zondag 8 juni 2014

Karma van de Antroposofische Vereniging in Nederland herkennen en erkennen – Jaar 2014

Een roerige ledenvergadering van de Antroposofische Vereniging in Nederland vond gisteren plaats in het cultuur- en congrescentrum Antropia in Driebergen. Druk bezocht. Ruim 370 leden schoven aan en gingen met elkaar in conclaaf. Dagvoorzitter Max Rutgers van Rozenburg omschreef het goed en duidelijk bij de aanvang van het middagprogramma, het ging om een heuse bestuurscrisis. Dat was natuurlijk zo. Zonneklaar. Na het genieten van een korte nachtrust is dit, het onderstaande, wat bij mij beklijft en daagt als ik die vergadering terug in gedachten neem en overdenk, her-inner.

Paul Mackay
In de ochtenduren sprak Paul Mackay interessante en behartenswaardige woorden over Jaarthema 2014/15: ‘Het ik kent zichzelf’ - In het licht van een Michaëlische aanvaarding van de wereld. Hij sloot daarbij aan op een notie van Ate Koopmans (1931-2002) aangaande het bekende Duitse begrip Erkenntnis. De Duitse titel van het jaarthema luidt immers: ‹Ich erkennet sich› – im Lichte michaelischer Weltbejahung. Met Koopmans stelt Mackay dat de Duitse term Erkenntnis niet simpelweg met kennis kan worden vertaald, doch de betekenis ervan meer in de richting van het Nederlandse herkennen zou moeten worden gedacht. Daarmee komt Mackay uiteindelijk uit bij ‘Ik herken het ik’ en niet bij ‘Ik kent zichzelf’, waarbij hij verder opmerkte dat bij ‘Ik herkent het ik’, gedacht kan worden aan enerzijds een ik(bewustzijn) dat zich bewust wordt van karma en karmische processen in de eigen biografie en anderzijds een ik (‘het ik’) dat in feite dit karma en daaraan  verbonden processen in de levensloop initieert.

Dat zijn natuurlijk twee verschillende zaken en kwaliteiten, (1) bewustworden en (2) initiëren, waaraan ook twee verschillende dragers, twee van elkaar te onderscheiden menselijke wezensdelen verbonden zijn. Dit koppelt Mackay tevens aan sociale interactie tussen mensen, waarvan als kernelement kan worden beschouwd: een proces van ontwaken aan elkaar. Dit raakt het punt van het eigenlijke ik en het hogere ik, ook weer van elkaar te onderscheiden maar natuurlijk nauw met elkaar verbonden en verweven. Het eigenlijke (eigen) ik als initiator bij de voering van de eigen levensloop en het hogere ik dat bespeurd, ontwaard, gebaard en gewekt kan worden bij de (sociale en communicatieve) interacties tussen mensen.

Kees Veenman
Kees Veenman, coördinator van de natuurwetenschappelijk sectie van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap, sprak zich in de middaguren duidelijk uit. Hij en andere coördinatoren van andere secties van de Hogeschool achten projectbudgetering op jaarlijkse basis ‘vingerpolst‘ door het verenigingsbestuur, wel dan niet op schoolmeesterachtige en/of op onoordeelkundige wijze geïntroduceerd en gehanteerd door het nu ontbonden bestuur, een ongeschikt instrument dat contraproductiviteit in de hand werkt; een verlammende dwangbuis welke benodigd vrij(er) handelen, het in de was zetten, plannen, uitwerken, introduceren en verder gestalte geven van beginnende of lopende projecten belemmert.

Jaap Sijmons en zijn team kreeg gisteren met een duidelijke meerderheid van stemmen van de leden groen licht om het besturen van de vereniging met ingang van vandaag over te nemen. Sijmons staat onomwonden voor een initiatiefbestuur naar Dornachse snit, waarvan de kern, de brede basis, wordt gevormd door vertegenwoordigers van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap.

Adriaan Bekman
Adriaan Bekman, organisatiedeskundige en auteur van onder andere de boekwerken Besturen in antroposofische organisaties (2005) en De taal van de ziel (2011), beoogd mediator bij een periode van aanblijven van zittend bestuur op zoek naar aanvullende bestuursleden, inclusief een nieuwe voorzitter, zie voorstel 3 van de vergaderagenda, sprak in de middaguren provocatieve en confronterende woorden, waarmee hij in mijn ogen de kans op honorering van dat voorstel door de leden aanzienlijk verkleinde. De meest provocerende zinsnede uit zijn commentaar van die middag richting de leden luidde:
Adriaan Bekman, 7-6-2014 te Driebergen:
“Kan de vereniging zonder bestuur? Ja ik denk dat dat kan.”
Om dat te illustreren wees hij op het grote aantal leden dat 7-6-2014 was opgekomen. Daarmee leek hij impliciet te verwijzen naar een wikken en beschikken beginsel: het bestuur wikt en het lid dat mandateert, stemt, verkiest en beschikt. Reacties daarop van aanwezige leden waren onder andere: ‘dit is wel heel relativerend’ en ‘dit is cynisch’. Daarbij kan de vraag rijzen: hoe verhouden wikken en beschikken en initiatief (initiatieven van het bestuur en initiatieven van de leden) en continuïteit, die vier zaken, zich in dezen tot elkaar?

Jaap Sijmons met zijn team staat onder andere voor expertise en verantwoorde en slagvaardige representatie, zo is kenbaar gemaakt. Dit met een initiatiefbestuur met duidelijk afgebakende beleidslijnen; koersbakens statutair geborgd. Zijn krachtig overtuigd zijn en herhaaldelijk benadrukken van belang van bestuursverantwoordelijkheid van Vrije Hogeschoolleden, toereikend geschoold en ontwikkeld, binnen het bestuur van de Antroposofische Vereniging resulteert uiteindelijk in zulk een bestuur onder zijn voorzitterschap.

Jaap Sijmons
Ik acht het van belang dat Jaap Sijmons en de zijnen zich hierbij goed realiseert dat een flink aantal leden van de Antroposofische Vereniging in Nederland tevens lid is van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap en voor dat lidmaatschap een andere basis- of startkwalificatie wordt gevraagd en gehanteerd als in de ‘gewone burgermaatschappij’ te doen gebruikelijk is (diplomering, uiterlijke status, liefst fraai ogende en indrukwekkende CV's enzovoort). Allereerst heeft dit uitgangspunt een bedding gekregen in de inrichting van de algemene sectie van de Vrije Hogeschool met haar klassenuren. Daarnaast is het een evident maar niet algemeen bekend feit dat nauwgezette en jarenlange bestudering van antroposofie, geesteswetenschappelijke literatuur, oordeelbekwaamheid in algemene zin, dus naar allerlei richtingen toe, allerlei zaken des levens, sterk bevorderd. Aldus uitspraken hierover van Rudolf Steiner en uitkomsten van biografisch onderzoek bevestigen dit.

Dit voert me tenslotte, onlosmakelijk met het bovenstaande verbonden, heb er eerder in e-mailuitwisselingen op gewezen, tot het opnieuw onder de aandacht brengen, agenderen, van gewenstheid van stimuleren en faciliteren van (meer) wederkerigheid in de betrekkingen en samenwerkingsverbanden tussen leden van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap onderling en in hun relaties met algemene leden van de Antroposofische Vereniging. Dit inclusief en niet exclusief de secties van de Vrije Hogeschool. Ter nader begrip kunnen daarbij ook zekere inhoudselementen in ogenschouw worden genomen uit de blogberichten Antroposofie en wetenschapsfilosofie (3) - Afbakenen (Cahier, 8-3-2014); 'verborgen curricula en universiteit van het leven' en Kunst, religie en wetenschap & mythen en mysteriescholen (Cahier, 29-4-2014); 'moderne mysterieschool, breed geleed en rijk geschakeerd'.

Dat toch juist binnen de Antroposofische Vereniging en de Vrije Hogeschool  voor Geesteswetenschap mag worden gehoed voor academisch elitarisme en eenrichtingsverkeer met daaruit oprijzende eenkennige bolwerken!

Aan de vruchten (her)ken je de boom. Maar worden spreekwoordelijke boomvruchten wel altijd opgemerkt en naar juiste waarde geschat? Zelfeducatie en zelfopvoeding zijn belangrijke levensfactoren welke echter per saldo soms moeilijk met effectief resultaat kunnen worden ondergebracht op burgerlijke Curricula Vitae, relevant voor vinden en bekleden van functies en dienstbetrekkingen bij bedrijfsleven, instellingen enzovoort. Als het gaat om zelfopvoeding (en zelfeducatie), zelfvorming, is overigens bijvoorbeeld ook deze voordrachtenreeks van Rudolf Steiner wel interessant om te bestuderen: Erziehung zum Leben – Selbsterziehung und pädagogische Praxis (GA 297a). Rotterdamse antroposofen waren jaren geleden zo vriendelijk om een voordracht daaruit in boekvorm te vertalen naar het Nederlands. Die voordracht staat inmiddels ook in digitale vorm op internet: Het bovenzintuiglijke in mens en kosmos (Rotterdam, 1-11-1922; GA 297a). 

Muziek
Instant Karma! (We All Shine On) - John Lennon

55 opmerkingen:

 1. Prima zaak. De redactie van AntroVista stelt haar website ter beschikking voor inzending en publicatie van verslagen van leden die de vergadering gisteren hebben bijgewoond. De eerste is aldaar al binnen en geüpload naar het web, die van Ivar Römer: Een persoonlijke impressie van (een deel van) de ledenvergadering van de AviN op 7 juni 2014 - Ivar Romer

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het is goed dat Ivar Römer in zijn interessante verslag uitgebreid aandacht besteedt aan de inbreng en het voorstel van Robert Jan Kelder en reacties daarop. 'k Sprak Kelder gisteren kort even. Realiseer me hiermee terdege dat zijn verhaal en voorstel in mijn bovenstaande reflectieverslag ontbreekt.

   Verwijderen
  2. STEMMINGMAKERIJ
   Opvallend!
   De voordracht, ingebracht door aftredend voorzitter/bestuurder Kees Lam, is door de aanwezige leden middels stemming 08-06-2014, gehonoreerd.

   Mijn verpleegster, zie foto, is verguld en constateerde; dikke zorg winst!
   Aan onze kant is het WK al gewonnen!

   "Het kan toch zeker niet zo zijn, dat het voorhanden zijn van de Antroposofische Vereniging door die of gene persoonlijkheid wordt benut als gelegenheid, om dat te zeggen, wat men met deze of gene bedoeling in persoonlijk opzicht zeggen wil, nietwaar.
   De Vereniging dient de locatie van datgene te zijn, wat Antroposofie is.
   Al het andere kan immers ook buiten haar kader verzorgd worden. Zij kan er niet zijn voor persoonlijk doeleinden".
   Citaat uit; Anthroposophische Leitsätze editie uit 1976 rudolf steiner verlag. GA 26

   Verwijderen
  3. HERKENNEN & ERKENNEN thema bijdrage.

   NIEUW BESTUUR voor welke ANTROPOSOFEN?

   Vraagt het nieuwe bestuur zich wel af wat antroposofen zijn en waar zij voor staan?
   Waar komen antroposofen voor, wat zijn zij, wat hebben zij? Enkele vragen ter oriëntatie.


   Zijn het berijders van bakfietsen? Plakkers van Ja/Nee stickers op deuren en ramen? Kijken zij naar wat de buren doen? Onderhouden zij hun stoep? Waar is de wollen muts in het straatbeeld gebleven? Tegen oorontsteking voor hoofdluis.
   Waarom zie ik nooit een eurithmist op de fiets, in de bus of trein? Waarom hoor ik op de markt niemand zijn waren door spraakvorming aanprijzen?

   Wat zijn hun consumptievoorkeuren? Welke normen en waarden nomineren?
   Hebben zij een open, naar buiten gerichte oriëntatie of een meer naar binnen gerichte blik?
   Een combinatie van beide?
   Wat zijn hun leefstijlkenmerken? Dag en nacht ritmen? Zagen zij hoeken van huizen?
   Leggen zij hoekloze tuinen en zwembaden aan?
   Stoken zij op aardolie, steenkool of op milieu gekeurde houtsoorten? Blazen zijn tegen windmolens?
   Zijn de gordijnen, lamellen, rolgordijnen open of gesloten? Zijn hun huizen wel 'farbig ausgemalt'?

   Zijn antroposofen hoog of juist laag opgeleid of bevinden zij zich in de groeiende kloof tussen rijk en arm? Voelen zij zich maatschappelijk gerepresenteerd of juist buitengesloten? Zijn antroposofen herverdelers of behoeders van de heersende machthebbers?

   Verwijderen
  4. HERKENNEN & ERKENNEN thema bijdrage.

