maandag 11 december 2017

Wordingskracht

In de Noorse Edda treedt Thor op als representant van elementaire ik-kracht(en), ik-kwaliteit bij mensen; terwijl de oude Griekse term Kyrios in het bijzonder samenhangt met ik-activiteit in een zin van heerskracht in de eigen ziel met een daaraan verbonden historische omkering: in plaats van het denkt in mij, het voelt in mij en het wil in mij wordt dan ik denk, ik voel en ik wil van kracht. Dat luidt zelfregie in. In die zin kan het fenomeen Kyrios rechtstreeks betrokken worden op mysteriën van het Nieuwe Testament en een levend actueel Christendom.

De spreuk die ik verleden week maandag in het blog Virtues (Cahier, 4 december 2017) naar voren bracht, is inmiddels door mij gewijzigd; de zinsnede ‘ik ben ik’, is veranderd in ‘ik word ik’.

Michael with Dragon
Wat is een pelgrim? Heeft U daar een voorstelling van beste lezer? Kan het daarbij naast iets uiterlijks misschien eigenlijk juist gaan om iets innerlijks? Een innerlijke reis, een inwendige ontwikkelingsgang, terwijl de dagelijkse plichten onverminderd - misschien zelfs geïntensiveerd - niet worden verzaakt of opgeschort maar trouw worden vervuld? Dat is in ieder geval wel mijn idee en specifiek koppel ik dat aan psychische fenomenen als identificatie en zelfbewustzijn. Waarmee identificeert een mens zich en waarmee treedt hij daarmee in relatie? Wat maakt hem tot een ik, een zelfbewust individu met een eigen actieradius? Met welk recht, op welke wijze en met wat voor impact zegt een mens ik tegen zichzelf? En wat hangt daar verder mee samen?

Een pelgrim in mij, ik zelf als individu in wording, ziet zich kernachtig omschreven in een geesteswetenschappelijke behandeling van een ziele-kwaliteit en een ziele-sfeer die in het bijzonder betrekking heeft op lust- en onlustbeleving, zelfbewustzijn en ik-identificatie. Naar mijn opvatting kun je daar iets mee als je daar meer inzicht in krijgt en ouder wordt, je levenservaring toeneemt. Rudolf Steiner daarover in de lezing De zielewereld (GA 53; Berlijn, 10 november 1904):

Uit: De zielewereld (GA 53; Berlijn, 10 november 1904); Rudolf Steiner:
“ […] De vierde klasse is die, waar de ziel niet meer op iets van de omgeving is gericht, maar waar deze ziel op datgene is gericht, wat in het eigen lichaam leeft; waar het gevoel zich richt op datgene, wat in het eigen lichaam als welzijn, als smartelijk, als lust- en onlustgevoelens voordoet. Dit innerlijk golven van gevoelens in het eigen bestaan, deze zelflust, deze bestaanslust omschrijven we bij dit wezen als de vierde klasse van zielekrachten. […]

