig word ik.
Tegelijk word ik wijs.
Tegelijk word ik verdraagzaam.

Zo handel ik
nu;
daarmee word ik onverstoorbaar;
daarmee word ik onbewogen.VASTBERADEN


Hoop


Ik hoop op mezelf;
ik zelf;
ik word ik.
Werkelijk (weder)belichaam ik.
Meer dan eens word ik onbevangen;
meer dan eens word ik gelaten
en onbevreesd.

Zo handel ik
nu;
daarmee word ik onverstoorbaar;
daarmee word ik onbewogen.

Daarmee sluit ik de blogberichten op Cahier voor dit jaar af. Begin 2018 pak ik hier de draad weer op. Mijn kleine doch trouwe lezerskring en ook passanten wens ik alvast een goede kerst en een fijn oud en nieuw toe. Take care!

NB
Ik had beloofd dit jaar een recensie te schrijven van Thierry Baudets prikkelende boek Breek het partijkartel! – De noodzaak van referenda (Uitgever Prometheus, 2017) en een inzichtelijk blog te plaatsen over het belangwekkende leven en werk van Blaise Pascal (1623-1662). Helaas kwam ik daar niet aan toe. Onder andere dat zal in 2018 volgen.


Literatuur


Die Zeichensprache des Makrokosmos im Markus-Evangelium (GA 124; Berlijn 6 december 1910). (Met name over Kyrios.)

Kyrios - der Herr der Seele (GA 124, München 12 december 1910). (Wederom over Kyrios.)

De zielewereld (GA 53; Berlijn, 10 november 1904); in het originele Duits: Die Seelenwelt (GA 53).

Das Geisterland (GA 53; Berlijn, 17 november 1904).

Theosofie (GA 9; 1904; Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, 1994).

Glaube, Liebe, Hoffnung (GA 127; Wenen, 14 juni 1911; bladzijde 182 t/m 191).

Kamaloka (GA 88; 6e voordracht; Berlijn, 2 december 1903).

Leviticus 19:17/18 (De bijbel en de Nederlandse cultuur; Oude Testament).

Marcus 12:30/31 (De bijbel en de Nederlandse cultuur; Nieuwe Testament).

Instigatie en initiatie (Cahier, 24 april 2017).


Vergelijkingsmateriaal

Dit commentaar van me in de reactieruimte onder het blog Parsifal – Deel 1 (Cahier, 19 december 2016)


Music
Gerry Rafferty
Baker Street

Overzicht van alle blogberichten op Cahier - Nieuwer bericht boven en ouder bericht onder

2018

Vrijheid en deugd – 12 maart 2018

Forces & Creatures – 31 januari 2018

2017

Self-respect and development – 19 december 2017

Grace – 6 december 2017

Virtues – 4 december 2017

Oh Well – 23 november 2017

Kennistheorie – 10 november 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie – Deel 5 – 13 oktober 2017

Europe & Memoranda – 10 oktober 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie – Deel 4 - 29 september 2017

Ready to go again! – 28 september 2017

Keep up the pace – 11 september 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 3 – 31 augustus 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 2 – 28 augustus 2017

Dienstmededeling over deel 2 van meerluik – 21 augustus 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 1 - 14 augustus 2017