   DE TOEKOMSTIGE GENERATIE MILLENIALS

   "Millennials are unconventional thinkers and they are open to change, much more so than older generations." Martijn Lampert van Motivaction.

   http://www.kidsenjongeren.nl/onderzoek/internationaal-motivaction-onderzoek-naar-millennials/
   Citaat; "Het Nederlandse onderzoeksbureau Motivaction heeft even 48.000 volwassenen (18-65 jaar) ondervraagd* over hun motivaties, levensstijl en gedrag. Deze Glocalities-studie vergelijkt de waarden van 18.066 millennials uit 19 landen met oudere generaties. Zijn de veelbeschreven vooroordelen over deze groep waar? Op basis van het segmentatiemodel-zie website- zou je denken van wel: ten opzichte van ouderen behoren jongvolwassenen vaker tot de segmenten 'uitdagers' (32%), 'creatieven' (23%) en 'presteerders' (20%), en minder vaak tot de groepen 'conservatieven' (15%) en 'socializers' (11%).

   Millennials zijn competitief, mondiaal georiënteerd, fantasierijk en bezorgd. En Antroposofen? Hoe ziet dat er hun handelingsperspectief uit?

   Besturen een kunst, nietwaar!

   In vergelijking met oudere generaties zijn millennials meer kosmopolitisch, consumptiegericht, competitief, netwerkend, zelf-georiënteerd, open van geest, flexibel, cultureel actief en fantasierijk, maar ook bezorgd over de toekomst. Bijna de helft van de millennials houdt ervan om op te vallen, twee keer zoveel als de naoorlogse generatie; ze willen worden gezien en gerespecteerd.

   Er is een kloof tussen globale en lokale millennials. Gaan antroposofen de kloof slechten? Hoe ziet dat er vanuit handelingsperspectief uit?
   Binnen de millennial-generatie is er een duidelijke scheiding tussen degenen die internationaal geöriënteerd zijn (actief op het gebied van consumptie, cultuur en internet) en degenen die een overwegend lokaal of nationaal gericht zijn (moeilijkheden met het navigeren door het moderne leven).

   Millennials in opkomende economieën zijn fundamenteel anders. Zijn antroposofen fundamenteel anders? Hoe ziet dat er vanuit handelingsperspectief uit?
   De millennials zoals vaak gepresenteerd door Westerse trendwatchers (open van geest, actief en postmodern; het segment 'creatieve') verschillen fundamenteel van de prestatiegerichte millennia in opkomende economieën zoals China en Rusland. Bij dit segment van ‘presteerders’ gaat het meer om zaken als familie, gemeenschap, status en carrière, met een aanzienlijke koopkracht.

   Uitdagers vormen een enorme potentiële markt. Passen antroposofen in het waardesegment uitdagers? Waar ligt hun fascinatie voor geld, risico en avontuur?
   Het grootste marktpotentieel onder de millennials is te vinden bij het waardensegment 'uitdagers'. Zij zijn competitieve werknemers in de lagere en de middenklasse met een fascinatie voor geld, risico en avontuur. Ze hebben niet veel geld te besteden hebben, maar omarmen wel nieuwe technologieën. Ze gebruiken online platforms en technologie om de kosten voor goederen en diensten te beperken.

   Millennials gaan de huidige modellen in de financiële sector verstoren. Zien antroposofen met een fascinatie voor geld een revolutie in de financiële sector? Hoe kan die een aanvang nemen?
   De ontvankelijkheid voor ontwrichtende nieuwe technologieën onder millennials is veel hoger dan onder oudere generaties. Aangezien millennials een sterke fascinatie voor geld hebben, is de financiële sector een voor de hand liggende kandidaat voor een revolutie, zoals eerder gebeurde op het gebied van muziek, fotografie, media en aankopen doen. Millennials staan meer open voor peer-to-peer-financiering dan oudere generaties en ze zouden grote niet-financiële ondernemingen (bijvoorbeeld Google) overwegen voor financiële dienstverlening.

   Meer lezen? http://www.kidsenjongeren.nl/wp-content/uploads/2014/06/Millennials_FlashReport_Motivaction2014.pdf

   Verwijderen
  5. HERKENNEN & ERKENNEN verantwoordelijkheid leden - verantwoord bestuur.

   http://www.nrcq.nl/2014/06/14/dienstreizen-van-topman-nza-betaald-door-bedrijven
   Dienstreizen topman Nederlandse Zorgautoriteit betaald door bedrijven, kopt de NRC Q in een nieuwe internet publicatie-dienst, incluis bewijsstukken.

   Citaat: "Theo Langejan, de bestuursvoorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft sinds zijn aantreden vier jaar geleden 22 buitenlandse dienstreizen gemaakt. Driekwart daarvan is betaald door bedrijven en organisaties die onder toezicht van de NZa staan of opdrachten krijgen van de NZa. Dat blijkt uit onderzoek van NRC."

   Waarmee ik wil duiden dat Bestuur niet persé staat voor moreel handelen en leden waakzaam dienen te volgen.
   Nu zich een heel 'zorg-front' heeft aangediend, verweven met o.a. een investeringsmaatschappij en een risico-investeerder als secretaris van de AViN, die o.a. ''Onze Zonnehuizen redde door een ideaal-Lievegoed impuls – als handelswaar te beschouwen", mag dan even in zijn werkzaamheden ' langs de Triodos-bank zijn gelopen' een garantiestelling is het niet.

   Met een voorzitter, die als jurist dienstbaar is aan bestuurders en de mazen in de wetgeving ten dienste van die bestuurders en een poging ondernam de filosofie van de vrijheid van Rudolf Steiner in te ramen in de wereldgeschiedenis van de filosofie, is waakzaamheid van de leden geboden.

   Rudolf Steiner wilde als jongeling zijn filosofie veel toegankelijker schrijven, zelfs in roman vorm of beeldende vorm. Onder druk van zijn begeleiders en uitgeverij besloot hij zich te committeren en de toen van belang zijnde kernvragen van de filosofen in te voegen in zijn jeugdwerk.
   Waarbij hij 33 jaar later de toenmalige 'Mitgliedern' er fijntjes op wees het werkje nog maar eens grondig door te werken.
   Overigens had Rudolf zichzelf al ingeraamd in de geschiedenis van de filosofie in "Rätsel der Philosophie", in dit licht is de poging van Jaap een lovenswaardige herhaling van ander niveau.
   Kort samengevat. Hoever zijn wij eigenlijk gekomen met de filosofie? Kan een zelfbewuste ziel een standpunt vinden waarbij hij de zin en haar betekenis in het Zijn kan verstaan?

   Een penningmeester, o.a. lid Raad van Bestuur Raphaëlstichting, die weliswaar promoveerde op: "Beziehungsgestaltung in der Behindertenhilfe. Zur Berufsethik der Betreuung" - "De relatie in de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Over de beroepsethiek van de begeleiding".
   Maar in de dagelijkse praktijk, b.v. meerjaren beleid 2010-2012 titel; No direction home, zet de Raphaëlstichting, in op ver-Amerikanisering - 'Theory U' - en niet op ver-Dornachisering de impuls die rechtstreeks ontleend wordt aan antroposofie.
   Like a complet unknown Like a rolling stone? Prijkt er op het titelblad van het beleidsstuk naar Bob Dylan's luisterijke song. Maar die "Stone"rolt nu het bestuur binnen. Like a complete Unknown?.
   Dat Otto Scharmer, stamvader Theory U, opgroeide op een biologisch-dynamische boerderij van zijn ouders betekent nog niet dat de werkzaamheid van biologisch-dynamische preparaten doorzet in de door hem ontwikkelde Theory U, de mestgeur –antroposofie- is daar vervlogen.

   Ik zie nog even af van een beschouwing over de Hogeschool en haar sectie's, waarvan er nu in elk geval één in getal dominant is vertegenwoordigd. Waarmee vanzelfsprekend de vraag opgeroepen wordt of dit belang strijdig is met de doelen van de overige sectie's. Hier spelen relatie netwerken een rol b.v. de IONA-stichting die projekten zowel in menselijk talent/kracht maar ook financieel mogelijk maakt.
   De toekenningen zijn weliswaar transparant, maar hier evenals bij de Hogeschool zijn toelatings-erkeningscriteria voor mij niet transparant.
   Old-boys netwerken, maatschappelijke relevantie, promotiebelang, zakelijk belang, belang van het ideaal, individuele of collectieve belangen.
   Wie het uitzoekt verdient een pluim of een betere inkarnatie, zo het ... behaagd!

   Verwijderen
 2. Het is me nog niet helemaal duidelijk waarom je het woord karma in de blogtitel gezet hebt.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Kees, wat er afgelopen zaterdag, het culminatiepunt, is gebeurd en niet gebeurd, is besloten en daarmee uiteraard ook niet is besloten, viel natuurlijk niet zomaar uit de lucht, heeft een (historische) achtergrond en brengt voor diverse mensen en groepen van mensen consequenties.met zich mee. In- en uitwerking. Met karma, op verenigingsniveau, doel ik hier in een zin zoals Steiner dat onder andere beschrijft in zijn voordracht De poort van de maan en de poort van de zon - Oud en nieuw karma (Bern, 25-1-1924).

   Neteligheden met betrekking tot een relatie tussen de Vrije Hogeschool en de Vereniging en de verenigingsstructuur bestaan al sinds de oprichting (1923/24) van de Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft. Daar is in de loop der jaren veel over gesproken en gepubliceerd. Zie bijvoorbeeld dit artikel op AnthroMedia: Die Weihnachtstagung 1923/24, institutionelle Folgen, Probleme der Konstitution.

   De afgelopen weken heeft Ida-Marie Hoek, zoals jou bekend, via AntroVista dit thema nader op scherp gesteld en kondigde zij wat dat aangaat ook aan reactiemoties te zullen gaan inbrengen bij de ledenvergadering van afgelopen zaterdag. Daarover was zij in gesprek met de dagvoorzitter, zo begreep ik van haar. Hierbij heeft zij haar eigen insteek die (deels?) ingaat tegen beleidsvoornemens en beleidsactiviteiten van Paul Mackay op dit punt; Paul Mackay bestuurslid van het hoofdbestuur van de Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft. Ik heb die reactiemoties afgelopen zaterdag niet zien passeren. Zij had die voorgepubliceerd op AntroVista. Hier haar voorgenomen reactiemoties: Reactiemoties voor de JV op 7 juni 2014, (Dagordemoties), van Ida-Marie Hoek (gepensioneerd basisarts en doctorandus filosofie). Het laatste wat daarmee in verband staat dat door haar werd gepubliceerd op AntroVista tot dusver is: Commentaar van Ida-Marie Hoek op het Jaarbericht van AViN 2013 (6-7-2014) en Ida-Marie Hoek over de doorgaande beleidslijnen van de Goetheanum leiding in Dornach, als resultaat van de Jaarvergadering aldaar op 11 april 2014. Dit laatste staat direct in verband met een vergaderverslag van Wolfgang Held, waarin vermeldt staat dat een bepaalde motie van Ida Marie-Hoek werd afgewezen: Generalversammlung der Anthroposophischen Gesellschaft - Mitglieder bestätigten Anpassung der Statuten (Aus dem Leben der Goetheanum, 23-4-2014). Deelcitaat daaruit:

   "[...] Vor der Beratung um den Antrag, die Artikel 2, 3 und 13 der Statuten zu ändern (Streichung der Nennung von Unterabteilungen und des Phil.-Anthroposophischen Verlages sowie der statutarischen Verankerung der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft), wird der Geschäftsordnungsantrag von Ida-Marie Hoek auf Verschiebung der Abstimmung abgelehnt, wie auch der Geschäftsordnungsantrag auf Nichteintreten von Ingo Hackel, Klaus Landmark, Heidrun Scholze und Hansjoachim von Wick. [...]"

   Verwijderen
  2. Ik vraag me af lopen hier geen dingen door elkaar heen. Er is de Freie Hochschule Dornach en een soort kopie daarvan in Nederland de Vrije Hogeschool. In hoeverre is in Nederland een werkelijk esoterisch werkende school aanwezig? Elke keer als er naar wapenfeiten gevraagd wordt van deze Nl versie VH wordt er min of meer ontwijkend geantwoord.
   Dat Arie Bos goed werk geleverd heeft wordt afgedaan met dat hij weigerde samen te werken met de VH (vlgs. IMH). Als ik de representanten hoor ofwel de coördinatoren sectiehoofden, dan zou je denken dat de VH echt iets substantieels voor de avin en samenleving te brengen had, maar waaruit zou dat dan moeten blijken? Het wordt ook de kern (ook de kiem) genoemd, maar naar ik begreep het is bijna volwassen 21 jaar oud, waarom zijn ze niet zichtbaa(der)r?. Het oude bestuur zou niet gefunctioneerd hebben als je de stemming van het meerendel der leden mag geloven, maar ze hebben deze cruciale vraag van avin aan VH wel gesteld en het is nu ook in de openbaarheid gekomen, dat iets wat 21 jaar bestaat er als gedachte en idee wel is, maar nauwelijks in de praktische werkzaamheid.

   Verwijderen
  3. Over culminatiepunt gesproken zie bericht John 9 juni 2014 12:42.

   Naast de zorgen om het al jarenlang teruglopen van het aantal leden van de Antroposofische Vereniging Nederland, kweekvijver van geesteswetenschappers en 'Like'-ers' nu ook zorgen bij de reguliere kweekvijver.

