vrijdag 11 maart 2011

The aftermath – Slotwoord bij drieluik over Judith von Halle

Mijn korte drieluik over de kwestie Judith von Hallle vul ik aan met een slotwoord. Mij stond de afgelopen twee weken een tekst van Rudolf Steiner bij over inwijding(en) en verzoekingen, waaronder een zucht van binnenuit om geen voedsel meer tot zich te (hoeven) nemen, welke ik enige jaren geleden met grote interesse gelezen had. Kon er in het drieluik echter niet naar verwijzen, omdat ik niet meer wist waar het opgetekend stond. Inmiddels weer wel.

Het gaat om de achtste voordracht van Steiners voordrachtencyclus Het evangelie naar Mattheüs – Esoterische achtergronden (GA 123); vertaling van Das Mättheus-Evangelium. Eén tekstdeel over verzoekingen bij inwijdingswegen, één der drie trappen van verzoeking die hij in deze voordracht behandelt, toegespits op het voedingsaspect, zal ik hieronder weergeven.

Tevens zal ik per e-mail Michel Gastkemper, John Hogervorst, Mieke Mosmuller, redactie tijdschrift Motief en redactie digitaal tijdschrift De Brug op de inhoud van het drieluik en dit slotwoord wijzen; inclusief op de inhoud/reacties/verwijzingen in reactieruimten onder de blogberichten.

Een lang (aaneengesloten) citaat uit de achtste voordracht (Bern, 8-9-1910) van de cyclus Evangelie naar Mattheüs – Esoterische achtergronden:

Rudolf Steiner, aaneengesloten tekstdeel (bladzijde 168 tot en met 171), voordracht te Bern, gehouden op 8-9-1910:

"En nu kunnen wij begrijpen wat Christus als zijn eerste taak moest zien, nadat hij de verzoeking had doorgemaakt. Hij had de verzoeking doorgemaakt dankzij de kracht van zijn eigen innerlijk wezen, dankzij wat wij tegenwoordig bij de mens zijn ik noemen. Hij had bereikt dat hij alle aanvechtingen en verzoekingen had overwonnen die op de mens afkomen die afdaalt in zijn astrale, zijn etherische en zijn fysieke lichaam. Dat wordt ook duidelijk beschreven. Alle vormen van egoïsme worden beschreven, en wel zo dat steeds onze blik wordt gericht op de hoogste graad ervan.

Een grote hinderpaal op de weg van degene die een esoterische ontwikkeling wil gaan, en iets heel vanzelfsprekends bij het afdalen in het eigen innerlijk, is dat in diens wezen de slechte gewoonte opkomt zich altijd alleen maar met zijn eigen dierbare persoon bezig te houden. Inderdaad komen we deze hebbelijkheid het vaakst tegen juist bij mensen die in de geestelijke wereld willen doordringen: dat zij het allerliefst over hun eigen dierbare persoon spreken, die hun het allerdierbaarst is, waarvan zij zich voortdurend, ieder uur en iedere minuut, bewust zijn en alles minutieus observeren. Terwijl de mensen er anders onbekommerd op los leven, beginnen zij zich enorm sterk bezig te houden met hun eigen ik - niet alleen als zij een innerlijke ontwikkeling willen doormaken maar ook als zij alleen maar antroposoof worden. Dan duiken er overal illusies op waar de mensen tevoren door hun onbekommerde manier van leven gemakkelijk overheen gekomen waren.

Waarom is dat zo? Omdat de mens niet goed weet wat hij met zichzelf moet beginnen wanneer dat alles wat uit zijn eigen innerlijk opstijgt, zich met zijn wezen verbindt. Hij kan er niets mee beginnen, het blijkt dat hij geen ervaring heeft met zichzelf. Vroeger was hij alert en werd zijn aandacht gemakkelijk gevangen door de gebeurtenissen om hem heen. Nu wordt zijn aandacht daarvan afgeleid, meer op zijn innerlijk gevestigd, en nu stijgen alle mogelijke gevoelens op die in hemzelf zaten. Waarom duiken die nu op?

Wat hij nu zou willen, is echt helemaal een ‘ik’ zijn, echt helemaal onafhankelijk zijn van de wereld om hem heen. Weliswaar vervalt hij dan vaak in de fout, in het begin het liefst behandeld te willen worden als een kind dat precies te horen krijgt wat het moet doen. Hij wil alles zijn - alleen niet iemand die zijn leven een richting en een doel geeft door wat hij uit zijn esoterische leven ontvangt. Hij is nog niet gewend zich dat te realiseren. Maar hij heeft het gevoel dat de afhankelijkheid van de buitenwereld hem stoort. En het sterkst treden deze storingen op wanneer iemand zo graag onafhankelijk wil zijn, zo sterk met zijn eigenheid bezig wil zijn.

Maar voor wie zich zo sterk met zijn eigen zelf bezig wil houden, is het toch wel erg laag-bij-de-gronds dat hij lijfelijk maar niet los kan komen van de buitenwereld, door de eenvoudige omstandigheid namelijk dat wij mensen moeten eten. Dat is misschien wel een erg alledaagse maar voor veel mensen toch een fatale omstandigheid. Daarvan kunnen we leren hoe weinig wij zijn zonder de wereld om ons heen. En het is er een treffend voorbeeld van dat wij afhankelijk zijn van onze omgeving, dat wij zonder die omgeving niet kunnen leven, net zo min als mijn vinger zonder mijn hand: als ik die afsnijd droogt hij uit. Een heel alledaags gezichtspunt kan ons dus laten zien hoe afhankelijk wij zijn van de wereld om ons heen.