Kelk – 7 augustus 2017

Wishes and embodiments – 3 augustus 2017

Foreshadowing – 31 juli 2017

Schimmenrijk – 24 juli 2017

Faust & Helena – 17 juli 2017

My Way – 10 juli 2017

Independent – 3 juli 2017

Wetenschap en ontwikkelingswegen – 27 juni 2017

Perceptie en oude windselen – 26 juni 2017

Memories – Friendship – 19 juni 2017

Volle teugen – 12 juni 2017

Society: human predestination or self-determination – 5 juni 2017

Innerlijke vrijheid – 29 mei 2017

Purify and Enlighten Someone – 22 mei 2017

Nature and nurture from a inner perspective – 15 mei 2017

Brief Message – 13 mei 2017

Opklaring - 11 mei 2017

Inside, outside, upside down – 8 mei 2017

Zien – 6 mei 2017

On-of-a-kind (Parsifal – Deel 8) – 1 mei 2017

Perceptie – 27 april 2017

Instignatie en initiatie – 24 april 2017

Zelfbestemming – 21 april 2017

Genuine – 17 april 2017

Inleiding intermezzo aforismen, gedachten en epigrammen – 13 april 2017

Friend – 24 maart - 2017

Time-out – 6 maart 2017

Human Behavior – 3 maart 2017

Parsifal – Deel 7 – 27 februari 2017

Parsifal – Deel 6 – 20 februari 2017

Judith von Halle – 18 februari 2017

Aforisme en perikel – Lichtflits en experiment – 13 februari 2017

Living – Foolish or not – 6 februari 2017

Parsifal – Deel 5 – 30 januari 2017

Parsifal – Deel 4 – 20 januari 2017

Parsifal – Deel 3 – 6 januari 2017

Feestdagen en Nieuwjaar – 2 januari 2017

2016

Parsifal – Deel 2 – 30 december 2016

Parsifal - Deel 1 – 23 december 2016

Tell me – 16 december 2016

Twee zielen (en niet één gedachte) – 12 december 2016

To become – 5 december 2016

Digitale geletterdheid – 28 november 2016

Onbehagen – 21 november 2016

Weekly basis – 14 november 2016

Braintwisters and inner demons – 23 september 2016

Polsslagen der tijd – 19 september 2016

Funderen – 15 september 2016

Misunderstanding – 8 september 2016

Shine – 4 september 2016

Delicaat – 29 augustus 2016

Literatuurbeschouwing – Deel 1: Literatuur als kunstuiting – 26 augustus 2016

Versnellen – 9 augustus 2016

Autonomie – 8 augustus 2016

Fighting spirit - 29 juli 2016

Wijziging vorm en inhoud van weblog Cahier – 24 juli 2016

Mara’s influence on literature writers – 22 juli 2016

Schone wereld en schone schijn, 16 juli 2016

Verbeelden – 14 juli 2016

Macht van markten en staatscontrole - 1 juli 2016

Brexit – Synopsis – 27 juni 2016

Female – 13 mei 2016

Progress – 5 mei 2016

On the March –Dienstmededeling – 25 april 2016

Over napijn, genezing en nadere toekomst – 17 april 2016

Pijn of geen pijn: een queeste en vraagstuk – 15 april 2016

2015

Dagelijks leven met in- en toewijding - 17 december 2015

Respect – 12 november 2015

Vitaliseren én wijzer worden – 9 november 2015

True nature – 5 november 2015

Simple & Not fade away – 29 oktober 2015

Literaire wegen (bezien tegen een Rotterdamse achtergrond) – 4 september 2015

Anticiperen en participeren – 22 februari 2015

Mijn schrijfwerk en wedervaren; derde maanknoop en negende levensfase – 8 februari 2015

2014

Productieve kracht laten gelden – 20 december 2014

Open wond – 1 december 2014

Over spreuken 2, 3 en 4 op weblog Sprüche in Prosa – 9 november 2014

Uit de nacht – 31 oktober 2014

Sturm und Drang en jaren die tellen – 15 oktober 2014

Citeren uit 'Sprüche in Prosa' in voorbereiding – 12 september 2014

Short one - Home Sweet Home - Rhine Harbour – 1 september 2014

Sergej O. Prokofieff en het thema van vergeestelijking van het fysieke lichaam – 5 augustus 2014

Karma van de Antroposofische Vereniging in Nederland herkennen en erkennen – Jaar 2014 – 8 juni 2014

Gezamenlijke verantwoordelijkheid – 11 mei 2014

Kunst, religie en wetenschap & mythen en mysteriescholen – 29 april 2014

Light capture – 19 april 2014

Preoccupaties – 7 april 2014

Ondernemen – Bezield en sociaal – 25 maart 2014

Schoonmaakwoede – 22 maart 2014

Politieke (geheim)taal: centraal gestelde decentralisaties rijkelijk uitgedragen – 16 maart 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (3) – Afbaken – 8 maart 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (2) – Eigen koers – 14 februari 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (1) – Voorspel - 12 februari 2014

2013

Integriteit en vrijeschoolonderwijs in toekomstperspectief – 20 juli 2013

Nieuwe koers – 22 juni 2013

Rotjeknor - We doen het zelf wel - 10 mei 2013

Nieuw orgaan - Karma en reïncarnatie - Honderd jaar terug – 1 mei 2013

Weegfactoren en onderscheid - 1 april 2013

Sociale driegeleding door de bank genomen - 26 maart 2013

Over helderziendheid en voortschrijdend inzicht - 9 maart 2013

Sympathie voor Iblis - 13 februari 2013

Money voor nothing... or love don't search itself? - 8 februari 2013

Stokken stopt - 27 januari 2013

Imagine: spielerisch to be honest - 16 januari 2013

Verbijstering, bewilderment (perplexity) en Verwirrung is kwestie van beschaving - 6 januari 2013

Dubbelblind slim - Open je ogen - 3 januari 2013

Judith von Halle en Junko Althaus - 1 januari 2013

2012

Wagners worstelingen anno 2012/13; Wagner uit Goethes Faust - 15 december 2012

'Heilig' mantra: groei, groei en nog eens groei! - 11 december 2012

With double in mirrors - 25 november 2012

Sneltreinvaart - 19 oktober 2012

Voorsorteren op digitale snelweg - 14 oktober 2012

De bijen en het Woord - 8 oktober 2012

Manifestaties van het licht - 30 september 2012

Chemische Bruiloft - 25 september 2012

Danige deining - 21 september 2012

Zinnen verzet, orde op zaken gesteld, en weer back to business as (un)usual - 24 augustus 2012