   Veel onvoldoendes voor opleidingen Geesteswetenschappen.Enkele citaten.

   Van de 212 universitaire bachelor- en masteropleidingen in de Geesteswetenschappen die opnieuw moesten worden geaccrediteerd, zijn er 26 onvoldoende bevonden door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De NVAO heeft deze opleidingen een herstelperiode van maximaal twee jaar toegekend.

   De meeste onvoldoendes zijn gevallen bij de Universiteit Maastricht (6), de Universiteit Utrecht (4), de Universiteit van Amsterdam (4), de Rijksuniversiteit Groningen (4), de Vrije Universiteit Amsterdam (3) en de Universiteit Leiden (2), zie ook NVAO Achtergrondinformatie beoordeling Geesteswetenschappen 2014.

   Bezorgd
   De opleidingen in het domein Geesteswetenschappen trekken jaarlijks ruim 6.000 nieuwe studenten. Het totaal aantal studenten bedraagt 30.000. Ruim driekwart van die opleidingen heeft een voldoende gescoord en 10 procent werd als 'goed' gewaardeerd

   BRON: http://www.nvao.net/news/ of lees de uitgebreide PDF http://www.nvao.net/page/downloads/Achtergrondinformatie_beoordeling_Geesteswetenschappen_24_juni_2014.pdf

   Verwijderen
 3. Was het niet Adriaan Bekman die een rol speelde bij de failliete Zonnehuizen en was daar onder zijn leiding niet een directeur geinstalleerd afkomstig van een rozekruizersorde (lectorium rosicrucianum) ?
  Misschien toch niet zo,n gelukkige keuze van het inmiddels weggestemde oude bestuur.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Mijn gedachte hierbij: iemand die verbonden is aan het Lectorium Rosicrucianum kan in het maatschappelijke leven op zich natuurlijk wel een goede bestuurder zijn. Ik zou niet weten wie Bekman in dat verband dan geïnstalleerd zou hebben.

   In ieder geval is duidelijk dat op zeker ogenblik onder voorzitterschap van Adriaan Bekman, toenmalig toezichthouder en voorzitter van de Raad van Toezicht van Zonehuizen, diens vrouw Jutta Hoddap benoemd werd als interim-bestuurder van Zonnehuizen. Zie onderstaande.

   In het artikel Reconstructie van het wanbeleid van de Zonnehuizen (Skipr, april 2012), 'paragraaf 2010 - Vriendjespolitiek', bladzijde 34, wordt geen gunstig beeld beschreven van (1) Adriaan Bekman, indertijd in functie als penningmeester en voorzitter van de Raad van Toezicht van Zonnehuizen en (2) zijn vrouw Jutta Hoddap, op enig moment in die periode ook lid van die Raad van Toezicht en later door de toezichthouders aangewezen als interim-bestuurder van Zonnehuizen. Hier een deelcitaat uit dat artikel (bladzijde 34), slotzinnen uit de bovengenoemde paragraaf:

   " [...] Als Broekhuizen de laan wordt uitgestuurd, wijzen de toezichthouders Jutta Hodapp aan als interim-bestuurder. Pure vriendjespolitiek, vertellen betrokkenen. 'Dat was een zuiver voorbeeld van handjeklap', zegt Tulp. (Bert Tulp, OR-lid van Bronlaak; J.W.) De OR steekt onder luid protest van enkele toezichthouders een stokje voor de benoeming. Op 18 mei 2011 vertrekt de voltallige Raad van Toezicht en Jutta Hodapp. Betrokken toezichthouders willen niet reageren. [...]"

   Verwijderen
  2. Jammer dat Bert Tulp-clustercoördinator Bronlaak pas ging spreken toen het faillisement al was aangevraagd en het toen plots zo vreemd vond dat er zoveel nieuwe auto's in beeld kwamen.
   Bovendien maakte hij zelf deel uit van het ingezette clusterexperiment (in reguliere zorg al langer achterhaald) wat op Bronlaak leidde tot de eerste begrotingstekorten tijdens de eerst fusie met Heimdal.
   Bij cruciale gesprekken over deze ontwikkeling en de ongezond,snelle groei van overheadkosten hield Bert zijn mond. Ik ook want er rust een juridisch restrictie op mijn spreken.
   Wie eerst meehuild met de wolven, moet niet achteraf als het schip zinkt stoer gaan doen.

   Verwijderen
  3. Als ik hoor dat mensen in een raad vantoezicht zitten gaan er bij mij steeds belletjes rinkelen. Steevast is erdan eensituatie waarbij op directienivo flinke bonussen geincasseerd worden terwijl er slecht beleid gevoerd worden en de toezichthouders verdienen een leuke cent,maar verder geldt; ze dronken een glas, zededen een plas en ze lieten d zaal zoals hij was. Van de bestuurder van de Zonnehuizen is te lezen dathij 15 betaalde nevenfuncties had bijv. Nu in een Maserati reed hij nog netniet :)

   Verwijderen
  4. Mijn beeld van een toezichthouder heeft zich in zake Zonnehuizen gewijzigd.
   Ik meende dat dit een aktiviteit was toezicht houden, maar het is in de betekenis van je kijkt ernaar, wat niet wordt gezien, zie je niet.

   Ik had als werkgroepleider Mr. Drs. Arthur J. Modderkolk, ( nu o.a. voorzitter Raad van Toezicht Lievegoed-Antroposofische zorg) in een werkgroep op Bronlaak - later onderdeel Zonnehuizen.
   Na 3 maanden na het vertrek van oud-directeur Wim van de Brug zag ik de organisatie 'kantelen' zoals dat toen genoemd werd.
   In mijn visie kantelde de organisatie de financiële goot in, ondanks dat vernieuwing dringend noodzakelijk was.
   Wim had als redder van Bronlaak-dreigde te verdwijnen- en 'bouwpastor' punten gescoord!
   Op het moment van overdracht liep de struktuur van de organisatie, werkafspraken, roosters enz. hopeloos achter in vergelijk met het landelijk patroon.
   Er was een wir-war, een woud van toezeggingen aan de één en afwijzingen aan de ander.

   Dit was stilzwijgend bekend, beleid werd in de vroege morgen aan de balie gemaakt, door wie bij wie in de smaak viel.
   Excuus dit is nu éénmaal de Brabantse volksziel of de geografische ligging, we zitten nu éénmaal op moerasgrond.
   Kortom; géén voor ieder geldend beleid.
   Ik beleefde dat o.a. met het voortdurend uitbouwen van de overhead, daar waar het geld op binnen komt namelijk bewoners gelden tekort zouden komen.
   Overhead betekent vergroting van "het leger" van de bestuurder, verkleinen van inzet op zorg/werk van de bewoners.
   Ik - opgegroeid met te lang gekookte spruitjes - dacht, nu ik Albert - Meester Doctorandes - ontmoet heb en het Bestuur gaat evalueren, hem uit te nodigen voor een gesprek.
   Immers de evaluatie vond plaats op de locatie Bronlaak en ik woonde daar.
   Ik wilde hem inlichten over de gang van zaken, o.a. verscheen toen al een ruim financieel tekort.
   Ik werd afgewezen voor een gesprek, zonder naar spruitjes te ruiken!
   Ik reageer wat doen jullie dan als Bestuur en Raad van Toezicht?
   Jullie gaan naar de boerderij met elkaar en stellen vast dat het er landelijk ruikt, bestuurders delen het landelijk genoegen, en heffen het glas! Ja precies, zei hij.

   Ik heb mij niet verbaasd over het faillisement van de Zonnehuizen en je kunt met falend toezicht/bestuur Minister worden of bijvoorbeeld partijprominent zie website zorgvisie.nl bericht 24 feb. 2009.
   Citaat;"Minister Hirsch Ballin van Justitie zat volgens een bericht in de Volkskrant van 1995 tot 2005 in de raad van toezicht. De huidige voorzitter is zijn CDA-partijgenoot Elco Brinkman. Het zal de twee zwaar te moede zijn geweest bij de vernietigende conclusie van het College sanering zorginstellingen (CSZ) vorige maand: het toezicht bij Philadelphia heeft gefaald. De commissarissen lieten het bestuur ongehinderd zijn gang gaan met ongedekte vastgoeddeals, horeca-avonturen en ondoordachte groeistrategieën."

   Verwijderen
  5. Waarom ik mij niet verbaasde m.b.t. faillisement Zonnehuizen, ondanks 'stoere' nooit waargemaakte managementstaal - over de hele linie loopt alles volgens plan - een kleine weerslag van de eerste tekenen van de schepping van het dêbacle 'onze Zonnehuizen'.

   Uit: Organisatiestructuur nieuw functiegebouw… Pag. 10 punt 6 B. Financiële situatie Bronlaak-Heimdal.

   Van een overschot in 2003 is de situatie veranderd in een negatief saldo van 321.000 in 2004.
   De financiën zijn nu meer inzichtelijk/de gegevens worden de diverse sectoren verstrekt…
   Van januari t/m april 2005 zijn er bij Wonen meer FTE’s ingezet dan begroot was, en bij Kind en Jeugdzorg in februari en april. Maar over de gehele linie loopt alles volgens plan.

   Verslag Bijeenkomst MT* d.d.1 juni 2005.
   Pag. 1. Stand van zaken stichting Bronlaak-Heimdal.
   Betreft stukken ten behoeve van de Raad van Toezicht.
   Het jaar 2004 moest met een negatief resultaat van zo'n € 300.000 worden afgesloten.
   Het eerste kwartaal 2005 laat een positief resultaat van ruim € 21.000 zien ten opzichte van de begroting…
   *MT Management Team.

   Verwijderen
 4. SITUATIE ZONNEHUIZEN onderzoek curator.
  Begin juni 2014 was het failliet verklaarde Meavita zorgconcern in het nieuws bij Nieuwsuur door een uitgelekt concept rapport, welk uiteindelijk wordt voorgelegd bij de Ondernemingskamer in Amsterdam.
  Charles J.V.L. Laurey werd op 16 juni 2011 bestuurder ad-interim bij Zonnehuizen, voordien bij Meavita.

  Onderzocht wordt of, afhankelijk van de kansen die aan het licht komen na voltooiing van het faillissementsverslag, het zinvol geacht wordt de zaak in Amsterdam bij de rechter voor te leggen.
  Het plan was eerder om te onderzoek of leden van de Raad van Bestuur/Raad van Toezicht hoofdelijk aansprakelijk zijn te stellen voor het faillissement Zonnehuizen.
  Het vakgebied van Jaap Sijmons kent de juridische sluiproutes en mazen in de wet voor bestuurders waar hij desgewenst voor optreedt.

  Charles Laurey noemt zich even als Andreas Reigersman (bestuur AViN) Hictoloog- http://www.hict.nl/dehictoloog.aspx
  beide treden zij op in samenwerking met zorgondernemer en eigenaar investeringsgroep Loek Winter o.a. DeSeizoenen (deel ex-Zonnehuizen) gevestigd op Bronlaak-locatie.

  Citaten uit; "Faillisementsverslag Zonnehuizen de advocaten vanvanRiet Vanriet
  In de verslagperiode – nu 27 mei 2014 tiende herziene/aanvullingen- verslag, heeft de curator M.J. Cools met vier betrokkenen gesproken, waarvan er twee als freelancer inde loop van 2011 en de aanloop naar het faillissement betrokken waren als adviseurs van het bestuur.
  Gespreksverslagen zijn vervaardigd en door de geïnterviewden ondertekend.
  De curator heeft in juni a.s. overleg met de Rechter-Commissaris omtrent het vervolg.

  Op één november 2013 kwam een definitief concept-rapport uit opgesteld door de accountant, in samenspraak – hoor/wederhoor – met de curator en de Rechter-Commissaris het rapport is gericht op de oorzaken van het faillissement met name naar de acceleratie van het verlies winst per 31-12-2009 € 613.117,- per 31-12- 2010 min € 18.282.722,- september min € 5.900.000,-

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ik vind het een heel zinnig voorstel (van Adriaan Bekman). Op de meest interessante plekken in de maatschappij wordt er gewerkt met zelfbestuur. Voor Vrije scholen zou het de beste organisatievorm zijn. Waarom niet voor de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap? Verder vind ik dat deze hogeschool niet gelijkgesteld moet worden aan de vereniging (wat gebeurt door sectievoorzitters bestuurslid te maken). De verenging zou een sociaal orgaan moeten zijn. Het plan om sectievoorzitters bestuurslid te maken is extra rampzalig omdat de secties verre van optimaal functioneren. Veel onderzoekers zijn niet eens lid van de Avin. Waarom wordt daar niet eens onderzoek naar gedaan?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste Evelien e.a. lezers als schilder heb je ongetwijfeld kunnen ervaren hoe een beeld van concept naar uitvoering steeds stadia doorloopt. Wie heeft het zelfbestuur de schilder? Het ontstane beeld? Hoe is dat voor de beschouwer? Deelt die jouw eigen belevingen-veranderingen-ontdekkingen tijdens jouw proces of creëert deze beschouwer een geheel eigen verhaal?
   Lees hier onder bij; We hebben een probleem en lossen het op (bijvoorbeeld te veel tekens voor het tekstvak) o.a. creatieve processen.