“ […] Zodra de ziel aan het schouwspel van de zintuigen is ontrukt, leeft ze in de zielewereld. Dat zijn de belevenissen van de ziel in de zielewereld, die ze direct na de dood doormaakt. Daar leeft ze in een van alle fysieke en chemische krachten vrije wereld, in een wereld van lijden, begeerten en driften. Ze heeft aanvankelijk al datgene te ontwikkelen, wat daar ontwikkeld kan worden. Open en bloot, dat wil hier zeggen zonder fysieke omhulsels, is ze aan dat overgegeven, wat naar haar toevloeit en haar zelf doorstroomt. Geleidelijk aan loutert ze zich door deze doorstromende eigenschappen, terwijl ze de begeerten leert kennen, zonder de mogelijkheid te hebben ze te bevredigen. Daar leert de ziel zonder fysiek lichaam leven. Daar leert ze een zelf te zijn, zonder de fysieke lust en zonder de fysieke pijn, zonder het fysieke welbehagen, en zonder het fysieke mishagen. En daar voelt ze zich aanvankelijk niet meer als een zelf. De belichaamde ziel voelt zich als een zelf, omdat ze zich in een lijf  bevindt. De ziel in het lijf zegt tegen zijn lijf  “ik”, omdat het zich in het lijf bevindt. Wil ze echter na de dood “ik” zeggen, dan leert ze het gevoel van het lijf kennen, zonder de mogelijkheid het te leven. Went ze zich dat af, dan leert ze zich als ziel gewaarworden. Zich als ziel gewaarworden leert de mens in het vierde gebied, en hoe vaker de mens door dit gebied is heengegaan, hoe langer
hij een zielsmatige pelgrim is geweest, des te krachtiger is zijn ziele-zelfgevoel ontwikkeld, des te meer weet hij dan ook, wanneer hij weer zal wederbelichamen, niet alleen tot zijn lichaam, maar ook tot zijn ziel “ik” te zeggen, des te meer voelt hij zich als een zielewezen. Dat is het verschil tussen een mens, die vele, en een mens die weinig belichamingen heeft doorgemaakt. De hoger ontwikkelde voelt zich als een zielewezen. – Dan leert de mens ook deze hogere gebieden kennen, die wij hebben beschreven als het zielelicht, als de zielekracht en als de geestziel. Daar naar binnen toe leeft en weeft de mens. Men is gewend deze hogere gebieden van het astrale gebied in de theosofische literatuur  als het zomerland te kenschetsen. Dat is dat gebied, waarin de ziel geleidelijk aan overgaat naar de sympathiesferen, naar de sferen, waar ze in louter liefde voor de omgeving, in louter liefde voor de kleuren leert te leven. Eerst dan, wanneer de ziel van de mens na de dood door de verschillende gebieden is heengegaan, dan is zijn geest, het derde, het hoogste deel van de mens, in staat al het astrale, al het zielsmatige, wat van wensen, begeerten en hartstochten is vervuld en dat zich nog aan het zintuiglijke vastklampt, achter zich te laten. En alleen datgene, wat van de ziel de geest toebehoort, wat geest heeft ontwikkeld in het zielsmatige, dat leeft verder, aangezien de mens zich van de geneigdheid, het verlangen naar het zintuiglijke ontdaan heeft. […] “

Hieronder volgt die spreuk van mijn hand - drieslag - nog een keer:

RUST

Geloof

Ik geloof in mezelf;
ik zelf;
ik word ik.
Koersvast en trefzeker word ik
en ik vereeuwig.
Ongetwijfeld.
(Volkomen vervuld.)

Zo handel ik
nu;
daarmee word ik onverstoorbaar;
daarmee word ik onbewogen.VERTROUWEN

Liefde


Ik houd van mezelf;
ik zelf;
ik word ik.
Rein van hart zuiver ik.
Daadkrachtig word ik.
Tegelijk word ik wijs.
Tegelijk word ik verdraagzaam.

Zo handel ik
nu;
daarmee word ik onverstoorbaar;
daarmee word ik onbewogen.VASTBERADEN


Hoop


Ik hoop op mezelf;
ik zelf;
ik word ik.
Werkelijk (weder)belichaam ik.
Meer dan eens word ik onbevangen;
meer dan eens word ik gelaten
en onbevreesd.

Zo handel ik
nu;
daarmee word ik onverstoorbaar;
daarmee word ik onbewogen.

Daarmee sluit ik de blogberichten op Cahier voor dit jaar af. Begin 2018 pak ik hier de draad weer op. Mijn kleine doch trouwe lezerskring en ook passanten wens ik alvast een goede kerst en een fijn oud en nieuw toe. Take care!