Als de zelfzucht tot het uiterste wordt opgeschroefd, kan dit veranderen in de wens: kon ik toch maar onafhankelijk worden van de wereld om mij heen, kon ik me die dingen die me zozeer mijn afhankelijkheid van de buitenwereld laten beleven, die ik als mens van alledag in het stoffelijke leven nodig heb, maar langs magische weg verschaffen! Dit is inderdaad een wens die kan opduiken bij mensen die de inwijding zoeken. Er kan zelfs een gevoel van haat opkomen dat ik zo afhankelijk ben van mijn omgeving, dat ik mijn levensmiddelen niet te voorschijn kan toveren, dat ik niet gewoon kan maken dat ze er zijn.

Het klinkt vreemd als je zoiets zegt. Want ze lijken zo ongerijmd, deze wensen, die in het klein werkelijk heel gauw opduiken bij mensen die een innerlijke ontwikkeling zoeken en die zo absurd zijn als men ze in hun extreme vorm beschrijft. We weten helemaal niet dat we ze in het klein hebben. Nu treden deze wensen heus bij niemand zo sterk op - daarvoor zit een mens te vast aan zijn uiterlijke gewoonten - dat hij de illusie heeft zich door tovenarij zijn levensmiddelen te kunnen verschaffen, te kunnen leven van iets dat niet uit het uiterlijke rijk komt, uit malchoet. Maar in het extreme doorgetrokken zou het zo zijn dat de mens zou denken: kon ik het maar zo ver brengen dat ik helemaal in mijn astrale lichaam en mijn ik kon leven, dat ik me naar mijn eigen wensen kon richten, dan had ik mijn hele omgeving niet meer nodig!

Deze verzoeking duikt op. En bij hem die deze verzoeking het sterkst moest doormaken, wordt zij zo beschreven dat de verzoeker die Christus Jezus tegemoet treedt tot hem zegt dat hij van stenen brood moet maken. Daar hebt u de hoogste graad van deze verzoeking. Het afdalen in het eigen innerlijk wordt werkelijk in het verhaal van de verzoeking bij Mattheus op een prachtige manier beschreven (4: 1-11)."

Tot zover Steiner. In het Duitse origineel staat dit tekstdeel op bladzijde 157 tot en met 159 afgedrukt. Voor een begin van een nader en goed begrip dient natuurlijk de hele voordracht goed bestudeerd te worden, alsook de daaraan voorafgaande zevende voordracht (Bern, 7-9-1910).

Verwijzingen
Drieluik op Cahier over Judith von Halle:
1. Sign of times – Judith von Halle – Cahier, 2-3-2011
2. Hey Jude – Make it better – Cahier, 3-3-2011
3. Vermeende inwijding – Judith von Halle – Cahier, 6-3-2011
Webpagina’s van personen/redacties die nader op dit drieluik en slotwoord zullen worden gewezen:
4. Antroposofie in de pers (Michel Gastkemper)
5. Driegonaal (John Hogervorst)
6. Occident (Mieke Mosmuller)
7. De Brug (Redactie)
8. Motief (Redactie)
John Hogervorst en Michael Eggert eerder over Judith von Halle met commentaar van Michel Gastkemper:
9. Niveau – Antroposofie in de pers, 10-4-2010

23 opmerkingen:

 1. Hoe kom jij eigenlijk aan die vertaling van het Mattheus Evangelie? Ik heb het boek wel, maar ik heb altijd gedacht dat er bijna geen Nederlandse vertalingen van Steiner in zijn geheel op internet staan.

  Eerlijk gezegd begrijp ik niet veel van de bladzijden die je hier uit die cyclus hebt geplaatst. Onder invloed van de antroposofie zou het verlangen opkomen om niet meer te hoeven eten? Nu ja, ik snap zo veel niet. Ik moet de voordracht of misschien de hele serie voordrachten nog maar eens goed lezen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. @ Ridzerd

  Heb de tekst gescand en ge-OCRd; na hardwarematig scannen, softwarematige tekstherkenning.

  Nee door bestudering van antroposofie tot niet meer willen eten geraken, wordt natuurlijk niet beweerd. Komt inderdaad op context en doordenken aan.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @John

  Ach ja, door scannen natuurlijk, dat heb je wel eens vaker gedaan, herinner ik mij nu.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Hoe staat het met het auteursrecht?
  Rob Steinbuch, Driebergen

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @ Rob Steinbuch

  De voordracht is niet op internet geplaats. Wel uit geciteerd op dit blogbericht. Zie hierboven. En wel als PDF en Word-document naar enkele mensen toegezonden per e-mail