   Bijlage; Hoe de Hazen lopen waar Cheese naar vraagt op 9 juni 2014 00:22: http://horizontaalleiderschap.nl/ van Adriaan Bekman, als je er een beetje over schuift komt na error de tekst te voorschijn en dan vind je…
   Bestuur
   Adriaan Bekman, Directeur Instituut voor Mens- en Organisatieontwikkeling
   Jeroen Lutters, Rector Bernard Lievegoed College for Liberal Arts
   Willem den Hartog, Voorzitter Raad van Bestuur, Koraal Groeb
   Frans Broekhuizen, Voorzitter Raad van Bestuur, Zonnehuizen nu exit
   Peter Blom, Voorzitter Raad van Bestuur, Triodosbank

   Verwijderen
  2. WE HEBBEN EEN PROBLEEM EN LOSSEN HET OP – Ad Scheepbouwer ex-KPN Top Man 2002

   De kern van de bestuursperikelen in antroposofische organisaties is volgens Adriaan Bekman een verkrampte interpretatie van uitspraken van Rudolf Steiner – op dit blog al eerder ter sprake gekomen – omtrent het rechtsleven van sociale organismen.

   Wie kent hem niet*? Adriaan Bekman.

   In een Portable Document Format** geeft Paul Heddens een uitvoerig onderbouwd betoog met citaten uit diverse publicaties over het boek; Besturen in antroposofische organisaties uit 2005. Auteur Adriaan Bekman. Ex-NPI-er Nederlands Pedagogisch Instituut initiatiefnemer Bernard Lievegoed. Directeur IMO eind 2004 Instituut voor Mens en Organisatieontwikkeling. http://horizontaalleiderschap.nl/
   Paul herkent de zorg van Adriaan – zo onder elkaar zijnd gebruik ik amicaal de voornamen – en de problemen die hij schetst, maar bij zijn oplossingen zet hij vraagtekens.

   Quote Adriaan op pagina 99/100 "Het is niet nastrevenswaardig de samenleving tot een antroposofische samenleving te willen maken, noch is het nastrevenswaardig de Antroposofische Vereniging tot een invloedrijk openbaar orgaan te maken".

   "De kern van de bestuursproblemen in antroposofische organisaties is volgens Adriaan Bekman een verkrampte interpretatie van Steiner's uitspraken over het rechtsleven van sociale organismen”.
   Met een kwart waarheid, constateert Paul, - sociale driegeleding is géén management concept – serveert Adriaan de sociale driegeleding als inzichts vormend concept en als vraagstuk van sociale wil af.
   Een wezenlijk onderscheid tussen een bedrijf in het economisch leven en een vrije school of heilpedagogisch instituut in het geestesleven, inclusief de daarmee verbonden verschillen in organisatievormen en ontwikkelingsfasen wordt door Adriaan onder het tapijt geveegd.
   Adriaan gaat mank aan de verwisseling van een vrije school of een heilpedagogische instelling met een bedrijf. Refererend aan Bernard Lievegoeds 'Over instituties in het geestesleven' citeert hij; "Samengevat: efficiëntie en effectiviteit zijn begrippen uit productieprocessen in het economisch leven, die toegepast op creatieve processen een vernietigende uitwerking hebben, ook op meso-sociaal en micro-sociaal niveau.
   Efficiëntie als ultieme uitdrukking van het economisch proces, is de 'Filosofie der Luiheid'. Daartegenover staat 'het scheppen van overschotkrachten' in creatieve processen van het geestesleven.
   Anders gezegd: "Economisch gedacht is de kortste weg tussen A en B de rechte lijn.
   Daartegenover staat het Labyrint d.w.z. 'de langste weg op het kleinste oppervlak' als een waar beeld voor creatieve processen."


   * Citaat Michel Gastkemper bij zijn introductie van Jaap Sijmons.
   **aanstuurcultuur2006vrijeschoolinstelling.pdf van auteur Paul Heldens vrijeschoolouder, hij publiceerde enige artikelen op AntroVista, dit document is beveiligd met een wachtwoord en kennelijk niet afroepbaar/te vinden op World Wide Web.

   Paul over Michel Gastkemper "Maar ook het beste paard laat wel eens een vijg vallen, nietwaar"?

   Verwijderen
  3. Beste Evelien e.a. deelgenoten;
   gezien jouw positieve belangstelling voor Judith von Halle, heb je mogelijk inzage in de werkwijze van; Die Freie Vereinigung für Anthroposophie "Morgenstern" en kun je de lezers hier in kennis brengen op welke wijze er wordt gewerkt.
   Peter Tradowsky zelf noemt het een 'Unverein', wat mij nog nieuwsgieriger maakt naar de "Morgenstern" organisatie vorm, werkwijze en geldstromen.
   Heb jij ooit architectonisch uitgevoerde ontwerpen/werken van haar of haar man gezien/gevonden?

   EEN VOORWOORD OVER van evelien
   Judith von Halle draagt stigmata, de wondtekenen van Christus, en heeft daarmee samenhangend verschillende vormen van helderziende waarneming. Rond haar persoon heerst controverse in de antroposofische beweging, niet in de laatste plaats omdat Sergej Prokofieff lid van het bestuur van de Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft (AAG) heeft verklaard het dragen van stigmata te beschouwen als zijnde 'niet-antroposofisch'.
   De helderziende waarnemingen van Judith von Halle echter zijn dermate origineel en haar persoon dermate integer, dat veel antroposofen zich daar weinig van aantrekken.
   Judith von Halle zelf mengt zich niet in die discussie, vertoont zich weinig in het openbaar, en verdedigt alleen daar waar hoognodig haar integriteit.
   Het bekend worden van haar stigmata is vooral te danken aan een priester die zijn biechtgeheim schond, en aan het feit dat zij een rechtszaak moest voeren tegen de antroposofische instelling waar zij werkte, omdat die haar vanwege haar stigmata wilde ontslaan.

   INTERMEZZO: Deze vaststelling mist een bronvermelding en volgt niet uit het onderstaande verslag.
   Lees het verslag 'die Urteils-Findungs-Kommission (UFK) mit der Untersuchung der Berliner Krise'.
   Peter Tradowsky haalde Judith in januari 2004 binnen als part-time secretaresse op het Arbeitszentrum in Berlijn.
   Als eerste herkende Peter in de lijdenstijd 2004, een wond aan de hand van Judith.
   Judith's eigen verklaring bij de Urteils Findungs Kommission was, ik ben thuis wat onhandig met vloertegels in de weer was geweest.
   Met een zogenoemde "Papagaientang" ,€ 6.30 bij de stukadoor/tegelzetter.

   VERVOLG: Voor antroposofen gaat het in de kwestie "Judith von Halle" om veel meer dan alleen stigmata of de persoon Judith von Halle.
   Het gaat ook om de vraag: hoe vrij en verdraagzaam ís het geestesleven binnen de Antroposofische Vereniging, die tenslotte een vereniging voor Geesteswetenschap is?
   Is Antroposofie alleen dat-wat-Steiner-gezegd-heeft (wat niet alleen over kennis gaat, maar ook over het hebben van een machtspositie wat betreft het bepalen van de juiste interpretatie daarvan!), of is antroposofie een geesteswetenschap die evolueert en die verschillende beoefenaren heeft?
   In het licht van dat laatste is het toch eigenlijk zaak om gewoon te onderzoeken hoe het precies zit met het soort waarnemingen die Judith von Halle heeft.
   Volgens Stephan Geuljans zijn die niet eens in tegenspraak met de dingen die Rudolf Steiner over hedendaagse inwijding gezegd heeft.
   Tekst – Inleiding op het artikel van Stephan Geuljans door Evelien Nijeboer

   Bron:
   Overgenomen uit; www.aardespiegel.nu - donderdag 15 november 2012 - tweede jaargang Nr. 28
   De Aardespiegel is/was een initiatief van Jac Hielema en wordt uitgegeven door Stephan Geuljans,
   Evelien Nijeboer en Jac Hielema en is of was verbonden met de Stichting ter bevordering
   van Geesteswetenschappelijke Onderzoeksjournalistiek te Zwolle.

   Helaas is dit initiatief ter ziele gegaan, een verrijking van berichtgeving vanuit het geesteswetenschappelijke onderzoek verbonden aan een open forum.
   Jac Hielema is o.a. actief met cursussen waarin de filosofie van de vrijheid van Rudolf Steiner centraal staat o.a. op AntroVista te vinden en bij de site van de AViN of http://www.symptolab.nl/

   Verwijderen
  4. Dank voor je interessante bijdrage Evelien. Wat bedoel je precies met je slotzin: 'Veel onderzoekers zijn niet eens lid van de Avin. Waarom wordt daar niet eens onderzoek naar gedaan?' Bedoel je hiermee te zeggen dat tamelijk veel leden van de secties van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap (blauwe lidmaatschapskaart), geen lid (meer?) zijn van de Vereniging (AViN) (roze lidmaatschapskaart)? Kan dat, mag dat, gebeurt dat? Standaardvolgorde is in ieder geval: eerst tenminste twee jaar lid van de Vereniging en dan tevens mogelijk lid worden van de Vrije Hogeschool.

   Dat Vrije Hogesschool leden, actief voor secties, ook in bepaalde opzichten en in bepaalde zin, op projectbasis bijvoorbeeld, samenwerken met mensen die geen lid zijn van de Vereniging, met niet-leden, niet noodzakelijkerwijs antroposofen, vind ik op zich geen punt. Maar een eventueel sectielid die voor en namens een sectie onderzoek pleegt maar geen lid is van de vereniging vind ik toch anders liggen. Daar stel ik wel vraagtekens bij. Hoe één en ander er in de praktijk uitziet zie ik graag een keer helder uiteengezet door een coördinator van een sectie.

   Zelfbestuur. Of iets dat in die richting zou gaan. Op welke lijn zit Adriaan Bekman wat dat aangaat? Het lijkt aannemelijk dat daar iets over opgetekend staat in zijn genoemde boekwerken Besturen in antroposofische organisaties (2005) en misschien ook De taal van de ziel (2011) en in zijn boek Horizontaal leiderschap (2009).

   Wat antroposofie en Verenigings- en Vrije Hogeschool problematiek aangaat zij verder gewezen op de interessante inhoud van een klein boekwerkje van Rudi Lissau (1-11-2004). Een aantal relevante paragrafen eruit heb ik vandaag geüpload naar mijn website Antroposofie in perspectief: Op zoek naar Rudolf Steiner - Zes paragrafen daaruit (1991), geschreven door Rudi Lissau. Inhoud is lezen en overdenken zeker waard.

   Een dag voordat de ledenvergadering plaatsvond te Driebergen sprak ex-bestuurslid Michel Gastkemper zich in een reatiebijdrage hier op Cahier ten aanzien van bestuursvormen mogelijk geschikt voor de Antroposofische Vereniging uit voor: 'besturen (als het ware) vanuit de periferi'; zie: Michel Gastkemper over besturen van de Antroposofische Vereniging vanuit een periferie (Cahier, 6-6-2014; 19:31 uur). Hierbij verwijst hij naar een mislukte vernieuwingsimpuls van oud AViN voorzitter Willem Zeylmans (1893-1961). Graag zie ik hier nog een keer een bron (literatuuropgave) bij vermeld door Michel.

   Verwijderen
  5. Hier een correct werkende snelkoppeling naar dat boek Horizontaal leiderschap (2009) van Bekman en hier een webpagina waarop een biografische schets van Rudi Lissau staat weergegeven.

   Verwijderen
  6. Zie de biografie van Willem Zeylmans door zijn zoon, hier de Engelse vertaling bij Google Books, blz. 185: http://books.google.nl/books?id=K0PihZei3LgC&
   En verschillende artikelen over die periode door Gundhild Kacer-Bock in het kwartaaltijdschrift ‘Mitteilungen aus der Anthroposophischen Arbeit in Deutschland’, jaren negentig of begin eenentwintigste eeuw.

   Verwijderen
  7. Hier een chronlogische biografie van F.W.Zeylmans van Emmichoven met boekenlijst van en over hem, waaronder de biografie van zijn zoon, die Michel noemt.

   Zeylmans, Emanuel: Bij de dood van mijn Vader. in: Mededelingen van de Anthroposophische Vereniging in Nederland. (S. 454 ff.) 1961.
   Zeylmans, Emanuel: Willem Zeylmans van Emmichoven. Ein Pionier der Anthroposophie. Sein Leben. Natura Verlag Arlesheim, 1979. via Sekretariat erhältlich
   Zeylmans, Emanuel: Willem Zeylmans van Emmichoven. An Inspiration For Anthroposophy. A Biography. Temple Lodge, 2nd edition 2002.
   Mail: sekretariat (at) wegmaninstitut.ch
   Web: www.wegmaninstitut.ch

   Verwijderen
  8. Hier is op: http://www.wegmaninstitut.ch/zeylmans-archiv.html

   Verwijderen
  9. Dit bericht bevond zich nog in mijn geheugen, kennelijk niet meer in dat van Michel anders had hij dit vast genoemd. Nu kom ik plots de vindplaats in het digitale en fysieke tegen.