NB
Ik had beloofd dit jaar een recensie te schrijven van Thierry Baudets prikkelende boek Breek het partijkartel! – De noodzaak van referenda (Uitgever Prometheus, 2017) en een inzichtelijk blog te plaatsen over het belangwekkende leven en werk van Blaise Pascal (1623-1662). Helaas kwam ik daar niet aan toe. Onder andere dat zal in 2018 volgen.


Literatuur


Die Zeichensprache des Makrokosmos im Markus-Evangelium (GA 124; Berlijn 6 december 1910). (Met name over Kyrios.)

Kyrios - der Herr der Seele (GA 124, München 12 december 1910). (Wederom over Kyrios.)

De zielewereld (GA 53; Berlijn, 10 november 1904); in het originele Duits: Die Seelenwelt (GA 53).

Das Geisterland (GA 53; Berlijn, 17 november 1904).

Theosofie (GA 9; 1904; Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, 1994).

Glaube, Liebe, Hoffnung (GA 127; Wenen, 14 juni 1911; bladzijde 182 t/m 191).

Kamaloka (GA 88; 6e voordracht; Berlijn, 2 december 1903).

Leviticus 19:17/18 (De bijbel en de Nederlandse cultuur; Oude Testament).

Marcus 12:30/31 (De bijbel en de Nederlandse cultuur; Nieuwe Testament).

Instigatie en initiatie (Cahier, 24 april 2017).


Vergelijkingsmateriaal

Dit commentaar van me in de reactieruimte onder het blog Parsifal – Deel 1 (Cahier, 19 december 2016)


Music
Gerry Rafferty
Baker Street

3 opmerkingen:

 1. Prachtig die sneeuw trouwens. Hoe ik straks bij hotel Holiday Inn te Leiden aan kom, weet ik niet. Code rood is afgeroepen als ik het goed begrijp. Kom graag op tijd op mijn werk. Dus ik vertrek zo.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Persoonlijk wedervaren (Vervolg)

   De kogel is door de kerk. Ontving vandaag een e-mailbericht van een planner van mijn werkgever. Bij de gehele lopende expositie De gemaskerde krijger. Het strijdtoneel van de samurai (Japan Museum, 8 december 2017 t/m 27 mei 2018) zal ik fungeren als bewaker. Naast de weekenden ook midweeks (alleen maandag niet, dan ben ik vrij). Zes dagen per week dus. Dat doe ik graag. Ben toegewijd aan dit museum en de werkkring aldaar. Tegelijk daarmee ruim vijf maanden lang even geen nachtdiensten in het Holiday Inn hotel.

   Verwijderen
 2. Toelichting


  Aan de vierde zin van het spreukdeel Geloof heb ik naast 'koersvast' nu ook 'trefzeker' toegevoegd. Dat hele zinsdeel luidt daarmee: Koersvast en trefzeker word ik (en ik vereeuwig).


  Bij de content en insteek van dit blogbericht past mijns inziens goed de volgende tekstpassage uit het geschrift De geestelijke leiding van mens en mensheid (Vertaling van GA 15, 1911; Uitgeverij Pentagon, 2e druk, 2017, bladzijde 15 en 16), Rudolf Steiner:

  " […] Wat nu in de allerhoogste mate in de prille kindertijd aanwezig is, namelijk dat de mens vanuit een zelf werkt dat nog direct verbonden is met hogere werelden: dat blijft tot op zekere hoogte ook nog in het latere leven bestaan, ook al veranderen de omstandigheden op de beschreven wijze. Wanneer wij in een latere levensperiode voelen: ik heb jaren geleden dit of dat gedaan of gezegd wat ik nu pas leer begrijpen, dan hebben we ons indertijd in feite door een hogere wijsheid laten leiden. En nu pas, na jaren, slagen we erin de oorzaken te begrijpen die ons gedrag hebben bepaald. Door dit alles kunnen we er een gevoel voor krijgen dat we ons kort na de geboorte nog niet zo sterk hadden losgemaakt uit de wereld waarin we verbleven voordat we het fysieke bestaan betraden, en dat we haar eigenlijk nooit geheel kunnen kwijtraken. Het aandeel dat ieder mens aan het hogere geestelijke heeft treedt het fysieke bestaan binnen en gaat met hem mee. Meer dan ééns kunnen we het gevoel krijgen dat wat in ons besloten ligt, niet slechts een hoger zelf is dat stap voor stap moet worden ontwikkeld, maar iets wat er al is en wat ons ertoe brengt steeds weer boven onszelf uit te stijgen.