  BeantwoordenVerwijderen
 6. De tekst van Rudolf Steiner is heel verduidelijkend in verband met dit aspect van JvH, maar ik vind het ook heel herkenbaar: deze gedachtes heb je inderdaad werkelijk. Mooie toelichting en sluit aan bij de andere blogs over JvH.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @Jurjen.
  - De geciteerde tekst slaat in het geheel niet op de verschijnselen die bij Judith von Halle zijn opgetreden, maar sluit aan op de Evangelietekst over de eerste bekoring van Jezus in de woestijn. Rudolf Steiner beschrijft hier een Luciferische bekoring, waarbij mensen in hun doorgeslagen meditatie-ijver de idee krijgen om totaal onthecht van het aardse te moeten leven. Dat uit zich dan o.m. in de toenemende weerzin om te eten, laat staan om van het eten te genieten.
  - Volgens de officiële verklaring van het Berlijnse Centrum van de Duitse Antroposofische Vereniging van december 2004, ondertekend door Martin Kollewijn, is tijdens de Goede Week 2004 bij Judith von Halle stigmatavorming opgetreden. Tegelijk daarmee trad het verschijnsel op dat zij plotseling niets anders meer kon verdragen dan drinkwater. Deze combinatie is ook bij andere gestigmatiseerden opgetreden.
  Voor dat moment was Judith iemand die juist van lekker eten en koken hield. Zij deed niet aan ascese of vermageringskuren.
  De tekst van Rudolf Steiner slaat dus zeker niet op haar gedrag.
  Ik zou zeggen, neem zelf contact op met het Rudolf Steiner Haus in Berlijn, waar het Centrum is gevestigd en waarin zich dit alles in 2004 afspeelde. Judith von Halle houdt daar regelmatig voordrachten; voor het laatst gebeurde dat op donderdag 24 februari j.l.
  Rob Steinbuch, Driebergen

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ik ontdek hier een aantal fijne blogs! Groet. Eerst even bijlezen

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Ik ontdek hier een aantal fijne blogs! Groet. Eerst even bijlezen, maa4r op voorhand vind ik het een pracht-onderwerp: arrogance, het lijkt op 'ignorance' , wat wel dé doodzonde tegen de H. Geest is...
  Trouwens, 't Hart vind ik ook aardig arrogant en ignorant, over tal van onderwerpen.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. @ Jurjen

  Zoals onder andere jij al begrepen hebt heeft het bovenstaande citaat naar mijn idee weldegelijk óók betrekking op Judith von Halle. Wat dit aangaat verwijs ik tevens naar de inhoud van de zevende voordracht (7-9-1910) behorend bij Rudolf Steiners voordrachtencyclus Het evangelie naar Mattheüs - Esoterische achtergronden (GA 123).

  BeantwoordenVerwijderen
 11. @ Wiljan

  Jouw commentaar op het verschijnsel arrogantie en de persoon Maarten 't Hart in deze reactieruimte, slaat natuurlijk op het blogbericht Psychologie en genetica van (vleesgeworden) arrogantie. In de reactieruimte onder dat blogbebericht heb ik inmiddels op je commentaar dienaangaande gereageerd.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. @ John Wervenbos,
  - Maar hoe staat het dan met het gegeven dat Judith von Halle voor de stigmatavorming juist van lekker eten (en koken!) hield en geen enkele neiging tot ascese had?
  - Of trek je de officiële verklaring van het Berlijnse Centrum van de Duitse Antroposofische Vereniging hierover in twijfel?
  - En hoe zie je dat in relatie tot het door de wetenschap algemeen aanvaarde verschijnsel dat bij verschillende gestigmatiseerden gelijktijdig met de stigmatisatie het verschijnsel optrad dat de betrokkene vanaf dat moment geen andere stof kon verdragen dan drinkwater?
  - Zie mijn notitie "Stigmata in het licht van de antroposofie". Die heb ik je intussen via je email toegestuurd.
  Rob Steinbuch, Driebergen

  BeantwoordenVerwijderen
 13. @ Rob Steinbuch

  Onze eerdere gedachtewisseling in de reactieruimte onder het blogbericht Vermeende inwijding – Judith von Halle, Cahier, 6-3-2011. ga ik niet weer overdoen. Sloot dat eerdere heen-en-weer-gesprek niet voor niets af. Daar zul je het (voorlopig in ieder geval) echt mee moeten doen.

  Sluit echter niet uit dat we elkaar nog een keer over de kwestie Judith van Halle schrijven of spreken. Wie weet lopen we elkaar zelfs nog eens tegen het lijf, hoewel ik niet zo’n Zeist ganger ben. Maar wie weet, je weet maar nooit.

  Ondertussen kun je uiteraard aan de weg blijven timmeren met jouw kijk op de zaak. Ondermeer bijvoorbeeld door de boven in dit blogbericht vijf genoemde personen/redacties ook je notitie toe te zenden. Maar misschien heb je dat al gedaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @John.
  - Van een gedachtenwisseling heb ik niets gemerkt. Maar wanneer je het hierbij wilt laten, mij best.
  - Wanneer je met mij een gesprek over Judith von Halle wil voeren, ben ik best bereid om daarvoor naar Rotterdam te komen.
  - Ik Motief staat elke maand als "Klein Motief" advertentie hoe men mijn notitie over "Stigmata in het licht van de antroposofie" kan bestellen.
  In mei komt er een verwijzing bij naar de volgende infobrief, over het nieuwste boek van Judith von Halle, dat over Jozef van Arimathea gaat.
  Rob Steinbuch