   Bibliotheek Michel Gastkemper, 2012 bestuurslid.
   Citaat: 'De vernieuwing van het bestuur halverwege 2012 had ook gevolgen voor de landelijke bibliotheek in Den Haag. Bestuurslid Michel Gastkemper werd de nieuwe portefeuillehouder van de bibliotheek'.

   Annemieke Blöte, biblothecaris
   De inventarisatie van het Zeylmans-archief is afgerond. De inhoud van de diverse dozen en kisten vormt geen samenhangend geheel. Het archief zou beschouwd kunnen worden als fragmentarisch en bevat o.a. krantenartikelen, diverse aantekeningen van Zeylmans over conferenties in Dornach en Arlesheim, brieven etc. De inventarislijst is in te zien in de bibliotheek en zal op de website van de bibliotheek geplaatst worden zodra de mogelijkheid er is.
   BRON: http://www.antroposofie.nl/wp-content/uploads/avin-ajv2013_jaarverslag-2012.pdf

   Verwijderen
  10. TIP MAAK OOK EEN WACHTWOORD IN JUDITH’S ARCHITEKTUUR STIJL maar niet op kantoor

   Herr MK. fragte diese Passworte ab, die ich – Judith - ihm in der Vergangenheit auch stets bereitwillig mitteilte, weil ich davon ausging, dass zwischen uns ein ausreichendes Vertrauensverhältnis bestand. [...] Das letzte Mal, als ich einige Wochen vor dem Passwort-Dissens das Passwort erneuerte, habe ich eine sog. Passworthilfe eingegeben, die so einfach war, dass jeder Anthroposoph sie zur Passwortfindung verwenden konnte.

   Dazu berichtet MK aus seiner Sicht: Jedenfalls ist PT in den Urlaub gefahren und dann kam die Situation an dem Mittwoch [29. Juni 2005], wo ich die Adressen für den Versand ausdrucken wollte und feststellen musste, dass das Passwort vom Sekretariats-Computer – van Judith - geändert worden war.
   Es war aber so, dass man mit einer Erinnerungsfrage das Passwort wieder erschließen konnte.
   Diese Frage lautete sinngemäß: wie heißt der "umgekehrte Raphaelsohn?" und das anthroposophische Zwischenergebnis dann: NOVALIS, und die Antwort schließlich: SILAVON.

   Doch nach dem allgemeinen Eingangspasswort gab es ein spezielles Passwort für die Finanzverwaltung, in die MK nicht hereinkam…

   BRON: Offizieller Abschlußbericht der Urteils-Findungs-Kommission eingesetzt vom 21. Mai 2006 bis zum 10. Oktober 2008 durch die Mitgliederversammlung der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland e.V.

   Verwijderen
 6. ik zag op facebook dit commentaar van Ivar: Ivar Römer Ik moet zeggen dat als verder nabeeld, mijn impressie die ik op antrovista plaatste, een heel vriendelijk en gekuisde versie is. Ik zou niet durven mijn dieper liggende indrukken openbaar te beschrijven...
  10 juni om 11:12

  Jammer Ivar, denk je dat je die durf nog gaat krijgen?
  op facebook kan ik niet reageren, dus doe ik dat hier maar.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Antroposoof, blijf bij je Grondsteen!

   Verwijderen
  2. Cheese e.a. lezers wellicht werpt dit enig licht op het al of niet kuisen, niet openbaren een zelfbewuste keus kan een innerlijke stap betekenen.
   Und noch ein weiteres, meine lieben Freunde, ist, daß wir – ohne dabei etwa in Wortklauberei zu verfallen - unterscheiden müssen den Begriff einer Gesellschaft, innerhalb welcher wir unser Geistesgut pflegen wollen, von einem Verein.
   Und da muß wirklich gesagt werden, daß manchem von uns, wenn er nur über die Bedingungen
   unseres gesellschaftlichen Daseins nachdenkt, sogleich der Gesellschaftsbegriff entschlüpft und der Vereinsbegriff vor seinem geistigen Auge steht.
   In einem Verein wird man in der Regel Paragraphen, Bedingungen usw. aufstellen, die beobachtet werden müssen.
   In einer Gesellschaft wie der unsrigen genügt das nicht.

   Sie kann sich nicht bloß dem Worte nach von einem Verein unterscheiden.

   In unserer Gesellschaft handelt es sich darum - und ich habe das schon einmal in den letzten Wochen auseinandergesetzt -, daß wirklich der Begriff der Gesellschaft ernst genommen wird.
   Das heißt, daß jeder sich bewußt ist, er gehört der Gesellschaft nicht nur insofern an, als er seine Mitgliedskarte erhalten hat und den Titel Mitglied der Gesellschaft führt, sondern daß er ein Glied der Gesellschaft ist.
   Das begründet aber wirklich durch den Begriff der Gesellschaft selber etwas, was wie ein Unbestimmtes und doch sehr Bestimmtes unter den Mitgliedern leben muß, so leben muß, daß der
   einzelne es bis zu einer bestimmten Verpflichtung fühlt, daß dieses Unbestimmte und doch Bestimmte lebt.
   Das heißt, daß der einzelne wirklich ein Auge hat für das nähere oder fernere Wohl der anderen
   Mitglieder der Gesellschaft und daß derjenige, der ein erfahrenes Mitglied der Gesellschaft ist - was er ja nicht immer zu verraten braucht, nicht wahr, man kann das ganz bei sich behalten, denn es
   kommt auf die Art und Weise an, wie man die Erfahrungen anwendet und auslebt -, daß derjenige, der ein erfahrenes Mitglied der Gesellschaft ist, mit seiner Erfahrung den weniger Erfahrenen wirklich zur Seite steht.
   Es wird so oftmals das Wort «Vertrauen» gebraucht.

   Es wird so oftmals das Wort «Vertrauen» gebraucht. Ich habe ja in einer Betrachtung, die ich Ihnen in den letzten Wochen geliefert habe, ausgeführt, daß wir zur Lehre kein Vertrauen zu haben brauchen, denn die Lehre wird versuchen, das Vertrauen zu rechtfertigen durch alles einzelne, was sie unternimmt; daß wir aber versuchen müssen, Vertrauen untereinander zu haben und zu rechtfertigen.
   Wir müssen versuchen, daß wirklich ein reales Band von Mitglied zu Mitglied entsteht. Denken Sie nur, wenn ein erfahrenes Mitglied - ohne aufdringlich zu sein, ohne in Detektivmanieren zu verfallen,
   ohne dabei Spionage zu treiben, also ohne dem anderen zu nahe zu treten - wirklich ein Auge hat für Wohl und Wehe von nur zehn anderen, denen er dabei nicht zu sagen braucht, daß er sie für unerfahrener hält als sich selbst, dann wird schon unendlich viel an einer, ich möchte sagen, «idealen Aura» gearbeitet werden können, die in einer solchen Gesellschaft wie der unsrigen notwendig ist.

   Vertrauen kann man gewiß niemals dekretieren. Vertrauen muß erworben werden. Und die erfahreneren Mitglieder müßten sich bestreben, solches Vertrauen sich zu erwerben bei denjenigen, die erst kürzere Zeit in unserer Gesellschaft sind.
   Solche Dinge wurden ja im Laufe unserer jetzt schon wirklich vieljährigen Anstrengungen öfter ausgesprochen, aber sie waren nie so notwendig auszusprechen als hier an diesem Ort.
   GA. 253/18 e.v.

   Verwijderen
 8. Ik wilde nog even iets nalezen op de site van de AVIN en keek daartoe bij ledenvergadering - ARCHIEF-. Maar het nieuwe bestuur gaat zo voortvarend te werk dat er alleen nog maar een berichtje van 7 juni opstaat.

  archief

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Chees. C.Kun je noemen wat je zoekt of vragen? Dan is er wellicht een antwoord mogelijk.

   In elk geval is de bouwer van de site volgens het jaarverslag gestopt het verder mee-/uitwerken van de site.
   Uit de financieën lees ik dat zijn opdracht voortijdig is afgekocht noemde zich toen antropeneur inmiddels weer entrepeneur.
   Duidelijk is dat met de bouw van deze nu actuele site, het totale voorgaande archief bestand NIET is meeverhuisd. verloren gegaan of...waar is de Joost die dit weet?
   Joost roept al uit de verten. In 2012 is er € 11.763,- uitgekeerd t.b.v. de website, waarvan € 3.335 exploitatie website dan wordt in 2012 nog € 2.921 betaald aan ontbindingskosten!
   In 2013 is alleen € 1.038,- betaald aan exploitatie van de website AViN.
   Minder dan 1/3 van het begrote jaar 2013 en minder dan de werkelijke kosten van 2012.
   Waarmee de conclusie, ontbindingskosten + 1/3 uitbetaling, is einde werkverband, sitebouwer.

   Verwijderen
  2. Ik stoorde me vorig jaar al aan de beperkte content van de nieuwe AViN website. Dat kan en mag veel beter!

   Verwijderen
  3. Kwestie archivering, documentatie en informatie op website Antroposofische Vereniging in Nederland. De status van Jaarverslag 2013, geschreven door ex-bestuursleden Michel Gastkemper en Hanneke de Leeuw, kreeg bij aanvang van de ledenvergadering van 7-9-2014 bij monde van ex interim voorzitter Kees Lam de status van een ongewoon jaarverslag toebedeeld, vanwege uitgebreide procesbeschrijving van ontstane schisma's; die status 'ongewoon' in feite met connotatie kwestieus en dubieus; zeker nadat kandidaat voorzitter Jaap Sijmons naar leden toe, de zaal, verklaarde dat hij ook niet op zichzelf zou stemmen als het waar zou zijn wat er (op dat punt van die schisma's) in het jaarverslag staat vermeld. Daarom verbaast het mij niet dat Jaarverslag 2013 van de Antroposofische Vereniging in Nederland weliswaar nog altijd op internet staat, maar op de webpagina Praktisch van AViN niet is gedeeplinkt, terwijl dat op die webpagina wel het geval is met Jaarverslag 2012 en Jaarrekening 2013.

   Nogmaals spreek ik mijn uitdrukkelijke wens uit dat op de webpagina De Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap van de AViN website de komende maanden veel meer informatie van en over de secties zal verschijnen. Informatie over beleid, projecten, thema's, evenementen, feedback voorzieningen enzovoort. Daarnaast ook uitgebreidere contactinformatie, wat dat aangaat niet enkel een verwijzing naar secretariaat van Vereniging. Dit indachtig de idee zoals ik dat verwoordde in het korte document Betrekkingen tussen de Algemene Antroposofische Vereniging en de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap en haar leden - Organisatie en samenwerkingsverbanden.

   Verwijderen
  4. Overigens heb ik me achteraf wel afgevraagd of jaarverslagen doorgaans ook niet moeten worden goedgekeurd door leden bij een ledenvergadering en zo ja of dit punt dan bij de afgelopen ledenvergadering van 7-6-2014 wel in die zin in behandeling is geweest. Dat staat me niet bij. Wel vond er stemming plaats over decharge verlening van leden over (1) financieel verslag en (2) gevoerd beleid van het oud bestuur, maar dat is wat anders.

   Verwijderen
  5. beste John, in de statuten van de antroposofische vereniging vind je onder artikel 16, lid 2 en 3, de bepalingen rond het verantwoorden en goedkeuren. Jaarverslagen worden niet goed gekeurd. Jaarrekeningen wel. De gang van zaken in de algemene ledenvergadering begin juni was dan ook niet conform de statuten. Zie ook: http://www.antroposofie.nl/wp-content/uploads/avin-statuten.pdf
   Ed Taylor

   Verwijderen
  6. John e.a. lezers hier hebben wij http://www.antroposofie.nl/wp-content/uploads/avin-jaarrekening-2013.pdf
   wat over de dynamiek van de kasstroom gaat en aantoont waar de bronnen van de €uroos liggen en heenvlieden.
   Door Axis accountants is een beoordelingsverklaring opgesteld op basis van de aangeleverde cijfers door de AViN.

   Hier ligt de verantwoording en aanlevering voor de financiële cijfers bij het bestuur AViN, m.a.w. de accountant trekt niet elke ontvangen/besteedde Euro na.Het rapport is gericht aan het bestuur AViN.
   Het voltallige bestuur geeft met een handmatige persoonlijke individuele handtekening zijn goedkeuring aan het opgestelde financiële jaarverslag. Het bestuur vertegenwoordigt de leden.