  Alles wat we kunnen voortbrengen aan idealen, aan kunstzinnig scheppen, maar ook alles wat we kunnen oproepen aan natuurlijke genezende krachten in ons eigen lichaam, waardoor een voortdurend herstel plaatsvindt van schadelijke invloeden van het leven, dat alles komt niet uit het gewone verstand voort, maar uit de dieper liggende krachten die in de eerste jaren werken aan onze oriëntatie in de ruimte, aan de vorming van het strottenhoofd en aan de hersenen. Want diezelfde krachten zijn ook later nog in ons. Wanneer vaak bij verstoringen van het organisme wordt gezegd dat krachten van buiten ons niet kunnen helpen, dat ons organisme de genezende krachten uit zichzelf moet halen, dan wordt daarmee toch ook op een in ons werkzame wijsheid gedoeld. En bovendien stromen ons uit dezelfde bron ook de beste krachten toe waardoor we tot inzicht kunnen komen in de geestelijke wereld, dat wil zeggen tot ware helderziendheid.
  […] "

  BeantwoordenVerwijderen

Overzicht van alle blogberichten op Cahier - Nieuwer bericht boven en ouder bericht onder

2019

Perseus en Medusa – 13 juli 2019

Open letter to Jules Evans – 30 juni 2019

Realy Only Fantasy? – 21 juni 2019

Tech & Spirit – 2 juni 2019

Over liefde en vrijheid – 24 mei 2019

Origin and purpose of Evil & Function of Self-Love – 13 mei 2019

Agens, 10 mei 2019

Diary: Evil, Knowledge and Courage – 3 mei 2019

Folk – 19 april 2019

Gemeenschap – 8 april 2019

Closure – 1 april 2019

Distantie en existentie met monoloog en dialoog – 29 maart 2019

Beweging – 22 februari 2019

Geplande publicatie bij Schrijfbureau Bewustzijnsziel – 15 februari 2019

Gratis Google voorzieningen op de tocht – 1 februari 2019

Eerbiedigende aandachtigheid – 31 januari 2019

Verborgen werkwoord: ontkenteren - 21 januari 2019

Philosophy, Spiritual Activity and Christianity – 14 januari 2019

Lemniscaat – 11 januari 2019

Modern Soul and Struggling Psyche (Mind) – 1 januari 2019

2018

My initiation and moral development – 14 december 2018

Music and ethics – 7 december 2018

Energy – 23 november 2018

Geestelijk ontwaken – 9 november 2018

Freedom and Spiritual Activity – 29 oktober 2018

Intuitions – 24 oktober 2018

Settle – 24 september 2018

De agenda die niet geschreven werd – 21 september 2018

Ecstatic or grounded – 10 september 2018

Ragnarok – 27 augustus 2018

Nietzsche’s Philosophers of Perhaps – 19 augustus 2018

Pensées – 11 augustus 2018

Dixit – 10 augustus 2018

Bestemmen – 6 augustus 2018

Antroposofen en politiek – 16 juli 2018

Cup of Tea – 2 juli 2018

Fresh – 22 juni 2018

Mind You – 13 juni 2018

The Opposite of Brexit? – 21 mei 2018

Consciousness Soul – 7 mei 2018

Small experience – 30 april 2018

Still – 16 april 2018

Een paasgedachte - (Parsifal - Deel 9) – 2 april 2018

Beware – 26 maart 2018

Vrijheid en deugd – 12 maart 2018

Forces & Creatures – 31 januari 2018

2017

Self-respect and development – 19 december 2017

Grace – 6 december 2017

Virtues – 4 december 2017

Oh Well – 23 november 2017

Kennistheorie – 10 november 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie – Deel 5 – 13 oktober 2017