  BeantwoordenVerwijderen
 15. @ Rob

  Dat zie ik anders. Van een impliciete gedachtewisseling was mijns inziens enigermate sprake. Vriendelijk aanbod van je om zonodig naar Rotterdam af te reizen mocht een gesprek over Judith von Halle gewenst worden. Zal het in gedachten houden.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Ik zie dat er in dit blog aandacht besteed is aan Judith von Halle.
  Nu heb ik diverse boeken van haar gelezen en ook een lezing bijgewoond.
  Aanvankelijk kon ik enthousiast worden bij haar eerste boek, waarbij de woorden die Christus aan het kruis gesproken werden in het aramees uitgelegd worden.
  Onlangs las ik het boekje van haar: Vom Mysterium des Lazarus und der drei Johannes.
  De volgende vraag heb ik al bij diverse mensen neergelegd, maar tot op heden voor mij daarop geen bevredigend antwoord ontvangen. Mogelijk dat er op een forum als dit meer mensen zijn die het betreffende boek gelezen hebben en er iets over willen zeggen.

  Onderstaand wat citaten met bladzijdennummer, maar ik ga ervan uit dat de lezer dit ook in de context van het boek zelf begrijpt:
  In het kort komt het erop neer, dat Judith bij de beschrijving van de opwekking van Lazarus, die daarna Johannes heet iets toevoegt wat bij Steiner niet in die zin zo genoemd wordt. Steiner beschrijft deze opwekking zo dat het een initiatie door Christus zelf is waarbij de opgewekte Lazarus verenigd wordt met de entiteit van de eerder onthoofde Johannes de Doper. Lazarus is de geïncarneerde Hiram Abiff, een hoge ingewijde. Johannes is ook een hoge ingewijde en daarbij kun je aan Elias denken.
  Judith nu voegt nog iets toe. Volgens haar was het geen inwijding maar een echte dood. En ze zegt dat er nog een derde individualiteit bij betrokken is namelijk Johannes Zebedeus. Deze sterft kort voor de opwekking van Lazarus en volgens Judith komt zijn etherlichaam dan vrij, voegt zich bij Lazarus en Johannes de D. en dat etherlichaam schept dan een geheel nieuw fysiek lichaam voor Johannes.
  Voor degenen die het volgen willen lees svp de context.

  seite 85
  denn der Aetherleib des Zebedaeus-Sohnes erzeugte in dem Johannes-Lazarus einen physischen Leib, der von den aetherischen Wesensmerkmalen dieses Zebedaeus-Sohnes gepraegt war,...

  verder...

  seite 122
  Judith erzaehlt von den verwesenden physischen Leibes von Lazarus das in den Tod geht und als folge davon auch sein Aetherleib sich davon trennt:

  ..dass der physische Leib des Lazarus in den Tod geht und demzufolge auch der Aetherleib verschwindet, sich in die geistigen Sphaeren einschreibt....
  s 123
  Dieser dem neuen Juenger gestiftete Aetherleib konnte sich dann binnen kuerzester Zeit einen neuen physischen Leib aufbauen...

  later in het boek naar aanleiding van een vragenbeantwoording wordt nog gezegd, hoe snel de opbouw van een nieuw fysiek lichaam van een volwassen man opgebouwd wordt:

  seite 135
  ...sondern die Stiftung geschah in dem Augenblick, da der Christus Jesus an der Gruft des Lazarus stand, in dem Augenblick, da der Christus durch das Wort, den Ruf an Lazarus, die Initiation vollzog und damit den neuen Juenger . In einem Augenblick kommen zusammen sozusagen von oben aus den Himmelshoehen die hohen geistigen Gliedern des Taufers mit den von unten gestifteten niederen geistigen Gliedern des Lazarus und darueber hinaus dieser neue Aetherleib, der von Johannes Zebedaeus ausgebildet worden war und mit dessen Hilfe ein neuer physischer Leib aufgebaut werden sollte....

  dus de opbouw van een nieuw fysiek lichaam voor Lazarus-Johannes vond plaats in slechts de geringe tijd die er was tussen de roep van Christus en het naar buiten komen van Lazarus-Johannes uit het graf!

  verder
  seite 116
  auch unter Heranziehung der Evangelienstelle, die jene Szene beschreibt, da der Christus Jesus seinen Juengern deutlich macht, dass es sich nicht darum handelt, dass Lazarus in einen herkoemmlichen Einweihungsschlaf gefallen ist, in den todesaehnlichen, drie Tage waehrenden Einweihungszustand, der bewacht werden und wieder beendet werden konnte durch einen Hierophanten, sondern das Lazazrus tatsaechlich verstorben ist.
  deel 2 volgt onder

  BeantwoordenVerwijderen
 17. hier wijkt Judith af van Steiner zie citaat:
  Steiner GA 57 seite 134- Einweihungsgeschichten werden uns zu allen Zeiten unter Verhüllung erzählt. Das Lazarus-Wunder ist nichts anderes als die wunderbare
  und gewaltige Darstellung, wie der Christus* den ersten Eingeweihten des Neuen Testamentes geschaffen hat, wie der Eingeweihte (als Initiator) bei seinem
  Schüler, der dreieinhalb Tage in einem todähnlichen Zustande lag, die Seele wieder zurückrief in den Leib, nachdem sie die Wanderung durch die geistige Welt gemacht hatte, um nachher durch den Christus selbst erweckt zu werden. Es konnte
  der Christus Jesus nicht den Zarathustra* als den berufenen Repräsentanten des 2.
  nachatlantischen Zeitalters auferwecken. Doch war gleichsam stellvertretend eine
  andere Individualität auf Erden verkörpert in jener Zeit, deren Entwickelung und für
  die Menschheit bedeutsamste Mission in merkwürdiger Weise derjenigen des Zarathustra parallel ging. Es war dies Lazarus, der wiedergeborene Hiram-Abiff, der bedeutungsvollste der Kainssöhne, der gleichfalls gearbeitet hatte an der Erdenmission von dem menschlichen Ich aus, wie es Zarathustra im alten Persien* getan hatte. Der Christus erfährt von seiner Krankheit und er spricht zu seinen Jüngern von dem Tode des Lazarus………..