   Dit - http://www.antroposofie.nl/wp-content/uploads/jaarverslag-2013.pdf - (inhoudelijk) jaarverslag 2013 heeft een ander karakter dan voorgaande jaarverslagen van de Antroposofische Vereniging in Nederland. Bestemd voor; Jaarvergadering 7 juni 2014 Blz. 1 t/m 8. Het bestuur had al de intentie om voor een andere opzet te kiezen. Die intentie is vervolgens aangepast aan de ontwikkelingen die hebben geleid tot de bijzondere inhoud van de jaarvergadering op 7 juni 2014.
   Blz.9 Bijlagen. Proces tussen het bestuur en de sectiecoördinatoren in 2013
   Blz. 10 t/m 17 Ontwikkeling Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap in 2013

   Berichten uit drie secties voor het jaarverslag 2013
   Te weten Blz.18 Landbouwsectie - Derk Klein Bramel Blz.19 Medische Sectie – Koop Daniels Blz.20 Sectie Woord, Muziek en Euritmie – Irene Pouwelse Deze drie berichten kunnen als voorbeeld dienen voor waar in de secties in 2013 aan werd gewerkt en daarvoor verantwoording afleggen. Blz.23/25 Samenvatting bestuurlijke periode 2012-2014

   Verwijderen
  7. HORZELS, ACCOUNTANTS EN EEN ENGEL

   Het heeft mijn voorkeur een Rotterdammer in beeld te brengen Marcel Pheijffer door Financieel dagblad 11-07-2013 benoemd als; 'de Horzel van de accountants'.
   Sterkste quote volgens mij; "Verschillen zijn minder groot als je elkaar in de ogen kijkt."

   Marcel refereerde recent aan een brief van minister Jeroen Dijsselbloem, 'Engel van het jaar 2007' kenmerk FM/2013/2203 M, 21 februari 2014 te vinden op de site van het Ministerie van Financiën.

   Ontstaan als reactie op ontwikkelingen bij International Auditing ad Assurance Standards Boards (IAASB), veranderingen die in de kern gaan om het slechten van de kloof tussen accountancy en 'het maatschappelijk verkeer'.

   Persoonlijk raakte het mij dat ten tijde van de Zonnehuizen ondanks een ingeleverd Jaarverslag 2010 – door Zonnehuizen, Jaarverantwoording genoemd 2010 deel 1 en deel 2 genoemd weliswaar met een hint in de richting vermanend toespreken van het accountancy bureau, toch door het zittende Bestuur en de Raad van Toezicht ter goedkeuring werd ondertekend werd.

   Jeroen – Wie kent hem niet?*- ziet voornoemde ontwikkeling bij de IAASB aan en ziet redenen een informatieve brief aan de Tweede Kamer te zenden. Voorkomen is beter dan genezen, nietwaar en Nederland komt in Europese financiële zaken in aanmerking voor het predicaat 'beste jongetje van de klas'. Jeroen speelt met het voordeel van een thuiswedstrijd.

   Citaat web-blog account.nl ; Deze brief betreft de aangehouden motie van Henk Nijboer over de accountantsverklaring en de signalerende functie daarvan.
   De conclusie is volstrekt helder: 'Duidelijk is dat de bestaande regelgeving voldoende ruimte biedt voor accountants om in hun verklaringen meer informatie op te nemen over bijvoorbeeld door hen gesignaleerde belangrijke risicogebieden.'
   Wat op zijn beurt overigens afhangt van de opdracht die de accountants krijgen.
   Voor ondernemingen is dit gevoelige informatie b.v. voor concurentie & investeerders en aandeelhouders. Matthijs

   Voorts is het zo dat de minister expliciet wijst op hetgeen de accountant kan doen ten aanzien van de continuiteitsveronderstelling, namelijk: 'Ook kan de accountant de aandacht vestigen op zaken in de toelichting van de jaarrekening die duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuiteitsveronderstelling van de betreffende onderneming.'

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Marcel_Pheijffer http://www.accountant.nl/Accountant/Weblogs/Marcel+Pheijffer/Overzicht_weblogs_Marcel_Pheijffer.aspx Van 2007 t/m 2014.
   http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws
   * Citaat naar Michel Gastkemper Jaap Simons. Wie kent hem niet?

   Verwijderen
  8. Beste Ed, dank je voor deze verheldering wat betreft status en geëigende behandeling van jaarverslagen.

   Verwijderen
 9. Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u terecht op de pagina ‘interesse lidmaatschap‘.

  Het Lievegoed Fonds voor Wetenschap is een Fonds op Naam binnen de Iona Stichting en richt zich op wetenschappelijk onderzoek -en onderwijs.

  Het Lievegoed Academisch Netwerk is een onderdeel van het fonds. Het Netwerk stimuleert de ontmoeting tussen wetenschappers, mede ook ter wille van het beoordelen en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.

  Het Lievegoed Academisch Netwerk valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Iona Stichting. De stichting heeft in dit kader een curatorium benoemd, bestaande uit de hoogleraren Edith Lammerts van Bueren, Klaas van Egmond en Jaap Sijmons.

  Lidmaatschap
  Per 1 januari 2013 heeft de Iona Stichting de stichting Prof. Dr. Bernard Lievegoed Fonds overgenomen. De voormalige Netwerkuniversiteit is verder gegaan onder de naam Lievegoed Academisch Netwerk. De overname heeft tot gevolg dat de voorwaarden en voordelen van het lidmaatschap zijn veranderd. Het curatorium heeft besloten om in het jaar 2013 nog geen richtlijnen vast te stellen, maar aan de hand van de netwerkbijeenkomsten te onderzoeken welke vorm het beste bij een lidmaatschap past.

  Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u terecht op de pagina

  ‘interesse lidmaatschap‘

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het is mijn voornemen om op deze en aanverwanten onderwerpen nader in te gaan met een nieuw blogbericht op Cahier dat, zoals ik het nu zie, de titel 'Kenniscentra, kennisspreiding en informatietijdperk' zal dragen. Dwarsverbanden zullen onder andere worden gelegd met inhoudsdelen uit: Turing - Bouwer van de eerste computers (2010) van Jean Lassègue. Het bouwen van een brein (2013) van Ray Kurzweil en Imaginatie - Inspiratie - Intuïtie - Handboek antroposofische onderzoeksmethoden (2011) van Eric Baars, Auke van der Meij en anderen. Over dat laatst genoemde boek schreef ik al een keer iets op Cahier in dit blogbericht Weegfactoren en onderscheid (1-4-2013).

   Het lukt me niet om daar dit weekend mee te starten. Moet me nu toeleggen op vervaardiging van een boekwerkje, mijn tekstbundel Boven water, welke ik maandag voor iemand wil meenemen bij een eerstkomende antroposofische verenigingsavond welke gewijd zal zijn aan poëzie: Poster Poezieavond - Antroposofische Vereniging Rotterdam (maandagavond, 16-6-2014). Dit weekend ga ik met de computer aan de slag ter verzorging van samenstelling inhoud, lay-out technische aspecten en kaft ontwerp en maandag overdag ga ik naar een printshop om het er een papieren versie van te fabriceren.

   Het nieuwe boek van Arie Bos, Mijn brein denkt niet, ik wel (2014) bevalt me bijzonder goed. Het Lievegoed Academisch Netwerk is een opvolger van de eermalige Netwerkuniversiteit. Zijdelings kwam de Netwerkuniversiteit op Cahier ter sprake in het blogbericht Danige deining (Cahier, 21-9-2012).

   Verwijderen
 10. over wapenfeiten VH gesproken, ik zag hier(niet VH maar zie link) de naam van Arie Bos wel bijstaan:

  bron

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Kees naar mijn idee is qua relaties en actieradiussen van mensen onderling (netwerken), hun samenwerking- en samenlevingsverbanden, sprake van een zekere mate van verwevenheid en overlap tussen de Secties van Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap, de Antroposofische Vereniging en initiatieven zoals (1) die van het Lievegoed Academisch Netwerk (voorheen Netwerkuniversiteit). Daarbij kun je ook initiatieven en daaraan verbonden mensen in gedachten nemen zoals (2) vervaardiging, introductie en verspreiding van het reeds boven genoemde boekwerk Imaginatie - Inspiratie - Intuïtie - Handboek antroposofische onderzoeksmethoden (initiatief uitgegaan van of gedragen door de Antroposofische Vereniging onder voorzitterschap van Ron Dunselman), (3) Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg enzovoort. En dat alles raakt en betreft natuurlijk ook antroposofische werkgebieden.

   Arie Bos is een drukbezet mens, die zijn agenda nauwkeurig moet plannen om zaken op elkaar afgestemd te krijgen of te houden; en derhalve ook zaken afbakent.

   Verwijderen
  2. Trouwens Kees, ook Arie Bos heeft zijn medewerking verleend aan het werk Imaginatie - Inspiratie - Intuïtie - Handboek antroposofische onderzoeksmethoden (2011). Auteurs/redactie: Erik Baars, Auke van der Meij, Guus van der Bie, Edmond Schoorel en Arie Bos. Dit in samenspraak met (niet nader genoemde) andere mensen uit antroposofische gelederen, aldus het voorwoord van Ron Dunselman.

   Verwijderen
  3. Dan snap ik de opmerking van Ida-Marie Hoek niet zo erg als ze schrijft, dat Arie Bos weigerde mee te werken aan projecten van de VH.

   Verwijderen
 11. Beste Michel, dank je voor attenderen op het GoogleBooks inkijkexemplaar van het boekwerk Willem Zeylmans Van Emmichoven: An Inspiration for Anthroposophy: a Biography inzake een mislukte (bestuurlijke) vernieuwingsimpuls van oud AViN voorzitter Willem Zeylmans (1893-1961). Bladzijde 185 ontbreekt echter, omdat bladzijde 168 tot en met 301 niet wordt weergegeven in dit digitale inkijkexemplaar. Is het misschien een goed en haalbaar idee om een deel van het door Matthijs gememoreerde Zeylmans-archief ondergebracht bij de landelijke bibliotheek te Den Haag van de Antroposofische Vereniging in Nederland voor een ieder beschikbaar te stellen op internet, op de AViN website? Tekstpassages zoals die mislukte (bestuurs)vernieuwing in kwestie zijn daarbij dan natuurlijk zeker welkom.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Als je bijvoorbeeld zoals mij al een tijd met een weblog in de weer bent, in mijn geval met Cahier nu ruim vier jaar, beginnen er op een zeker ogenblik bij al die blogberichten bepaalde rode draden en patronen naar voren te springen, omdat je zekere thema's ziet terugkeren. Zo is dat ook het geval met het onderwerp aangesneden in dit blogbericht over de recente bestuurscrisis en het karma van AViN en de daaraan verbonden antroposofen en antroposofisch oriënterende mensen.

  Als ik terug ga naar twee blogberichten van bijna vier jaar geleden zie ik verslaglegging over een soortgelijke crisis in Dornach, waarmee ook Michel Gastkemper zich heeft beziggehouden. Zie zijn commentaar van toen waarin hij repte over een stiefmoederlijke behandeling van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap door de Antroposofische vereniging (AAG): Michel Gastkemper: Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap een soort stiefkindje (Cahier, 28-9-2010). En hier die twee oude Cahier blogberichten in kwestie: Hoofdkwartier antroposofische vereniging (Cahier, 28-9-2010) en Feit en fictie & Begrip en inzicht - Koers Antroposofische Vereniging (Cahier, 29-9-2010).

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Paul Heldens schreef vandaag een interessant bericht op AntroVista. Citaat:

  Paul Heldens (AntroVista, 16-6-2014):
  'Wat Joop van Dam bedoeld heeft, kan hij het beste zelf uitleggen, want een verband tussen Zeylmans-impuls en het aantreden van Jaap Sijmons c.s. is vergezocht. Albert Soesman heeft getracht om die impuls te beschrijven in de brochure 'De Zeylmans-Impuls' (Den Haag 2002): door de conventionele bestuursfuncties tot werkwoorden te maken, wordt een eerste stap gezet in de omstulping van de vereniging als sociaal organisme. De waarnemerskring in de jaren 80 was een poging in die richting. Daarna volgde het omgekeerde: de heilloze versmelting van managementdenken met Hogeschoolactiviteit.'.

  In het De Brug 75 nummer (maart 2012) staat een tekstdeel uit Soesmans brochure over die impuls opgetekend:
  Albert Soesman over de Zeylmans-impuls (De Brug 75 nummer, maart 2012).

  BeantwoordenVerwijderen
 14. *Welche Regierung die beste sei? Diejenige, die uns lehrt, uns selbst zu regieren.
  Variatie: Welk bestuur het beste is? Dat Bestuur, welk ons leert ons zelf te regeren.

  Mooi verslag van de Haagse arts Albert Soesman †
  Rudolf Steiner heeft bij herhaling geprobeerd deze zelfsturing aan te spreken.
  Hij wilde immers de meest moderne organisatievorm inrichten, heeft immer een zelflerende organisatie met zelfbewuste mensen voor ogen gehouden.
  Uit vallen en opstaan – trial and error – is hem gebleken dat het ten einde toch noodzakelijk was zich persoonlijk te verbinden om de geestelijke impuls te borging te bieden.
  In het Cahier bekend onder het deels onderzochte 'die Nase drehen'.
  *Johan Wolfgang Goethe Quote in Maximen und Reflexionen Weimar 1907:

  Goethe kende het regeringswerk van binnenuit, een kleine illustratie om bovenstaande quote een bedding te geven.
  Goethe werkte o.a. voor de hertog Karl August als Minister 1779 op het Ministerie van Wegenbouw en 'Kriegsministerium' hield zich bezig met rekrutering door halvering van de manschappen.
  Beperkte overheidsuitgaven en saneerde staatsschulden, stimuleerde en bevorderde daarmee kunsten en wetenschap.
  Goethe deed dit jarenlang met een geheel eigen taakinvulling.
  Indien de Koning van Pruisen Friedrich II urenlang kan fluitspelen, kan ik mij permitteren mijn eigenlijke talent – schrijven – in te zetten.