Europe & Memoranda – 10 oktober 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie – Deel 4 - 29 september 2017

Ready to go again! – 28 september 2017

Keep up the pace – 11 september 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 3 – 31 augustus 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 2 – 28 augustus 2017

Dienstmededeling over deel 2 van meerluik – 21 augustus 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 1 - 14 augustus 2017

Kelk – 7 augustus 2017

Wishes and embodiments – 3 augustus 2017

Foreshadowing – 31 juli 2017

Schimmenrijk – 24 juli 2017

Faust & Helena – 17 juli 2017

My Way – 10 juli 2017

Independent – 3 juli 2017

Wetenschap en ontwikkelingswegen – 27 juni 2017

Perceptie en oude windselen – 26 juni 2017

Memories – Friendship – 19 juni 2017

Volle teugen – 12 juni 2017

Society: human predestination or self-determination – 5 juni 2017

Innerlijke vrijheid – 29 mei 2017

Purify and Enlighten Someone – 22 mei 2017

Nature and nurture from a inner perspective – 15 mei 2017

Brief Message – 13 mei 2017

Opklaring - 11 mei 2017

Inside, outside, upside down – 8 mei 2017

Zien – 6 mei 2017

On-of-a-kind (Parsifal – Deel 8) – 1 mei 2017

Perceptie – 27 april 2017

Instignatie en initiatie – 24 april 2017

Zelfbestemming – 21 april 2017

Genuine – 17 april 2017

Inleiding intermezzo aforismen, gedachten en epigrammen – 13 april 2017

Friend – 24 maart - 2017

Time-out – 6 maart 2017

Human Behavior – 3 maart 2017

Parsifal – Deel 7 – 27 februari 2017

Parsifal – Deel 6 – 20 februari 2017

Judith von Halle – 18 februari 2017

Aforisme en perikel – Lichtflits en experiment – 13 februari 2017

Living – Foolish or not – 6 februari 2017

Parsifal – Deel 5 – 30 januari 2017

Parsifal – Deel 4 – 20 januari 2017

Parsifal – Deel 3 – 6 januari 2017

Feestdagen en Nieuwjaar – 2 januari 2017

2016

Parsifal – Deel 2 – 30 december 2016

Parsifal - Deel 1 – 23 december 2016

Tell me – 16 december 2016

Twee zielen (en niet één gedachte) – 12 december 2016

To become – 5 december 2016

Digitale geletterdheid – 28 november 2016

Onbehagen – 21 november 2016

Weekly basis – 14 november 2016

Braintwisters and inner demons – 23 september 2016

Polsslagen der tijd – 19 september 2016

Funderen – 15 september 2016

Misunderstanding – 8 september 2016

Shine – 4 september 2016

Delicaat – 29 augustus 2016

Literatuurbeschouwing – Deel 1: Literatuur als kunstuiting – 26 augustus 2016

Versnellen – 9 augustus 2016

Autonomie – 8 augustus 2016

Fighting spirit - 29 juli 2016

Wijziging vorm en inhoud van weblog Cahier – 24 juli 2016

Mara’s influence on literature writers – 22 juli 2016

Schone wereld en schone schijn, 16 juli 2016

Verbeelden – 14 juli 2016

Macht van markten en staatscontrole - 1 juli 2016

Brexit – Synopsis – 27 juni 2016

Female – 13 mei 2016

Progress – 5 mei 2016

On the March –Dienstmededeling – 25 april 2016

Over napijn, genezing en nadere toekomst – 17 april 2016

Pijn of geen pijn: een queeste en vraagstuk – 15 april 2016

2015

Dagelijks leven met in- en toewijding - 17 december 2015

Respect – 12 november 2015

Vitaliseren én wijzer worden – 9 november 2015

True nature – 5 november 2015

Simple & Not fade away – 29 oktober 2015

Literaire wegen (bezien tegen een Rotterdamse achtergrond) – 4 september 2015

Anticiperen en participeren – 22 februari 2015

Mijn schrijfwerk en wedervaren; derde maanknoop en negende levensfase – 8 februari 2015