Beramen en benevelen - 22 juli 2012

Facing Mirrors and Signs on the Wall with feet on Earth - 21 juli 2012

Bloggen en bloggers online and offline - 20 juli 2012

Stilaan stilstaan - 17 juli 2012

Plaatselijke sufferdje - 2 juli 2012

Terry Boardman on Actualities - 28 juni 2012

Economieën op drift en vaart of stagnatie der volkeren - 17 juni 2012

Wisseling van de wacht - 10 juni 2012

Bredere economische horizon - 8 juni 2012

De eigenlijke Europese munt: eureka’s - 3 juni 2012

Dienstmededeling: internetadres Cahier gewijzigd - 3 juni 2012

Life with music - 3 juni 2012

Weer aan de bak - 2 juni 2012

2011

Uitweidingen over het Marcus-evangelie - 2e tekstdeel - 18 april 2011

Uitweidingen over het Marcus-evangelie - Eerste tekstdeel - 11 april 2011

'Vereeuwigen' van teksten en plaatjes – Hardlopers en doodlopers - 4 april 2011

Culturele verscheidenheid en tijdsopgaven – Karma en reïncarnatie in de praktijk - 2 april 2011

Oponthoud - Reactie volgt nog - May the Force be with You! - 28 maart 2011

Blad voor de mond nemen of absolute waarheid verkondigen - 25 maart 2011

Japanese houding en inborst bij breuklijnen en waterscheidingen - 23 maart 2011

Living on the edge – Japan - 21 maart 2011

Preludes en dissonanten - Recapitulatie en overzicht - 19 maart 2011

Psychologie en genetica van (vleesgeworden) arrogantie - 13 maart 2011

Moderne literatuurkritiek – Waar gaat het over? - 12 maart 2011

The aftermath – Slotwoord bij drieluik over Judith von Halle - 11 maart 2011

Vermeende inwijding - Judith von Halle - 6 maart 2011

Saturday - 4 maart 2011

Hey Jude – Make it better - 3 maart 2011

Sign of times – Judith von Halle for instance - 2 maart 2011

Wie is wie met wie? – Willen echten echt opstaan! - 1 maart 2011

Leidraden, labyrinten, uitwegen en valkuilen - februari 2011

M. Vasalis en Naema Tahir - Niet kijken op een dag - 27 februari 2011

Waar staat Europa bij stil? - 12 februari 2011

Omgekeerde cultus (Michaël) en Faust - 7 februari 2011

Energiek vooruit - 29 januari 2011

Pauselijk bannen - Pro-actief 'herderschap' - 17 januari 2011

Start van het nieuwe jaar: 2011 - 11 januari 2011

Anders gepland - Datum verzet - 9 januari 2011

2010

Geesteswetenschap – Hoe werken de engelen in ons astrale lichaam? - 25 december 2010

Introductie van de bewustzijnsziel - Geschiedkundige impuls - 20 november 2010

Rol van Pentagon bij oorlog en vrede - Kennisworstelingen - 13 november 2010

Vergewissen van wiskunde - 27 oktober 2010

Vooral geen water geven en zeker geen koffie morsen - 24 oktober 2010

Proactieve interactie - Michel Gastkemper over Antroposofie Monitor - 14 oktober 2010

Voor- en achterland - Volkerenkunde - 14 oktober 2010

Open internetgemeenschap - 9 oktober 2010

Symbiosen en gedeelde belangen - 3 oktober 2010

Draken van onderwerpen - Wie stelt wie met wat aan de kaak? - 30 september 2010

Feit en fictie & Begrip en inzicht - Koers Antroposofische Vereniging - 29 september 2010

Hoofdkwartier antroposofische vereniging - 27 september 2010

Digitale bibliotheek - Zeno.org - 26 september 2010

Voetbal en vechtsporten zijn niet uit den boze - 25 september 2010

Full moon almost - Spiritual shopping or tell what you can sell - 27 september 2010

Hedendaagse maieutiek - 20 september 2010

Not asleep yet - 18 september 2010

Nederlandse vertaling Steiners voordrachtencyclus over Filosofie van Thomas van Aquino - 16 september 2010

Gemoederen in en rond de Antroposofische Vereniging - Taja Gut - 16 september 2010

Hemelvaartsdag 2010 - 13 mei 2010

Stralende lentedag - 6 mei 2010

Start - 28 april 2010

Vertalen - Translate