  Goethe noteerde 1779 in zijn dagboek: "Es weis kein Mensch was ich thue und mit wieviel Feinden ich kämpfe um das wenige hervorzubringen."

  BeantwoordenVerwijderen
 15. ↔ More Details - Lord Jeffery Amherst Doll The Amherst College Mascot!
  Stands about 9" tall. Small imprint on his back reads: "Go Lord Jeffs!" $16.95
  Deel 1/2
  ARTHUR ZAJONČ’S MISSIE- standpunt ANTROPOSOFIE OF BOEDHISTISCH?

  Arthur Zajonč emeritus professor of physics at Amherst College, where he taught from 1978 to 2012.
  Bron: http://www.arthurzajonc.org/

  De Amherst Historical Society sprak zich in de tijd van naamgeving 1958 uit; "the most glamorous millitary heroe in the New World".
  Jeffery, commander in chief of British Forces, maakte overwinningen tijdens een periode in de 'French-Indian war' 1754 – 1763.
  Hij maakte de overwinningen tegen de Fransen om Canada aan Engeland - de Kolonisator - te helpen 1756 - 1763, na 7 jaar oorlogsvoering.

  In 2013 constateert student Khan: "In several letters written during the Pontiac uprising in 1763, Lord Jeffery Amherst mentioned wanting to "Bring about the Total Extirpation of those Indian Nations," calling Native Americans an "execrable race" and aiming to "put a most Effectual Stop to their very Being."
  In illustratieve vorm als decoratie terug te vinden op gebruikte serviesborden, waar een soldaat te paard jaagt op indianen.
  Waarmee Lord Jef ter discussie is gesteld op Amherst College en ik de vraag stel; waar staat Arthur Zajonč.
  Bron citaat Khan: Issue 142-20| Wed, 04/03/2013 op The Amherst Student Archive.

  Amherst College ligt 90 auto-minuten van Boston 3 uur van New York in de staat California.
  Amherst College founded in 1825 wordt eerst in 1974 met 15 tegen 3 stemmen toegankelijk voor vrouwen, in 1975 komen de eerste vrouwelijke studenten.
  Arthur Zajonč komt in 1978 in dienst bij Amherst faculty 'to teaching physics and interdisciplinary courses', uiteindelijk ontwikkeld zich in samenwerking met anderen een 'mind and live' instelling 1997, ondersteunt door diverse fondsen en niet in het minst door de Dalai Lama. http://www.contemplativemind.org/

  Wat mij opvalt, is dat Arthur Zajonč een proces in gang stelt – terug naar boeddhistische uitgangspunten - waar Rudolf Steiner nu juist zijn leven heeft gewijd en ingezet om een moderne ontwikkelingsweg, inwijdingsweg te openbaren en niet een terugkeer naar een zich van de aarde afwendende stroming, maar juist een stroming die zich tot en naar de aarde richt tot uitdrukking komende individueel en in de verschillende secties landbouw, gezondheidszorg, natuurwetenschap, letteren en cultuur, woord/muziek en euritmie, sociale wetenshappen, wiskunde/astronomie, pedagogie.

  Dit blijkt uit diverse gesprekken die A. Zajonč links en rechts voert waaronder met Otto Scharmer -theory U – en andere initiatiefnemers.


  Nog meer verbazing wordt gewekt als er wordt aangekondigd; Het scholingstraject Antroposofie en de kunst van de tegenwoordigheid vanaf ¾ oktober 2014 e.v.
  Het boek 'Meditatie' van Arthur Zajonč en enkele teksten van Rudolf Steiner zijn daarbij leidraad.
  Onderdeel van DE VIER PIJLERS VAN HET PROGRAMMA: Een scholingstraject van zeven keer vrijdagmiddag t/m zaterdagmiddag.
  Dit scholingstraject wordt gedragen door de Iona Stichting, de Antroposofische Vereniging en het Bernard Lievegoed Liberal Arts College.
  Docenten Auke van der Meij, Clarine Campagne behoren tevens tot de bestuursleden van de AViN, één is tevens Klasseloze en verbonden met Theory U van Otto Scharmer.
  Uit gevoerde gesprekken van Arthur Zajonč en Otto Scharmer blijkt duidelijk dat zij primair staan voor uitgangspunten van het boeddhisme, oosterse stromingen.


  Hier ligt de of een crux.
  Het is niet aan mij om anderen de maat te meten, zij dragen immers een eigen verantwoording en wisselen wellicht makkelijker van pet.
  Toch stuiten mij deze ontwikkelingen tegen de borst.
  Het ontwikkelen van dwaalsporen binnen het kader van de Antroposofische Vereniging neemt steeds meer een buitensporig karakter aan?

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Deel 2/2
  ARTHUR ZAJONČ’S MISSIE- standpunt ANTROPOSOFIE OF BOEDHISTISCH?

  Met Stigmata kun je het tegenwoordig aardig ver schoppen, tot in het Goetheanum.
  Terwijl sinds dat we met de Christelijke jaartelling rekenen, er op het gebied van wondverzorging toch heel wat positieve medische ontwikkelingen hebben voorgedaan en de aandacht voor hygiëne sterk verbeterd is. Het zoekbegrip wondverzorging roept 617.000 hints op.
  Chronische wonden zijn te behandelen met de methode Tissue Engineering navraag bij Deutsche Gesellschaft für Wundheilung und Wundbehandlung tevens lid van het European Wound Management Association (EWMA).
  De Untersuchungskommission II i.o. heeft voorlopig vastgesteld dat het ontbreekt aan ambachtelijk kunnen.
  Voorbeelden zijn het onvermogen water in wijn te veranderen, de tempel niet te kunnen reinigen, onvermogen te kunnen lopen op de zee, stenen in brood te veranderen en zo verder.
  Literatuurcritici delen gezamenlijk de kritiek van het veelvuldig plagiaat plegen van al bekend schriftelijk weergegeven geesteswetenschappelijk onderzoek.


  Ik zie zelf in dat er wegen ingeslagen worden die haaks staan op de intenties van Rudolf Steiner en het verval van de Antroposofische Vereniging en wat er mee samenhangt nog verder inluiden, anders gezegd de daalsporen nemen toe.
  Dit speelt des te meer waar het gaat om een scholingscursus Antroposofie die ook nog eens wordt ondersteunt en gedragen door niet onbelangrijke organisatievormen.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Deel 3. ARTHUR ZAJONČ’S MISSIE- standpunt ANTROPOSOFIE OF BOEDHISTISCH?

  Investigating the Space of the Invisible.
  Conversation with Professor Arthur Zajonc in Amherst College.
  Interview door Otto Scharmer in Amherst, October 15th, 2003. Massachusetts. California.

  Arthur: In order to really cognize the supersensible and to know something in those domains requires a new kind of thinking.
  Not only a new kind of seeing and perceiving that results in new experiences, but the experiences then are also approached conceptually, with new tools.
  When we encountered quantum effects we needed to develop a new quantum mechanical theory, a new conceptual structure. We couldn’t use classical mechanics. We needed new mathematical concepts to handle that which was being discovered.
  Likewise for the new experiences brought about through a phenomenological meditative life.
  New concepts and thinking is required.

  Otto: That’s where the Buddhist sense of the sixth consciousness that you mentioned comes into play?

  Arthur: Right.

  Otto: So I think the Buddhists are largely right to practice coming to the no-self.

  Then quietly, they’ll whisper in your ear, but there is still the Buddha nature which you and I and all things possess.
  The Western Christian tradition would term it the Christ-in-you, or the highest of what that is, which lives in all things, which allows me to be both myself and the Other simultaneously.
  Hier is sprake van een appels met peren vergelijking en/of volledig onbegrip; niet Ik maar Christus in mij verwijst naar een moreel-ethische kracht die niet tot een afzonderlijke groep behoort, verwijst o.a. naar de tegenstelling, de polariteit van Christus en Lucifer-Ahriman.
  Voor het onderscheid Boedha-Christus zie b.v. van Jesus naar Christus GA 131.

  Arthur: Right. I see him as grounded in Goethe. Rudolf is echter 'grounded' in zichzelf, Goethe is later een punt van herkenning en aansporing tot bestaanszekerheid.
  Rudolf Steiner beschrijft: "Ik had twee voorstellingen, die weliswaar onbestemd waren, die echter al voor mijn achtste levensjaar in mijn zielenleven een grote rol speelden.
  Ik onderscheidde zaken en wezens, 'die men ziet' , en zulke, 'die men niet ziet'."
  Het jaar daarop beschrijft hij, terwijl de intensiteit van het ervaren van een geestelijke wereld toeneemt; "Nu dat moet ik ook zeggen: ik leef graag in deze wereld. Want ik zou de wereld van de zintuigen als een geestelijke duisternis om mij heen moeten gewaarworden, indien deze niet het Licht van die zijde uit zou krijgen. Uit Mein Lebensgang"
  You know, the Goethean phenomenology is a perfect set-up for the new domain of experience that I categorized as imagination.
  And then one moves from that domain of empirical experience up to a level of insight where one gains understanding.
  This is where one makes the transition to what Steiner called inspirative cognition or inspiration.
  Spiritual traditions East and West say similar sorts of things. Oppervlakkige, Populistische Onzin O.P.O Each speaks of a series of levels of consciousness, each with its distinct quality. At each level one can reified the kind of experience one has.
  Each one can fall into the trap of saying, “Oh, now I’m where it is all happening. This is reality; all else was illusion. This is it.” And then you’re captured there.

  Otto: Freeze.


  BeantwoordenVerwijderen
 18. Deel 3-vervolg. ARTHUR ZAJONČ’S MISSIE- standpunt ANTROPOSOFIE OF BOEDHISTISCH?

  Otto: Freeze.

  Arthur: Yes, freeze. There you are, boom! Done. Just as you are if you’re content with the self-evident reality that happens to be around you today…

  So it’s a mystery. You can’t program it. In that sense, it’s not a causal mechanism.
  It’s a way of being with each other. It’s a way of opening the heart to another, being vulnerable and being open.
  Many of the people in our meetings have been colleagues or friends for 10 years or 15 years.
  Alan Wallace and I used to sit just like this in these chairs. For nearly four years, we sat and talked like this, every week. I knew at one point during those conversations that I would be with him and the Dalai Lama together. I never said anything about it. I just knew that somehow that was going to happen.

  This is it!

  But, to me, the conferences, Goethe, and Steiner all share a common theme. It is the relationship between knowledge and love. The thing I was missing when I was 19 and 20 was the other axis, the love axis. From it all culture arises.
  Otto: When was that?

  Arthur: About 12 years ago.

  Otto: So you met with him every week?

  Arthur: Yeah, you could say he was my student. I mean, I was also his student. We’re almost the same age. He’d done the equivalent of a full Ph.D., advanced studies in Tibetan Buddhism while a monk in India and Switzerland.
  I’d done my study and research over here. When we met we held our own Mind & Life dialogue for three and a half years.