2014

Productieve kracht laten gelden – 20 december 2014

Open wond – 1 december 2014

Over spreuken 2, 3 en 4 op weblog Sprüche in Prosa – 9 november 2014

Uit de nacht – 31 oktober 2014

Sturm und Drang en jaren die tellen – 15 oktober 2014

Citeren uit 'Sprüche in Prosa' in voorbereiding – 12 september 2014

Short one - Home Sweet Home - Rhine Harbour – 1 september 2014

Sergej O. Prokofieff en het thema van vergeestelijking van het fysieke lichaam – 5 augustus 2014

Karma van de Antroposofische Vereniging in Nederland herkennen en erkennen – Jaar 2014 – 8 juni 2014

Gezamenlijke verantwoordelijkheid – 11 mei 2014

Kunst, religie en wetenschap & mythen en mysteriescholen – 29 april 2014

Light capture – 19 april 2014

Preoccupaties – 7 april 2014

Ondernemen – Bezield en sociaal – 25 maart 2014

Schoonmaakwoede – 22 maart 2014

Politieke (geheim)taal: centraal gestelde decentralisaties rijkelijk uitgedragen – 16 maart 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (3) – Afbaken – 8 maart 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (2) – Eigen koers – 14 februari 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (1) – Voorspel - 12 februari 2014

2013

Integriteit en vrijeschoolonderwijs in toekomstperspectief – 20 juli 2013

Nieuwe koers – 22 juni 2013

Rotjeknor - We doen het zelf wel - 10 mei 2013

Nieuw orgaan - Karma en reïncarnatie - Honderd jaar terug – 1 mei 2013

Weegfactoren en onderscheid - 1 april 2013

Sociale driegeleding door de bank genomen - 26 maart 2013

Over helderziendheid en voortschrijdend inzicht - 9 maart 2013

Sympathie voor Iblis - 13 februari 2013

Money voor nothing... or love don't search itself? - 8 februari 2013

Stokken stopt - 27 januari 2013

Imagine: spielerisch to be honest - 16 januari 2013

Verbijstering, bewilderment (perplexity) en Verwirrung is kwestie van beschaving - 6 januari 2013

Dubbelblind slim - Open je ogen - 3 januari 2013

Judith von Halle en Junko Althaus - 1 januari 2013

2012

Wagners worstelingen anno 2012/13; Wagner uit Goethes Faust - 15 december 2012

'Heilig' mantra: groei, groei en nog eens groei! - 11 december 2012

With double in mirrors - 25 november 2012

Sneltreinvaart - 19 oktober 2012

Voorsorteren op digitale snelweg - 14 oktober 2012

De bijen en het Woord - 8 oktober 2012

Manifestaties van het licht - 30 september 2012

Chemische Bruiloft - 25 september 2012

Danige deining - 21 september 2012

Zinnen verzet, orde op zaken gesteld, en weer back to business as (un)usual - 24 augustus 2012