  Als je de mededelingen van Steiner betreffende Lazarus-Johannes beschouwd, zegt deze dat Hieram-Lazarus de rang van een hoge ingewijde heeft, die in dit geval plaatsvervangend voor Zarathoestra geïnitieerd wordt. (Zarathoestra is op dat moment niet op aarde meer sinds de doop in de Jordaan).

  Van ingewijden is volgens Steiner bekend, dat hun etherlichaam zich na de dood niet in de algemene wereldether oplost, maar dat deze in de zin van de spirituele economie hergebruikt worden.(zie bijv. de verhouding van Hermes-astraallichaam en Moses-etherlichaam tot Zarathoestra).
  Zo kan ik persoonlijk niet inzien waarom een etherlichaam van Johannes Zebedeus nodig zou zijn om het levenslichaam van Lazarus-Johannes te vormen. Zo’n etherlichaam van de ingewijde Hieram zou daarvoor m.i. veel beter in staat zijn.
  Los daarvan zit het geheugen ook in het etherlichaam (panorama na de dood) en wil er continuïteit zijn tussen Lazarus en Lazarus-Johannes voor en na de inwijding, dan is er ook continuïteit qua herinnering nodig.

  Daarnaast nog, terwijl Christus van zichzelf zegt, dat de tempel afgebroken zal worden en in 3 dagen weer opgebouwd kan worden (en heeft het daarbij over het lichaam als tempel), zou door toedoen van het etherlichaam van Zebedeus dit in luttele seconden gebeurd zijn.
  Ik moet zeggen hier kan ik niet meer meekomen met mijn huidige begrip wat ik aan de antroposofie kan ontlenen. Vandaar hier de vraag tot meedenken.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. en deel 3
  Wegens plaatsgebrek kan ik niet verder citeren, maar hier zijn de plaatsen waar Steiner meer over het onderwerp zegt:, eerste getal is GA, tweede getal is bladzijdenummer:
  57.134
  264.231f
  94.245
  264.231f
  238.174
  .94.250
  264.232
  103.114f
  112.153f
  94.232
  232.89
  Desgewenst als ik een mailadres heb van de geïnteresseerde kan ik de betreffende tekstcitaten opsturen

  Nadat ik deze vraag rondgestuurd had, kwam mij dit onder ogen:
  http://www.holger-niederhausen.de/index.php?id=591

  en dit 1/232ff. 264-10
  (Notiz von E. Vreede) Zarathustra „inkarnierte sich (von da ab als Meister
  Jesus) bald nach dem Verlassen der drei Hüllen des nathanischen Jesus (bei der
  Jordantaufe); sein Ich verband sich mit dem Ätherleib des salomonischen Jesus, der bei dessenTod von der Mutter des nathanischen Jesus mit hineingenommen worden war in die geistige Welt.“
  Johannes Zebedaeus ist nicht Apostel im eigentlichen Sinn. Er ist mit seinem
  Bruder Jakobus („Söhne des Donners“) gewissermaßen eines, wie die Verstandes- und Gemütsseele zwei Aspekte der seelischen Entwicklung sind. Er ist der „Stellvertreter“des Lazarus, der dann nach seiner Auferweckung als Johannes seinen Platz einnimmt und auch beim Abendmahl und in Gethsemane dabei ist. Steiner weist darauf hin, dass „unter den damals waltenden ganz anderen seelischen Gesetzen“ die Apostel ihre Leiber austauschen konnten. Lazarus ist der Verfasser des Johannes-Evangeliums.

  Kortom vele vragen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ Kees

   Gaat het bij jouw verwijzing naar Die Frage nach Wundern und solchen, die nicht sein können... (website van Holger Niederhausen) om een tekst van Mieke Mosmuller? Haar naam prijkt op die webpagina onder die tekst.