  Developing the Selfless Self
  Otto: I wonder whether you have any advice about how to develop the capacity of the selfless self that creates the space for others to flourish and tap into their true purpose.
  Arthur: Well, I had an experience this last weekend.  https://www.youtube.com/watch?v=4XWYefe9EzI Bee-Gees
  https://www.youtube.com/watch?v=MwIPmKCf5ik california dreaming mamas and papas-Lyrics
  https://www.youtube.com/watch?v=h0G1Ucw5HDg&list=RDMwIPmKCf5ik
  Hotel California - Eagles

  BeantwoordenVerwijderen

Overzicht van alle blogberichten op Cahier - Nieuwer bericht boven en ouder bericht onder

2019

Ge-waar-worden – 24 november 2019

Antroposofisch vertaalwerk – 17 november 2019

Stralend licht – 12 november 2019

Kort telegram – 29 oktober 2019

Ontknoping? – 19 oktober 2019

Menselijke en kunstmatige intelligentie – 6 oktober 2019

Transities - 16 september 2019

Perseus en Medusa – 13 juli 2019

Open letter to Jules Evans – 30 juni 2019

Realy Only Fantasy? – 21 juni 2019

Tech & Spirit – 2 juni 2019

Over liefde en vrijheid – 24 mei 2019

Origin and purpose of Evil & Function of Self-Love – 13 mei 2019

Agens, 10 mei 2019

Diary: Evil, Knowledge and Courage – 3 mei 2019

Folk – 19 april 2019

Gemeenschap – 8 april 2019

Closure – 1 april 2019

Distantie en existentie met monoloog en dialoog – 29 maart 2019

Beweging – 22 februari 2019

Geplande publicatie bij Schrijfbureau Bewustzijnsziel – 15 februari 2019

Gratis Google voorzieningen op de tocht – 1 februari 2019

Eerbiedigende aandachtigheid – 31 januari 2019

Verborgen werkwoord: ontkenteren - 21 januari 2019

Philosophy, Spiritual Activity and Christianity – 14 januari 2019

Lemniscaat – 11 januari 2019

Modern Soul and Struggling Psyche (Mind) – 1 januari 2019

2018

My initiation and moral development – 14 december 2018

Music and ethics – 7 december 2018

Energy – 23 november 2018

Geestelijk ontwaken – 9 november 2018

Freedom and Spiritual Activity – 29 oktober 2018

Intuitions – 24 oktober 2018

Settle – 24 september 2018

De agenda die niet geschreven werd – 21 september 2018

Ecstatic or grounded – 10 september 2018

Ragnarok – 27 augustus 2018

Nietzsche’s Philosophers of Perhaps – 19 augustus 2018

Pensées – 11 augustus 2018

Dixit – 10 augustus 2018

Bestemmen – 6 augustus 2018

Antroposofen en politiek – 16 juli 2018

Cup of Tea – 2 juli 2018

Fresh – 22 juni 2018

Mind You – 13 juni 2018

The Opposite of Brexit? – 21 mei 2018

Consciousness Soul – 7 mei 2018

Small experience – 30 april 2018

Still – 16 april 2018

Een paasgedachte - (Parsifal - Deel 9) – 2 april 2018

Beware – 26 maart 2018

Vrijheid en deugd – 12 maart 2018

Forces & Creatures – 31 januari 2018

2017

Self-respect and development – 19 december 2017

Grace – 6 december 2017

Virtues – 4 december 2017

Oh Well – 23 november 2017

Kennistheorie – 10 november 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie – Deel 5 – 13 oktober 2017

Europe & Memoranda – 10 oktober 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie – Deel 4 - 29 september 2017

Ready to go again! – 28 september 2017

Keep up the pace – 11 september 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 3 – 31 augustus 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 2 – 28 augustus 2017

Dienstmededeling over deel 2 van meerluik – 21 augustus 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 1 - 14 augustus 2017

Kelk – 7 augustus 2017

Wishes and embodiments – 3 augustus 2017

Foreshadowing – 31 juli 2017

Schimmenrijk – 24 juli 2017

Faust & Helena – 17 juli 2017

My Way – 10 juli 2017

Independent – 3 juli 2017

Wetenschap en ontwikkelingswegen – 27 juni 2017

Perceptie en oude windselen – 26 juni 2017

Memories – Friendship – 19 juni 2017

Volle teugen – 12 juni 2017

Society: human predestination or self-determination – 5 juni 2017

Innerlijke vrijheid – 29 mei 2017

Purify and Enlighten Someone – 22 mei 2017

Nature and nurture from a inner perspective – 15 mei 2017

Brief Message – 13 mei 2017

Opklaring - 11 mei 2017

Inside, outside, upside down – 8 mei 2017

Zien – 6 mei 2017

On-of-a-kind (Parsifal – Deel 8) – 1 mei 2017

Perceptie – 27 april 2017

Instignatie en initiatie – 24 april 2017

Zelfbestemming – 21 april 2017

Genuine – 17 april 2017

Inleiding intermezzo aforismen, gedachten en epigrammen – 13 april 2017

Friend – 24 maart - 2017

Time-out – 6 maart 2017

Human Behavior – 3 maart 2017

Parsifal – Deel 7 – 27 februari 2017

Parsifal – Deel 6 – 20 februari 2017

Judith von Halle – 18 februari 2017

Aforisme en perikel – Lichtflits en experiment – 13 februari 2017

Living – Foolish or not – 6 februari 2017

Parsifal – Deel 5 – 30 januari 2017

Parsifal – Deel 4 – 20 januari 2017

Parsifal – Deel 3 – 6 januari 2017

Feestdagen en Nieuwjaar – 2 januari 2017

2016

Parsifal – Deel 2 – 30 december 2016

Parsifal - Deel 1 – 23 december 2016

Tell me – 16 december 2016

Twee zielen (en niet één gedachte) – 12 december 2016

To become – 5 december 2016

Digitale geletterdheid – 28 november 2016

Onbehagen – 21 november 2016

Weekly basis – 14 november 2016

Braintwisters and inner demons – 23 september 2016

Polsslagen der tijd – 19 september 2016

Funderen – 15 september 2016

Misunderstanding – 8 september 2016

Shine – 4 september 2016

Delicaat – 29 augustus 2016

Literatuurbeschouwing – Deel 1: Literatuur als kunstuiting – 26 augustus 2016

Versnellen – 9 augustus 2016

Autonomie – 8 augustus 2016

Fighting spirit - 29 juli 2016

Wijziging vorm en inhoud van weblog Cahier – 24 juli 2016

Mara’s influence on literature writers – 22 juli 2016

Schone wereld en schone schijn, 16 juli 2016

Verbeelden – 14 juli 2016

Macht van markten en staatscontrole - 1 juli 2016

Brexit – Synopsis – 27 juni 2016

Female – 13 mei 2016

Progress – 5 mei 2016

On the March –Dienstmededeling – 25 april 2016

Over napijn, genezing en nadere toekomst – 17 april 2016

Pijn of geen pijn: een queeste en vraagstuk – 15 april 2016

2015

Dagelijks leven met in- en toewijding - 17 december 2015

Respect – 12 november 2015

Vitaliseren én wijzer worden – 9 november 2015

True nature – 5 november 2015

Simple & Not fade away – 29 oktober 2015

Literaire wegen (bezien tegen een Rotterdamse achtergrond) – 4 september 2015

Anticiperen en participeren – 22 februari 2015

Mijn schrijfwerk en wedervaren; derde maanknoop en negende levensfase – 8 februari 2015

2014

Productieve kracht laten gelden – 20 december 2014

Open wond – 1 december 2014

Over spreuken 2, 3 en 4 op weblog Sprüche in Prosa – 9 november 2014

Uit de nacht – 31 oktober 2014

Sturm und Drang en jaren die tellen – 15 oktober 2014

Citeren uit 'Sprüche in Prosa' in voorbereiding – 12 september 2014

Short one - Home Sweet Home - Rhine Harbour – 1 september 2014

Sergej O. Prokofieff en het thema van vergeestelijking van het fysieke lichaam – 5 augustus 2014

Karma van de Antroposofische Vereniging in Nederland herkennen en erkennen – Jaar 2014 – 8 juni 2014

Gezamenlijke verantwoordelijkheid – 11 mei 2014

Kunst, religie en wetenschap & mythen en mysteriescholen – 29 april 2014

Light capture – 19 april 2014

Preoccupaties – 7 april 2014

Ondernemen – Bezield en sociaal – 25 maart 2014

Schoonmaakwoede – 22 maart 2014

Politieke (geheim)taal: centraal gestelde decentralisaties rijkelijk uitgedragen – 16 maart 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (3) – Afbaken – 8 maart 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (2) – Eigen koers – 14 februari 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (1) – Voorspel - 12 februari 2014

2013

Integriteit en vrijeschoolonderwijs in toekomstperspectief – 20 juli 2013

Nieuwe koers – 22 juni 2013

Rotjeknor - We doen het zelf wel - 10 mei 2013

Nieuw orgaan - Karma en reïncarnatie - Honderd jaar terug – 1 mei 2013

Weegfactoren en onderscheid - 1 april 2013

Sociale driegeleding door de bank genomen - 26 maart 2013

Over helderziendheid en voortschrijdend inzicht - 9 maart 2013

Sympathie voor Iblis - 13 februari 2013

Money voor nothing... or love don't search itself? - 8 februari 2013

Stokken stopt - 27 januari 2013

Imagine: spielerisch to be honest - 16 januari 2013

Verbijstering, bewilderment (perplexity) en Verwirrung is kwestie van beschaving - 6 januari 2013

Dubbelblind slim - Open je ogen - 3 januari 2013

Judith von Halle en Junko Althaus - 1 januari 2013

2012

Wagners worstelingen anno 2012/13; Wagner uit Goethes Faust - 15 december 2012

'Heilig' mantra: groei, groei en nog eens groei! - 11 december 2012

With double in mirrors - 25 november 2012

Sneltreinvaart - 19 oktober 2012

Voorsorteren op digitale snelweg - 14 oktober 2012

De bijen en het Woord - 8 oktober 2012

Manifestaties van het licht - 30 september 2012

Chemische Bruiloft - 25 september 2012

Danige deining - 21 september 2012

Zinnen verzet, orde op zaken gesteld, en weer back to business as (un)usual - 24 augustus 2012

Beramen en benevelen - 22 juli 2012

Facing Mirrors and Signs on the Wall with feet on Earth - 21 juli 2012

Bloggen en bloggers online and offline - 20 juli 2012

Stilaan stilstaan - 17 juli 2012

Plaatselijke sufferdje - 2 juli 2012

Terry Boardman on Actualities - 28 juni 2012

Economieën op drift en vaart of stagnatie der volkeren - 17 juni 2012

Wisseling van de wacht - 10 juni 2012

Bredere economische horizon - 8 juni 2012

De eigenlijke Europese munt: eureka’s - 3 juni 2012

Dienstmededeling: internetadres Cahier gewijzigd - 3 juni 2012

Life with music - 3 juni 2012

Weer aan de bak - 2 juni 2012

2011

Uitweidingen over het Marcus-evangelie - 2e tekstdeel - 18 april 2011

Uitweidingen over het Marcus-evangelie - Eerste tekstdeel - 11 april 2011

'Vereeuwigen' van teksten en plaatjes – Hardlopers en doodlopers - 4 april 2011

Culturele verscheidenheid en tijdsopgaven – Karma en reïncarnatie in de praktijk - 2 april 2011

Oponthoud - Reactie volgt nog - May the Force be with You! - 28 maart 2011

Blad voor de mond nemen of absolute waarheid verkondigen - 25 maart 2011

Japanese houding en inborst bij breuklijnen en waterscheidingen - 23 maart 2011

Living on the edge – Japan - 21 maart 2011

Preludes en dissonanten - Recapitulatie en overzicht - 19 maart 2011

Psychologie en genetica van (vleesgeworden) arrogantie - 13 maart 2011

Moderne literatuurkritiek – Waar gaat het over? - 12 maart 2011

The aftermath – Slotwoord bij drieluik over Judith von Halle - 11 maart 2011

Vermeende inwijding - Judith von Halle - 6 maart 2011

Saturday - 4 maart 2011

Hey Jude – Make it better - 3 maart 2011

Sign of times – Judith von Halle for instance - 2 maart 2011

Wie is wie met wie? – Willen echten echt opstaan! - 1 maart 2011

Leidraden, labyrinten, uitwegen en valkuilen - februari 2011

M. Vasalis en Naema Tahir - Niet kijken op een dag - 27 februari 2011

Waar staat Europa bij stil? - 12 februari 2011

Omgekeerde cultus (Michaël) en Faust - 7 februari 2011

Energiek vooruit - 29 januari 2011

Pauselijk bannen - Pro-actief 'herderschap' - 17 januari 2011

Start van het nieuwe jaar: 2011 - 11 januari 2011

Anders gepland - Datum verzet - 9 januari 2011

2010

Geesteswetenschap – Hoe werken de engelen in ons astrale lichaam? - 25 december 2010

Introductie van de bewustzijnsziel - Geschiedkundige impuls - 20 november 2010

Rol van Pentagon bij oorlog en vrede - Kennisworstelingen - 13 november 2010

Vergewissen van wiskunde - 27 oktober 2010

Vooral geen water geven en zeker geen koffie morsen - 24 oktober 2010

Proactieve interactie - Michel Gastkemper over Antroposofie Monitor - 14 oktober 2010

Voor- en achterland - Volkerenkunde - 14 oktober 2010

Open internetgemeenschap - 9 oktober 2010

Symbiosen en gedeelde belangen - 3 oktober 2010

Draken van onderwerpen - Wie stelt wie met wat aan de kaak? - 30 september 2010

Feit en fictie & Begrip en inzicht - Koers Antroposofische Vereniging - 29 september 2010

Hoofdkwartier antroposofische vereniging - 27 september 2010

Digitale bibliotheek - Zeno.org - 26 september 2010

Voetbal en vechtsporten zijn niet uit den boze - 25 september 2010

Full moon almost - Spiritual shopping or tell what you can sell - 27 september 2010

Hedendaagse maieutiek - 20 september 2010

Not asleep yet - 18 september 2010

Nederlandse vertaling Steiners voordrachtencyclus over Filosofie van Thomas van Aquino - 16 september 2010

Gemoederen in en rond de Antroposofische Vereniging - Taja Gut - 16 september 2010

Hemelvaartsdag 2010 - 13 mei 2010

Stralende lentedag - 6 mei 2010

Start - 28 april 2010

Vertalen - Translate