Beramen en benevelen - 22 juli 2012

Facing Mirrors and Signs on the Wall with feet on Earth - 21 juli 2012

Bloggen en bloggers online and offline - 20 juli 2012

Stilaan stilstaan - 17 juli 2012

Plaatselijke sufferdje - 2 juli 2012

Terry Boardman on Actualities - 28 juni 2012

Economieën op drift en vaart of stagnatie der volkeren - 17 juni 2012

Wisseling van de wacht - 10 juni 2012

Bredere economische horizon - 8 juni 2012

De eigenlijke Europese munt: eureka’s - 3 juni 2012

Dienstmededeling: internetadres Cahier gewijzigd - 3 juni 2012

Life with music - 3 juni 2012

Weer aan de bak - 2 juni 2012

2011

Uitweidingen over het Marcus-evangelie - 2e tekstdeel - 18 april 2011

Uitweidingen over het Marcus-evangelie - Eerste tekstdeel - 11 april 2011

'Vereeuwigen' van teksten en plaatjes – Hardlopers en doodlopers - 4 april 2011

Culturele verscheidenheid en tijdsopgaven – Karma en reïncarnatie in de praktijk - 2 april 2011

Oponthoud - Reactie volgt nog - May the Force be with You! - 28 maart 2011

Blad voor de mond nemen of absolute waarheid verkondigen - 25 maart 2011

Japanese houding en inborst bij breuklijnen en waterscheidingen - 23 maart 2011

Living on the edge – Japan - 21 maart 2011

Preludes en dissonanten - Recapitulatie en overzicht - 19 maart 2011

Psychologie en genetica van (vleesgeworden) arrogantie - 13 maart 2011

Moderne literatuurkritiek – Waar gaat het over? - 12 maart 2011

The aftermath – Slotwoord bij drieluik over Judith von Halle - 11 maart 2011

Vermeende inwijding - Judith von Halle - 6 maart 2011

Saturday - 4 maart 2011

Hey Jude – Make it better - 3 maart 2011

Sign of times – Judith von Halle for instance - 2 maart 2011

Wie is wie met wie? – Willen echten echt opstaan! - 1 maart 2011

Leidraden, labyrinten, uitwegen en valkuilen - februari 2011

M. Vasalis en Naema Tahir - Niet kijken op een dag - 27 februari 2011

Waar staat Europa bij stil? - 12 februari 2011

Omgekeerde cultus (Michaël) en Faust - 7 februari 2011

Energiek vooruit - 29 januari 2011

Pauselijk bannen - Pro-actief 'herderschap' - 17 januari 2011

Start van het nieuwe jaar: 2011 - 11 januari 2011

Anders gepland - Datum verzet - 9 januari 2011

2010

Geesteswetenschap – Hoe werken de engelen in ons astrale lichaam? - 25 december 2010

Introductie van de bewustzijnsziel - Geschiedkundige impuls - 20 november 2010

Rol van Pentagon bij oorlog en vrede - Kennisworstelingen - 13 november 2010

Vergewissen van wiskunde - 27 oktober 2010

Vooral geen water geven en zeker geen koffie morsen - 24 oktober 2010

Proactieve interactie - Michel Gastkemper over Antroposofie Monitor - 14 oktober 2010

Voor- en achterland - Volkerenkunde - 14 oktober 2010

Open internetgemeenschap - 9 oktober 2010

Symbiosen en gedeelde belangen - 3 oktober 2010

Draken van onderwerpen - Wie stelt wie met wat aan de kaak? - 30 september 2010

Feit en fictie & Begrip en inzicht - Koers Antroposofische Vereniging - 29 september 2010

Hoofdkwartier antroposofische vereniging - 27 september 2010

Digitale bibliotheek - Zeno.org - 26 september 2010

Voetbal en vechtsporten zijn niet uit den boze - 25 september 2010

Full moon almost - Spiritual shopping or tell what you can sell - 27 september 2010

Hedendaagse maieutiek - 20 september 2010

Not asleep yet - 18 september 2010

Nederlandse vertaling Steiners voordrachtencyclus over Filosofie van Thomas van Aquino - 16 september 2010

Gemoederen in en rond de Antroposofische Vereniging - Taja Gut - 16 september 2010

Hemelvaartsdag 2010 - 13 mei 2010

Stralende lentedag - 6 mei 2010

Start - 28 april 2010

Vertalen - Translate