   Verwijderen
 19. @John, ja dat klopt. Nu schrijf jij ergens dat je geen fan bent van Mieke Mosmuller, en ook geen tegenstander. Nu, dat is bij mij ook zo, met sommige dingen van haar kan ik het eens zijn en met andere weer niet. In het geval van de bespreking der 3 johannes, kan ik met haar instemmen omdat ik zelf ook tot vergelijkbare gedachten gekomen was.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. nog een aanvulling op bovenstaande ivm verhouding Johannes Zebedeus tot Lazarus-Johannes:

  Auf die Frage: Ist der in den drei ersten Evangelien genannte Jünger
  Johannes derselbe wie Lazarus? gab Rudolf Steiner die Antwort:
  Der Verfasser des Johannes-Evangeliums ist Lazarus. Johannes heißt
  er nur so wie viele Menschen seiner Zeit. Was heißt damals Johannes!
  Frage: Ist Lazarus derselbe, der der Sohn des Zebedäus genannt wird?
  Gegenfrage: Gehörten denn die Söhne des Zebedäus überhaupt in
  den engsten Kreis der Zwölf? In den Sternenkreis, in dem der Christus sein Wesen gespiegelt sah? Das muß eine Verwechslung sein,
  wenn das in den Evangelien steht. Verwechslungen dürfen uns da
  gar nicht wundernehmen, denn die Apostel konnten ja sogar unter
  den damals waltenden ganz anderen seelischen Gesetzen ihre Leiber
  austauschen. Die drei Jünger in Gethsemane waren jedenfalls zu
  dem engsten Zwölferkreise gehörig und Lazarus gehörte demselben
  auch an.
  (Überliefert aus Gesprächen der Christengemeinschaftspfarrer W. Klein und Emil
  Bock mit Rudolf Steiner im Februar 1924)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dag Kees,

   Dank je voor deze aanvulling. Zal het de komende tijd gaan nalopen.

   Verwijderen
  2. Dag John. Het thema vraagt om verdieping, dus heb ik in de planning om er een apart artikel aan te gaan weiden op eigen blog. Daar heb ik ook al een artikel uit 1999 ovef Anna Katharina Emmerich geplaatst, toen er nog geen sprake was van een Judith von Halle.
   Bedankt voor vermelding van mijn initiatief. Een verwijzing naar jouw cahier op mijn blog ga ik nog toevoegen.

   Verwijderen

Overzicht van alle blogberichten op Cahier - Nieuwer bericht boven en ouder bericht onder

2019

Ge-waar-worden – 24 november 2019

Antroposofisch vertaalwerk – 17 november 2019

Stralend licht – 12 november 2019

Kort telegram – 29 oktober 2019

Ontknoping? – 19 oktober 2019

Menselijke en kunstmatige intelligentie – 6 oktober 2019

Transities - 16 september 2019

Perseus en Medusa – 13 juli 2019

Open letter to Jules Evans – 30 juni 2019

Realy Only Fantasy? – 21 juni 2019

Tech & Spirit – 2 juni 2019

Over liefde en vrijheid – 24 mei 2019

Origin and purpose of Evil & Function of Self-Love – 13 mei 2019

Agens, 10 mei 2019

Diary: Evil, Knowledge and Courage – 3 mei 2019

Folk – 19 april 2019

Gemeenschap – 8 april 2019

Closure – 1 april 2019

Distantie en existentie met monoloog en dialoog – 29 maart 2019

Beweging – 22 februari 2019

Geplande publicatie bij Schrijfbureau Bewustzijnsziel – 15 februari 2019

Gratis Google voorzieningen op de tocht – 1 februari 2019

Eerbiedigende aandachtigheid – 31 januari 2019

Verborgen werkwoord: ontkenteren - 21 januari 2019

Philosophy, Spiritual Activity and Christianity – 14 januari 2019

Lemniscaat – 11 januari 2019

Modern Soul and Struggling Psyche (Mind) – 1 januari 2019

2018

My initiation and moral development – 14 december 2018

Music and ethics – 7 december 2018

Energy – 23 november 2018

Geestelijk ontwaken – 9 november 2018

Freedom and Spiritual Activity – 29 oktober 2018

Intuitions – 24 oktober 2018

Settle – 24 september 2018

De agenda die niet geschreven werd – 21 september 2018

Ecstatic or grounded – 10 september 2018

Ragnarok – 27 augustus 2018

Nietzsche’s Philosophers of Perhaps – 19 augustus 2018

Pensées – 11 augustus 2018

Dixit – 10 augustus 2018

Bestemmen – 6 augustus 2018

Antroposofen en politiek – 16 juli 2018

Cup of Tea – 2 juli 2018

Fresh – 22 juni 2018

Mind You – 13 juni 2018

The Opposite of Brexit? – 21 mei 2018

Consciousness Soul – 7 mei 2018

Small experience – 30 april 2018

Still – 16 april 2018

Een paasgedachte - (Parsifal - Deel 9) – 2 april 2018

Beware – 26 maart 2018

Vrijheid en deugd – 12 maart 2018

Forces & Creatures – 31 januari 2018

2017

Self-respect and development – 19 december 2017

Grace – 6 december 2017

Virtues – 4 december 2017

Oh Well – 23 november 2017

Kennistheorie – 10 november 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie – Deel 5 – 13 oktober 2017

Europe & Memoranda – 10 oktober 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie – Deel 4 - 29 september 2017

Ready to go again! – 28 september 2017

Keep up the pace – 11 september 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 3 – 31 augustus 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 2 – 28 augustus 2017

Dienstmededeling over deel 2 van meerluik – 21 augustus 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 1 - 14 augustus 2017

Kelk – 7 augustus 2017

Wishes and embodiments – 3 augustus 2017

Foreshadowing – 31 juli 2017

Schimmenrijk – 24 juli 2017

Faust & Helena – 17 juli 2017

My Way – 10 juli 2017

Independent – 3 juli 2017

Wetenschap en ontwikkelingswegen – 27 juni 2017

Perceptie en oude windselen – 26 juni 2017

Memories – Friendship – 19 juni 2017

Volle teugen – 12 juni 2017

Society: human predestination or self-determination – 5 juni 2017

Innerlijke vrijheid – 29 mei 2017

Purify and Enlighten Someone – 22 mei 2017

Nature and nurture from a inner perspective – 15 mei 2017

Brief Message – 13 mei 2017

Opklaring - 11 mei 2017

Inside, outside, upside down – 8 mei 2017

Zien – 6 mei 2017

On-of-a-kind (Parsifal – Deel 8) – 1 mei 2017

Perceptie – 27 april 2017

Instignatie en initiatie – 24 april 2017

Zelfbestemming – 21 april 2017

Genuine – 17 april 2017

Inleiding intermezzo aforismen, gedachten en epigrammen – 13 april 2017

Friend – 24 maart - 2017

Time-out – 6 maart 2017

Human Behavior – 3 maart 2017

Parsifal – Deel 7 – 27 februari 2017

Parsifal – Deel 6 – 20 februari 2017

Judith von Halle – 18 februari 2017

Aforisme en perikel – Lichtflits en experiment – 13 februari 2017

Living – Foolish or not – 6 februari 2017

Parsifal – Deel 5 – 30 januari 2017

Parsifal – Deel 4 – 20 januari 2017

Parsifal – Deel 3 – 6 januari 2017

Feestdagen en Nieuwjaar – 2 januari 2017

2016

Parsifal – Deel 2 – 30 december 2016

Parsifal - Deel 1 – 23 december 2016

Tell me – 16 december 2016

Twee zielen (en niet één gedachte) – 12 december 2016

To become – 5 december 2016

Digitale geletterdheid – 28 november 2016

Onbehagen – 21 november 2016

Weekly basis – 14 november 2016

Braintwisters and inner demons – 23 september 2016

Polsslagen der tijd – 19 september 2016

Funderen – 15 september 2016

Misunderstanding – 8 september 2016

Shine – 4 september 2016

Delicaat – 29 augustus 2016

Literatuurbeschouwing – Deel 1: Literatuur als kunstuiting – 26 augustus 2016

Versnellen – 9 augustus 2016

Autonomie – 8 augustus 2016

Fighting spirit - 29 juli 2016

Wijziging vorm en inhoud van weblog Cahier – 24 juli 2016

Mara’s influence on literature writers – 22 juli 2016

Schone wereld en schone schijn, 16 juli 2016

Verbeelden – 14 juli 2016

Macht van markten en staatscontrole - 1 juli 2016

Brexit – Synopsis – 27 juni 2016

Female – 13 mei 2016

Progress – 5 mei 2016

On the March –Dienstmededeling – 25 april 2016

Over napijn, genezing en nadere toekomst – 17 april 2016

Pijn of geen pijn: een queeste en vraagstuk – 15 april 2016

2015

Dagelijks leven met in- en toewijding - 17 december 2015

Respect – 12 november 2015

Vitaliseren én wijzer worden – 9 november 2015

True nature – 5 november 2015

Simple & Not fade away – 29 oktober 2015

Literaire wegen (bezien tegen een Rotterdamse achtergrond) – 4 september 2015

Anticiperen en participeren – 22 februari 2015

Mijn schrijfwerk en wedervaren; derde maanknoop en negende levensfase – 8 februari 2015

2014

Productieve kracht laten gelden – 20 december 2014

Open wond – 1 december 2014

Over spreuken 2, 3 en 4 op weblog Sprüche in Prosa – 9 november 2014

Uit de nacht – 31 oktober 2014

Sturm und Drang en jaren die tellen – 15 oktober 2014

Citeren uit 'Sprüche in Prosa' in voorbereiding – 12 september 2014

Short one - Home Sweet Home - Rhine Harbour – 1 september 2014

Sergej O. Prokofieff en het thema van vergeestelijking van het fysieke lichaam – 5 augustus 2014

Karma van de Antroposofische Vereniging in Nederland herkennen en erkennen – Jaar 2014 – 8 juni 2014

Gezamenlijke verantwoordelijkheid – 11 mei 2014

Kunst, religie en wetenschap & mythen en mysteriescholen – 29 april 2014

Light capture – 19 april 2014

Preoccupaties – 7 april 2014

Ondernemen – Bezield en sociaal – 25 maart 2014

Schoonmaakwoede – 22 maart 2014

Politieke (geheim)taal: centraal gestelde decentralisaties rijkelijk uitgedragen – 16 maart 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (3) – Afbaken – 8 maart 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (2) – Eigen koers – 14 februari 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (1) – Voorspel - 12 februari 2014

2013

Integriteit en vrijeschoolonderwijs in toekomstperspectief – 20 juli 2013

Nieuwe koers – 22 juni 2013

Rotjeknor - We doen het zelf wel - 10 mei 2013

Nieuw orgaan - Karma en reïncarnatie - Honderd jaar terug – 1 mei 2013

Weegfactoren en onderscheid - 1 april 2013

Sociale driegeleding door de bank genomen - 26 maart 2013

Over helderziendheid en voortschrijdend inzicht - 9 maart 2013

Sympathie voor Iblis - 13 februari 2013

Money voor nothing... or love don't search itself? - 8 februari 2013

Stokken stopt - 27 januari 2013

Imagine: spielerisch to be honest - 16 januari 2013

Verbijstering, bewilderment (perplexity) en Verwirrung is kwestie van beschaving - 6 januari 2013

Dubbelblind slim - Open je ogen - 3 januari 2013

Judith von Halle en Junko Althaus - 1 januari 2013

2012

Wagners worstelingen anno 2012/13; Wagner uit Goethes Faust - 15 december 2012

'Heilig' mantra: groei, groei en nog eens groei! - 11 december 2012

With double in mirrors - 25 november 2012

Sneltreinvaart - 19 oktober 2012

Voorsorteren op digitale snelweg - 14 oktober 2012

De bijen en het Woord - 8 oktober 2012

Manifestaties van het licht - 30 september 2012

Chemische Bruiloft - 25 september 2012

Danige deining - 21 september 2012

Zinnen verzet, orde op zaken gesteld, en weer back to business as (un)usual - 24 augustus 2012

Beramen en benevelen - 22 juli 2012

Facing Mirrors and Signs on the Wall with feet on Earth - 21 juli 2012

Bloggen en bloggers online and offline - 20 juli 2012

Stilaan stilstaan - 17 juli 2012

Plaatselijke sufferdje - 2 juli 2012

Terry Boardman on Actualities - 28 juni 2012

Economieën op drift en vaart of stagnatie der volkeren - 17 juni 2012

Wisseling van de wacht - 10 juni 2012

Bredere economische horizon - 8 juni 2012

De eigenlijke Europese munt: eureka’s - 3 juni 2012

Dienstmededeling: internetadres Cahier gewijzigd - 3 juni 2012

Life with music - 3 juni 2012

Weer aan de bak - 2 juni 2012

2011

Uitweidingen over het Marcus-evangelie - 2e tekstdeel - 18 april 2011

Uitweidingen over het Marcus-evangelie - Eerste tekstdeel - 11 april 2011

'Vereeuwigen' van teksten en plaatjes – Hardlopers en doodlopers - 4 april 2011

Culturele verscheidenheid en tijdsopgaven – Karma en reïncarnatie in de praktijk - 2 april 2011

Oponthoud - Reactie volgt nog - May the Force be with You! - 28 maart 2011

Blad voor de mond nemen of absolute waarheid verkondigen - 25 maart 2011

Japanese houding en inborst bij breuklijnen en waterscheidingen - 23 maart 2011

Living on the edge – Japan - 21 maart 2011

Preludes en dissonanten - Recapitulatie en overzicht - 19 maart 2011

Psychologie en genetica van (vleesgeworden) arrogantie - 13 maart 2011

Moderne literatuurkritiek – Waar gaat het over? - 12 maart 2011

The aftermath – Slotwoord bij drieluik over Judith von Halle - 11 maart 2011

Vermeende inwijding - Judith von Halle - 6 maart 2011

Saturday - 4 maart 2011

Hey Jude – Make it better - 3 maart 2011

Sign of times – Judith von Halle for instance - 2 maart 2011

Wie is wie met wie? – Willen echten echt opstaan! - 1 maart 2011

Leidraden, labyrinten, uitwegen en valkuilen - februari 2011

M. Vasalis en Naema Tahir - Niet kijken op een dag - 27 februari 2011

Waar staat Europa bij stil? - 12 februari 2011

Omgekeerde cultus (Michaël) en Faust - 7 februari 2011

Energiek vooruit - 29 januari 2011

Pauselijk bannen - Pro-actief 'herderschap' - 17 januari 2011

Start van het nieuwe jaar: 2011 - 11 januari 2011

Anders gepland - Datum verzet - 9 januari 2011

2010

Geesteswetenschap – Hoe werken de engelen in ons astrale lichaam? - 25 december 2010

Introductie van de bewustzijnsziel - Geschiedkundige impuls - 20 november 2010

Rol van Pentagon bij oorlog en vrede - Kennisworstelingen - 13 november 2010

Vergewissen van wiskunde - 27 oktober 2010

Vooral geen water geven en zeker geen koffie morsen - 24 oktober 2010

Proactieve interactie - Michel Gastkemper over Antroposofie Monitor - 14 oktober 2010

Voor- en achterland - Volkerenkunde - 14 oktober 2010

Open internetgemeenschap - 9 oktober 2010

Symbiosen en gedeelde belangen - 3 oktober 2010

Draken van onderwerpen - Wie stelt wie met wat aan de kaak? - 30 september 2010

Feit en fictie & Begrip en inzicht - Koers Antroposofische Vereniging - 29 september 2010

Hoofdkwartier antroposofische vereniging - 27 september 2010

Digitale bibliotheek - Zeno.org - 26 september 2010

Voetbal en vechtsporten zijn niet uit den boze - 25 september 2010

Full moon almost - Spiritual shopping or tell what you can sell - 27 september 2010

Hedendaagse maieutiek - 20 september 2010

Not asleep yet - 18 september 2010

Nederlandse vertaling Steiners voordrachtencyclus over Filosofie van Thomas van Aquino - 16 september 2010

Gemoederen in en rond de Antroposofische Vereniging - Taja Gut - 16 september 2010

Hemelvaartsdag 2010 - 13 mei 2010

Stralende lentedag - 6 mei 2010

Start - 28 april 2010

Vertalen - Translate